• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Príhovor dekana

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave bola založená dňa 1.7.1994 ako ďalšia z fakúlt obnovenej Trnavskej univerzity, ktorá nadväzuje na Trnavskú univerzitu založenú Petrom kardinálom Pázmaňom v roku 1635 a na lekársku fakultu tejto univerzity, založenú v roku 1770.

Naša fakulta je verná hodnotám, má úctu k tradíciám a je otvorená výzvam. Ako školská inštitúcia je príťažlivou a atraktívnou modernou školou, opierajúcou sa o tradície univerzitného akademického prostredia i o tradičné hodnoty európskej kultúry. Za dvadsať rokov svojej existencie si fakulta vybudovala rozsiahlu sieť kontaktov v oblasti výuky, vedy a výskumu, aktívne sa zapája do výskumným projektov, spolupracuje s mnohými zahraničnými  univerzitami, rozvíja a podporuje mobility študentov a pedagógov.  Vzhľadom k trvalej pozornosti, ktorú venujeme skvalitňovaniu štúdia, bola Trnavskej univerzite udelená prestížna značka diplomov ECTS LabelDS Label, a tak môžu naši absolventi úspešne nachádzať svoje uplatnenie aj v medzinárodnom kontexte.

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce vznikla na Slovensku ako prvá fakulta s takýmto jedinečným zložením - a to z nelekárskych zdravotníckych odborov (laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, ošetrovateľstvo, verejné zdravotníctvo) a zároveň aj z vied spoločenských (moderná sociálna práca). Táto zostava je skutočne jedinečná a je aj plodná a prospešná ako pedagogicky, tak i vedecky. Nejedná sa len o výskumy, ktoré tak môžu  byť vedené interdisciplinárne, ale ide aj o samotnú klímu akademického prostredia, ktoré táto jedinečná konštelácia obohacuje.

Naša fakulta nezameriava svoje aktivity len na Slovensko. Bola, je a chce zostať medzinárodne ukotvenou vzdelávacou a výskumnou inštitúciou. A nielen to – naše pracovisko v Afrike (Keňa)  nie je príkladom iba vedeckej činnosti, či získavania odbornej erudície pre svojich pracovníkov a študentov, ale v súlade s našimi uznávanými hodnotami je priestorom pre vysoko humanitárnu a charitatívnu činnosť našich pedagógov i študentov.

Poslaním našej fakulty je vzdelávanie a výchova študentov, doktorandov a  neoddeliteľne,  spolu s ňou i výskum v zdravotníckych vedách a v sociálnej práci. Výstupy vied o človeku však nemôžu byť eticky neutrálne. U vied o človeku konečným výstupom a zmyslom musí byť DOBRO. Vedy na našej fakulte sú vedami „o človeku“, a preto musia byť vedami „pre človeka“, pre DOBRO človeka. Vedy o človeku nie sú vedami “o niečom“, pretože je to nakoniec vždy „o niekom“, o niekom veľmi konkrétnom, teraz a tu, o niekom kto čaká a potrebuje našu pomoc.

Toto všetko sú podstatné a zásadné etické východiská prípravy našich študentov do ich životnej práce a praxe. Nejde a nemôže ísť o mechanické získanie profesijných znalostí a zručností - našu školu by mala opúšťať vzdelaná a hodnotovo ukotvená osobnosť so znalosťami a zručnosťami, na ktoré bude môcť v budúcnosti svojim ďalším štúdiom dobre nadväzovať, ale nemenej tiež osobnosť so schopnosťami kriticky myslieť a vytvoriť si svoj vlastný názor.

Fakulta je členkou „Asociácie vzdelávateľov v zdravotníckych odboroch Slovenska“, a  naviac sa stala (v súvislosti s tým, že súčasný dekan fakulty bol zvolený predsedom tejto  Asociácie), aj sídlom  Asociácie.

 

Prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.
dekan