• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.

prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.

E-mail: 
jaroslav.slany@truni.sk
Telefón: 
+421 33 5939 456
Miestnosť: 
333

Rok ukončení VŠ- Všeobecné lékařství LF MU Brno, MUDr.: 1982
Rok atestace I. st. z pediatrie: 1986
Rok atestace II. st. z pediatrie: 1990
Rok získaní titulu CSc.: 1993
Rok získaní titulu Docent: 2006
Rok získaní titulu Profesor: 2011

Prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. Děkan Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavské univerzity v Trnave (2014-dosud), ředitel (zakladatel) Institutu zdravotnických studií Univerzity T. Bati ve Zlíně (2008-2009), děkan Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity (2005-2008), proděkan ZSF OU pro zahraniční vztahy (1995-1999), vedoucí Katedry klinických oborů ZSF OU (1993-1995), vysokoškolský pedagog - odborný asistent, docent, profesor (1992- dosud).

Přednosta Dětské kliniky fakultní nemocnice Trnava (2015-dosud), primář Dětského lékařství Městské nemocnice Ostrava (2010-2014), přednosta Kliniky dětského lékařství Fakultní nemocnice Ostrava (1991-2009).

Náměstek ředitele Fakultní nemocnice Ostrava pro léčebnou péči (1996-1999).

Člen 11 vědeckých rad fakult /univerzit (členství současné či v minulosti), člen výboru České pediatrické společnosti ČLS JEP (1992-2016), SIOP (International Society of Paediatric Oncology) od 1995, MASCC (Multinational Association of Supportive Care in Cancer) od 1995, ESPID (European Society for Paediatric Infections Diseases) od 1995, předseda pracovní skupiny ČPS JEP pro Etiku v pediatrii.

Místopředseda oborové komise pro pediatrii a genetiku (2008-2016) IGA MZ (Interní grantová agentura Ministerstva zdravotnictví ČR), člen redakčních rad „Česko- Slovenská Pediatrie“ (vedena v databázi SCOPUS), „Kontakt“ (vyd. ZSF JčU).

Soudní znalec v oboru pediatrie (od 1990-dosud).

Prezident mezinárodního kongresu (2004), opak. člen vědeckých rad mezinárodních odborných akcí, opak. organizátor a garant odborných akcí v ČR i zahraničí. Zakladatel a organizátor mezinárodních Moravskoslezských pediatrických dnů (od 1992) a Ostravského dne preventivní pediatrie.

Rytíř Řádu Maltézských rytířů (Chevalier de l´Ordre de Malte), člen ROTARY Clubu International Ostrava (prezident klubu 2003/4, čestný člen Rotary Clubu Ostrava-2015), předseda Rady zdraví Magistrátu Města Ostravy (1995-1998), ředitel Mezinárodního hudebního festivalu Janáčkovy Hukvaldy  (2006-2012)…

Oblasti vědeckého a odborného zájmu:

klinická pediatrie, sociální pediatrie, historie a filosofie medicíny, zdravotnická etika, management ve zdravotnictví

 

Granty-projekty:

  • APVV-14-0646 – „Analýza potrieb sociálnej služby v oblasti včasnej intervencie v podmienkach Slovenska“. Trvanie projektu: 2015-2019. Poskytovateľ: MŠVVaŠ SR. www.minedu.sk. (hlavný riešiteľ)
  • APVV 16-0205 – „Identifikácia mechanizmov včasnej diagnostiky CAN syndrómu“. Trvanie projektu: 2017-2019. (spoluriešiteľ)