Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Personálne zabezpečenie katedry

  Meno, Priezvisko, Tituly Č.m. Klapka E-mail
Poverená výkonom funkcie vedúcej katedry doc. PhDr. Eva Mydlíková, PhD. 307 408 eva.mydlikova@truni.sk
Zástupca vedúcej katedry Mgr. Peter Patyi, PhD.  311 446 peter.patyi@truni.sk
Tajomník katedry Mgr. et Mgr. Katarína Levická, PhD.  205 407 katarina.levicka@truni.sk
Katedrový správca doc. PhDr. Martina Žáková, PhD.  205 407 martina.zakova@truni.sk
Sekretariát Mgr. Jana Ondrejková 204 406 jana.ondrejkova@truni.sk
         
Zamestnanci prof. PhDr. Mgr. Jana Levická, PhD. 223 491 jana.levicka@truni.sk
  prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. 333 456 jaroslav.slany@truni.sk
  doc. PhDr. Ondrej Botek, PhD., F.R.S.A. 330a 405 ondrej.botek@truni.sk
  doc. PhDr. Mgr. Patricia Dobríková, PhD. et PhD. 310 418 patricia.dobrikova@truni.sk
  doc. PhDr. Nadežda Kovalčíková, PhD. 205 407 nadezda.kovalcikova@truni.sk
  doc. PhDr. Miriam Slaná, PhD. 106 430 miriam.slana@truni.sk
  doc. PhDr. Marta Vaverčáková, PhD., MPH. 310 418 marta.vavercakova@truni.sk
  Mgr. Andrea Bánovčinová, PhD. 223 491 andrea.banovcinova@truni.sk
  Mgr. Michaela Hromková, PhD. 106 430 michaela.hromkova@truni.sk
  PhDr. Zuzana Kráľová, PhD. 307 408 zuzana.kralova@truni.sk
 Projektoví zamestnanci Mgr. Katarína Molnárová Letovancová, PhD. 106 430 katarina.molnarova.letovancova@truni.sk
  Mgr. Dominika Uhnáková, PhD. 307 408 dominika.uhnakova@truni.sk
Externí zamestnanci Ing. Lucia Horská, PhD.     lucia.horska@truni.sk
  JUDr. Tatiana Begányiová      tatiana.beganyiova@truni.sk
  Mgr. Marek Wiesenganger, PhD.      marek.wiesenganger@truni.sk
         
         
Interní doktorandi Mgr. Martin Gál A107 426 martin.gal@tvu.sk
  Mgr. Ľubica Nicolussi A107 426 lubica.nicolussi@tvu.sk
  Mgr. Barbora Rajnáková A107 426 barbora.rajnakova@tvu.sk
  Mgr.  Veronika Schmidtová A107 426 veronika.schmidtova@tvu.sk
  Mgr. Sandra Silná A107 426 sandra.silna@tvu.sk