• SK vlajka
 • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

doc. PhDr. Nadežda Kovalčíková, PhD.

doc. PhDr. Nadežda Kovalčíková, PhD.

E-mail: 
nadezda.kovalcikova@truni.sk
Telefón: 
+421 33 5939 407
Miestnosť: 
205

doc. PhDr. Nadežda Kovalčíková, PhD. Sa od počiatkov pôsobenia na Katedre sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave venuje v teoretickej a výskumnej rovine predovšetkým Sociálnej práci v zdravotníctve so zameraním na kvalitu života, sociálnu oporu a rodinu s členom s chronickým ochorením. Špecializuje sa aj na oblasť seniorského veku. V rámci Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce je koordinátorkou študentov so špecifickými potrebami. Participovala tiež na príprave študijného programu Sociálna práca v zdravotníctve na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce a podieľala sa aj na príprave komplexnej akreditácie. Je spoluriešiteľkou viacerých domácich  projektov. Je členkou redakčnej  rady časopisu Zdravotníctvo a sociálna práca. V minulosti pracovala na pozícii detská sestra na detskej JIS-ke.


Rok získania titulu Mgr.: 1999
Rok získania titulu PhD.: 2002
Rok získania titulu Docent: 2009


Publikácie:

 1. Letovancová, K., Kovalčíková, N., Dobríková, P. Attitude of society towards people with mental illness: the result of national survey of the Slovak population / In: International Journal of Social Psychiatry. - ISSN 0020-7640. - Vol. 63, Issue 3 (2017), s. 255-260.
 2. Kovalčíková, N. Slaná, M. Levická, J. Sociálna práca v zdravotníctve In: Identita slovenskej sociálnej práce.  Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2015. - ISBN 978-80-8082-872-1. - S. 146-184.
 3. Kovalčíková, N. et al.: Professional Identity Perception of Hospital Social Workers in Slovakia / In: ERIS web journal. - ISSN 1804-0454. - online; Vol. 5, Issue 2 (2014), s. 15-24 [0,75 AH].
 4. Levická, J., Levická, K., Bánovčinová, A., Kovalčíková, N. Several risks related to the introduction of an early interventionservice in the Slovak republic / Jana Levická et al.
  In: Acta Missiologica. - ISSN 1337-7515. - Vol. 12, no. 2 (2018), p. 106-118.
 5. Bánovčinová, A., Kovalčíková, N., Hrdličková, D. Importance of the family in the socialization process of an individual /In: SGEM 2014. - Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2014. - ISBN 978-619-7105-29-2. - ISSN 2367-5659. - S. 409-415.
 6.  Točíková, M., Kovalčíková, N.,  Bánovčinová, Ľ. Možnosti riešenia agresívneho správania u klientov s demenciou. In: Revue sociálnych služieb. - ISSN 1338-1075. - Roč. 7, č. 2 (2015), s. 40-52.
 7. Kovalčíková, N.,  Botek, O., Bánovčinová, A.:  The perception of social support by seniors in rezidential care / In: SGEM 2016. - Sofia: STEF92 Technology, 2016. - ISBN 978-619-7105-71-1. - ISSN 2367-5659. - S. 1047-1054..
 8. Kovalčíková, N., Bánovčinová, A. Intergenerational solidarity from the perspective of different generations In: Sociální práce / Sociálna práca. - ISSN 1213-6204. - Roč. 18, č. 1 (2018), s. 67-83.
 9. Levická, K., Kovalčíková, N. Kováčová,L.: Incidence of eating disorders in family environment in high school adolescents / In: Procedia - social and behavioral sciences. - ISSN 1877-0428. - Vol. 132 (2014), s. 391-397.
 10. Kovalčíková, N., Žáková, M. Specific multi-cultural approach in healthcare equipment.
  In: Multiculturalism in Social Work. - Warszawa: Wydawnictwo Jedność w różnorodności, 2017. - ISBN 978-83-947394-5-4. - CD-ROM; S. 154-157.

 

Granty – projekty:

 • APVV-0524-12 - „Identita sociálnej práce v kontexte Slovenska“. Financovaný APVV. Trvanie projektu: 2013-2016. http://www.apvv.sk/databaza-financovanych-projektov. (spoluriešiteľ)
 • APVV-14-0646 - „Analýza potrieb sociálnej služby v oblasti včasnej intervencie v podmienkach Slovenska“. Financovaný APVV. Trvanie projektu: 2015-2018. http://www.apvv.sk/databaza-financovanych-projektov. (spoluriešiteľ)
 • Vega - 1/0322/18 - „Pracujúca chudoba“ (Working Poverty). (spoluriešiteľ)
 • RVU – „Rozvoj virtuálnej univerzity - Tvorba a inovácia študijných programov s využitím moderných foriem vzdelávania“ - projekt Ministerstva školstva SR financovaný zo štrukturálnych fondov EÚ. (spoluriešiteľ)
 • Projekt NPXV - „Cielené odborné vzdelávanie zamestnancov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny na úsekoch sociálnych vecí a rodiny – Obchodovanie s ľuďmi“. Trvanie projektu: 2008-2009. Žáková, M. Kovalčíková, N. Kállay, A. Vereš, M., Lekárová, L. (spoluriešiteľ)