Skočiť na hlavný obsah

Centrum rodinných štúdií

Centrum rodinných štúdií LOGO

Poslanie 

Centrum rodinných štúdií (Family Studies Centre) (ďalej  „Centrum“) vzniklo v súlade s prezentovanými hodnotami fakulty, vernej hodnotám, s úctou k tradíciám a otvorená výzvam.  Vyznávame  humanistické princípy, bezpodmienečný rešpekt k dôstojnosti každého človeka, uznávame kresťanské a ľudské hodnoty, akými sú najmä solidarita, spoločné dobro a altruizmus. Ako fakulta vysokej školy, v súlade s historickým poslaním univerzít, uznávame hodnotu slobodného hľadania a nachádzania pravdy pedagógov a ich študentov.  Naša fakulta je verná hodnotám, s úctou k tradíciám a otvorená výzvam.

Spolupráca centra s okolitými entitami vytvára podporný rámec pre realizáciu výskumov, zabezpečuje transfer výsledkov výskumu do aplikačnej praxe. Poslaním Centra je vytvoriť platformu pre realizáciu výskumných úloh katedry sociálnej práce, podporovať vedecko-pedagogické aktivity jej členov a rozširovať systémovo cielenú spoluprácu s pracoviskami vedecko-výskumnej základne univerzity, orgánmi štátnej správy a samosprávy, vysokými školami a podnikateľskými subjektmi doma i v zahraničí.

 

Ciele 

Primárnym cieľom Centra je realizovať výskumy so zameraním na problematiku rodiny a výsledky výskumnej činnosti prenášať do procesu výučby a inovácií študijných programov a iných súvisiacich vzdelávacích aktivít. Na báze holistického prístupu centrum rozvíja interdisciplinárny výskum zacielený komplexne na človeka, úzko spolupracuje s ďalšími katedrami a inštitútmi FZaSP. Svojimi bádateľskými aktivitami Centrum aktívne prispieva k sociálnym zmenám komunít v univerzitnom priestore a zároveň pomáha pri aplikácii vedeckých výstupov do odbornej praxe spolupracujúcich odborných pracovísk.

 

Spolupráca 

V súlade so svojimi cieľmi a poslaním Centrum rozvíja medzisektorovú a medzinárodnú spoluprácu, ktorá spočíva vo vytváraní spoločných výskumných tímov. Na domácom poli spolupracuje s organizáciami spadajúcimi pod MŠ, MZ a MPSVaR SR. Medzinárodná spolupráca je orientovaná najmä na hľadanie prienikových výskumných tém a tvorbu  spoločných vedecko-výskumných projektov s  partnerskými univerzitami v zahraničí, s ktorými katedra sociálnej práce dlhodobo spolupracuje vo výskumnej, publikačnej a pedagogickej oblasti. Centrum tak kontinuálne nadväzuje na doterajšie medzinárodné aktivity katedry.

Zahraniční partneri:

Ostravská univerzita v Ostravě
Fakulta sociálních studií
Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Katolická univerzita Eichstätt-Ingolstadt
Faculty of Social Work
Ostenstrasse 26, Kollegiengebäude/Bau E, 85072 Eichstätt, Germany

Katolická univerzita v Lille
Institut Lille Vauban
83 Boulevard Vauban – Campus Saint-Raphaël, 59044 Lille Cedex, France

Univerzita Hertfordshire
School of Social, Community and Health Studies
College Lane Hatfield, Hertfordshire AL10 9AB, United Kingdom

University of Eastern Finland
Department of Social Work and Social Pedagogy
P.O. Box 1627 ,70211 Kuopio, Finland

University of Applied Sciences
FH Vorarlberg
Faculty of Health and Social Work
Hochschulstraße 1, 6850 Dornbirn, Austria

Landshut University of Applied Sciences
Faculty of Social Work                
Am Lurzenhof 1, D-84036 Landshut, Germany

Lodžská univerzita
Katedra Pedagogiki Społecznej
ul. Pomorska nr 46/48, 91-408 Łódź

Univerzita aplikovaných vied FH CAMPUS Viedeň
Favoritenstrasse 226, 1100 Vienna, Austria

Univerzita Debrecén
Faculty of Health, H-4400 Nyíregyháza, 2-4 Sóstói str., Hungary

Sliezska Univerzita v Katowiciach
Faculty of Social Sciences Address: Bankowa 11 street, 40-001 Katowice

Univerzita Cluj-Napoca
Faculty of Sociology and Social Work,  B-dul 21 Dec. 1989 Nr. 128, Cluj-Napoca 400604, Romania

Vysoká odborná škola Mníchov
Lothstr. 34, D-80335 München, Germany

Vysoká odborná škola Luzern
Winkelriedstrasse 35, 6003 Luzern, Switzerland

 

Organizácia pracoviska

Pracovisko nemá právnu subjektivitu, organizačne spadá pod katedru sociálnej práce. Pracovníci katedry participujú na výskumných aktivitách v rozsahu schválených grantov.

 

Personálne obsadenie 

Mgr. Andrea Bánovčinová, PhD.
doc. PhDr. Ondrej Botek, PhD, F.R.S.A.
prof. PhDr. Mgr. Patricia Dobríková, PhD. et PhD.
doc. Mgr. Michaela Gašparová, PhD. 
doc. PhDr. Nadežda Kovalčíková, PhD.
Mgr. Katarína Molnárová Letovancová, PhD.
prof. PhDr. Eva Mydlíková, PhD.
Mgr. Peter Patyi, PhD.
doc. PhDr. Miriam Slaná, PhD.
prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.
doc. PhDr. Marta Vaverčáková, PhD., MPH.
doc. PhDr. Martina Žáková, PhD.

 

Konferencie

VČASNÁ INTERVENCIA PRIPRAVENÍ NA BUDÚCNOSŤ? VÍZIE A VÝZVY.

DIEŤA V OHROZENÍ

Rýchly test sociálnej rizikovosti rodiny

  Demo verzia štandardizovaného testu vyvinutého na Katedre sociálnej práce Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave

  Demo verzia Rapid test CAN