Skočiť na hlavný obsah

Vnútorný systém kvality

„Naša fakulta predstavuje jedinečné zloženie vzájomne spolupracujúcich vied o človeku. Takýmto človekom v zdraví aj v chorobe sa zaoberáme tak na úrovni jednotlivca, ako aj na úrovni komunity a tiež aj celospoločensky.

Smerujeme k špičkovej, renomovanej vzdelávacej inštitúcii, nadväzujúc na historické tradície Trnavskej univerzity založenej v roku 1635. Sme si vedomí nielen svojej vzdelávacej a vedeckovýskumnej úlohy, ale vzhľadom na to a preto plníme ako akademická inštitúcia svoje úlohy na poli spoločenskom, kultúrnom a mravnom“

( časť Vízia pripravovaného  dlhodobého  zámeru Fakulty  zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave na roky 2015-2020)

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce na Trnavskej univerzite v Trnave (ďalej len „TU FZaSP“) má budovaný vnútorný systém kvality  ako  integrálnu súčasť  systému kvality na univerzite. Ten sa postupne vytvára od roku 2012 na základe národných a medzinárodných rámcov hodnotenia kvality vysokých škôl ako aj v súlade s kritériami hodnotenia vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na Slovensku a zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ciele univerzity v rámci Vnútorného systém kvality Trnavskej univerzity v Trnave (VSK), sú zamerané na:

 1. Prepojenie vzdelávania a výskumu
 2. Tvorbu, schvaľovanie, monitorovanie a pravidelné hodnotenie študijných programov
 3. Zabezpečenie kvality vysokoškolských učiteľov
 4. Monitorovanie a hodnotenie predmetov
 5. Kontrolu a monitorovanie pedagogického procesu formou hospitácií
 6. Dotazníkové prieskumy názorov relevantných cieľových skupín v oblasti vzdelávania: študentov, absolventov, zamestnancov
 7. Hodnotenie študentov
 8. Hodnotenie pedagógov
 9. Monitorovanie a hodnotenie  kvality v oblasti vedy a výskumu
 10. Monitorovanie a hodnotenie utvárania a udržiavania kapacít (partnerstiev) v oblasti medzinárodných vzťahov a spolupráce
 11. Podpora študentov a zapojenie študentov do vnútorného systému kvality
 12. Zabezpečovanie materiálnych, technických a informačných zdrojov na podporu vzdelávania študentov zodpovedajúcich potrebám študijných programov
 13. Zverejňovanie aktuálnych, objektívnych, kvantitatívnych a kvalitatívnych informácií o študijných programoch a ich absolventoch

Fakulta bola zaviazaná v rámci VSK ,rovnako ako všetky ostatné fakulty a univerzitné pracoviská:

 • v aplikačnej rovine napĺňať stanovené ciele v súlade so špecifikami pracovísk,
 • pravidelne, minimálne  raz za kalendárny rok,  vyhodnocovať svoju činnosť z hľadiska napĺňania cieľov vnútorného systému kvality,
 • prijímať účinné opatrenia podporujúce zvyšovanie kvality.