• SK vlajka
 • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

doc. PhDr. Martina Žáková, PhD.

doc. PhDr. Martina Žáková, PhD.

E-mail: 
martina.zakova@truni.sk
Telefón: 
+421 33 5939 407
Miestnosť: 
205

doc. PhDr. Martina Žáková, PhD. Pôsobí na Katedre sociálnej práce FZaSP na Trnavskej univerzite v Trnave a je členkou Riadiaceho výboru Zdravé mesto a drogová prevencia v Trnave. Zameriava sa najmä na problematiku migrácie, azylu a sociálno-patologickým javom so zameraním sa najmä na oblasť závislostí, na oblasť etnickej diverzity a interkulturálnej komunikácie. V rokoch 2003 - 2007 pôsobila ako sociálna pracovníčka v projekte „House of Family“ v Phnom Penh, Kambodža a v roku 2010 na rozvojovom projekte v Kwale, Keňa. Prednášala v Kambodži, Francúzsku a v ďalších krajinách.  V rokoch 2010 – 2012 bola prodekankou pre rozvoj, v rokoch 2012 – 2015 prodekankou pre doktorandské štúdium a rigorózne konanie a v roku 2014 bola poverená vedením FZaSP TU v Trnave.

Rok získania titulu Mgr.: 1997
Rok získania titulu PhD.: 2002
Rok získania titulu Docent:2006

 

Publikácie:

 1. Botek, O. - Žáková, M. – Bánovčinová, A.: Sociálna práca očami verejnosti. Trnava: FZaSP TU v Trnave, 2017.
 2. Žáková, M.: Azylová problematika z pohľadu sociálnej práce. VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava, 2006.
 3. Žáková, M.: Sociálna práca so žiadateľmi o azyl. In: Levická, J. – Mrázová, A.: Úvod do sociálnej práce. Trnava, FZaSP, 2003
 4. Žáková, M.: DRUG ABUSE. Skriptá pre študentov sociálnej práce. Nairobi, FZaSP, 2004
 5. Žáková, M.: Refugee Social Clinics in Slovakia. Competence Development Network Process. Regional workshop on Education of Refugee - Specific Social Work held in Bratislava, February 14 – 15, 2003, p. 33 – 34
 6. Žáková, M.: Separated Children in Slovakia. In: 9th International EUSARF Congres: Troubled children in a troubled world, 21. - 24. September 2005, Paríž X Nanterre

Publikácie posledných 5 rokov:

 1. Žáková M., Strýčková, D.: Reflektovanie sociálnej práce sociálnymi pracovníkmi pracujúcimi s azylantmi a s cudzincami, ktorým bola poskytnutá doplnková ochrana. In: Sociální práce/Sociálna práca. 2017. č. 2 s. 19-29. ISSN 1213-6204
 2. Žáková, M.: Vyšší vek a s tým spojené zdravotné, psychické a sociálne obmedzenia ako významný determinant úspešnej integrácie starších migrantov. In: Problematika Generace 50 Plus. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2011. S. 70-75. ISBN 978-80-7394-260-1
 3. Žáková, M.: Causes and consequences of drug addicton. In: Prevention of cardiovascular diseases in the community. Bački Petrovac: Priamary Health Care Center, 2011. ISBN 978-86-914769-0-8. S. 24-27
 4. Žáková, M., Levická, K., Legerský, D.: Identity of Social Workers Working with Immigrants with an International Protection in Slovakia. In: Revista Romaneasca pentru Educatie. - ISSN 2067-9270. - Vol. 7, No. 1 (2015), s. 91-104.
 5. Žáková, M., Bratová, A., Cisár, T.: Attitudes of university students to migrants in western part of Slovakia. In: SGEM 2016. - Sofia: STEF92 Technology, 2016. - ISBN 978-619-7105-71-1. - ISSN 2367-5659. - S. 181-188.
 6. Žáková, M.: Príprava sociálnych pracovníkov na prácu v multikultúrnom prostredí. In: Sociální práce v nejisté době. - Hradec Králové: Gaudeamus, 2016. - ISBN 978-80-7435-647-6. - S. 66-72.

 

Granty – projekty:

 • SZ TT 13/2008 – „Zriadenie prvého Centra HIV prevencie v Trnavskom samosprávnom kraji“- cieľom tohto projektu vytvorenie Centra HIV prevencie pre Trnavský samosprávny kraj, ktoré by okrem edukačných aktivít taktiež poskytovalo anonymné skríningové vyšetrenie prítomnosti HIV infekcie u klienta. Trvanie projektu: 07.06.2018 - 07.12.2018. Poskytnutá suma: 1 500 €. (spoluriešiteľ)
 • SUNI-SEA 825026 - Celkovým cieľom projektu je zhodnotiť, validovať efektívne a nákladovo efektívne stratégie zvyšovania stupňa diabetu založeného na dôkazoch a programy prevencie a riadenia hypertenzie a uplatňovať výsledky na posilnenie udržateľných opatrení na dosiahnutie cieľov trvalo udržateľného rozvoja založených na skúseností v juhovýchodnej Ázii. Trvanie projektu: 2018-2022.  (spoluriešiteľ)
 • APVV-0524-12 - „Identita sociálnej práce v kontexte Slovenska“. Financovaný APVV. Trvanie projektu: 2013-2016. http://www.apvv.sk/databaza-financovanych-projektov. (spoluriešiteľ)
 • „Capacity building of Human Resource for Health in Slovakia for International Development Aid” -    2010-1-SK1-LEO05-01565. Trvanie projektu: 01.10.2010 – 31.10.2012. (spoluriešiteľ)
 • NP XV – „Cielené odborné vzdelávanie zamestnancov úradov PSVaR”, vzdelávací projekt.“ Financovaný zo zdrojov ESF. Trvanie projektu: 2008-2009. http://www.esf.gov.sk/new/index.php?SMC=1&id=954. (spoluriešiteľ)
 • „Healthy Inclusion” – Medzinárodný projekt prebiehajúci v rámci Akčného Programu pre verejné zdravie 2003-2008 a spolufinancovaný Európskou komisiou, Hlavným direktorátom pre zdravie a ochranu spotrebiteľa, Výkonnou agentúrou pre zdravie a ochranu spotrebiteľa (EAHC). Trvanie projektu: 01.07.2008 – 31.05.2010. Rozpočet: 31 766,15 €. Hlavný riešiteľ: PhDr. Daniela Kállayová, PhD. http://ec.europa.eu/eahc/projects/database.html?years=2008#top. (spoluriešiteľ)
 • „Posilnenie kontinuálnej starostlivosti o matku a dieťa pomocou viacstupňovej vzdelávacej intervencie v Južnom Sudáne” - SAMRS/2011/03/02. Trvanie projektu: 01.12.2011 – 31.12.2013. (spoluriešiteľ)
 • RVU - „Rozvoj virtuálnej univerzity - Tvorba a inovácia študijných programov s využitím moderných foriem vzdelávania”. Trvanie projektu: 2010-2014. Projekt Ministerstva školstva SR financovaný zo štrukturálnych fondov EÚ, ITMS kód projektu 26110230029. (spoluriešiteľ)