Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve

Katedra zabezpečuje štúdium v študijnom odbore laboratórne vyšetrovacie metód v zdravotníctve. V rámci ďalšieho vzdelávania katedra zabezpečuje a realizuje rigorózne konania a doktorandské štúdium v odbore laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve .

Vedecké smerovanie katedry vychádza z odborného zamerania jednotlivých pracovníkov a povahy pracoviska. Aktívnu vedeckú činnosť dokumentujú publikácie v domácich a zahraničných časopisoch ako aj prezentácia výsledkov výskumov na celoslovenských a medzinárodných konferenciách.

Praktickú výučbu katedry LVM umožňuje Pracovisko laboratórií FZSP so sídlom na hlavnej budove TrU a laboratóriami v budove Adalbertinum. Pracovisko bolo modernizované a vybavené modernými diagnostickými prístojami za pomoci Europrojektu z roku 2010 s názvom: Dokončenie modernizácie infraštruktúry Trnavskej univerzity v Trnave pre zlepšenie podmienok vzdelávacieho procesu. V laboratóriách prebieha súčasne aj výskum v rámci diplomových prác a iných vedecko-výskumných projektov v spolupráci s výskumnými centrami SAV, iných univerzít a diagnostickými laboratóriami v rámci celého Slovenska.

Pracovisko laboratórií FZaSP disponuje týmito laboratóriami:

  1. Mikrobiologické laboratórium – zamerané na výučbu bakteriológie je vybavené modernými prístrojmi umožňujúcimi vyšetrovať vzorky priamymi aj nepriamymi vyšetrovacími metódami.
  2. Virologické laboratórium – zamerané na výučbu virológie a bunkovej biológie – vybavené prístrojmi umožňujúcimi diagnostiku vírusov a študovanie procesov na bunkovej úrovni.
  3. Molekulárne laboratórium – zamerané na výučbu mikrobiológie, molekulárnej biológie a genetiky – vybavené najmodernejšími diagnostickými prístrojami.
  4. Laboratórium biochémie a biofyziky – zamerané na výučbu biochémie, biofyziky ako aj fyziológie a histológie – vybavené prístrojovou technikou na získanie zručností v týchto predmetoch pre študentov a zároveň umožňuje výskum pre našich doktorandov.
  5. Laboratórium imunológie – v súčasnosti rozvíjajúce sa laboratórium, v ktorom sa nachádza moderný prietokový cytometer a iné prístroje, umožňujúce študentom pochopiť a vyskúšať si prakticky diagnostiku v odbore imunológie.

Pracovisko laboratórií FZSP sa usiluje o neustálu modernizáciu a inováciu (podávajú sa rôzne žiadosti o granty na jeho modernizáciu). Inovácia Pracoviska laboratórií FZaSP TrU predpokladá zabezpečenie prevádzky novými technologicky modernými prístrojmi, ktoré umožnia realizovať výskum konkurencie schopný s výskumom realizovaným na európskej a svetovej úrovni. Účelom projektov je zameranie sa na rozvoj detekčných analýz laboratórneho medicínskeho výskumu zameraného na súčasné aktuálne problémy v oblasti zdravia, od infekčných cez genetické až po chronické ochorenia. Základným predpokladom pre takýto rozvoj je špičkové dovybavenie pracoviska, na ktorom pôsobia pracovníci Katedry laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve v oblasti výskumu mikrobiológie, molekulárnej diagnostiky až po výskumné kapacity v oblasti klinických lekárskych disciplín. Realizácia projektov zároveň umožňuje rozšíriť pôdu pre rozvoj medzinárodnej spolupráce so svetovými vedcami a taktiež možnosť prilákať zahraničných študentov doktorandských stupňov štúdia na naše pracovisko k realizácii výskumných problematík, ktorými sa zaoberajú a plánujú zaoberať súčasné výskumné kapacity pôsobiace na našej inštitúcii. Zároveň sa upevňujú podmienky pre uchádzanie sa o výskumné projekty, ktoré by bolo možné realizovať vďaka zabezpečeniu moderných laboratórnych prístrojov, v rámci výziev Horizontu 2020 v oblastiach či už základného alebo aplikovaného výskumu. Práca našich spolupracovníkov na týchto špičkových zariadeniach umožní konkurencie schopnosť a možnosť vytvorenia spolupráce na medzinárodných projektoch v oblasti zdravotníckych vied.