• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Legislatíva

Dokumenty k zápisu do 1. ročníka

  Preukaz študenta

  Zápisný list 

  Čestné prehlásenie pre účely centrálneho registra študentov

  Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti - zdravotnícke odbory

  Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti - sociálna práca

 

Dôležité dokumenty

  Vyhláška dekana č.4/2018 - O kritériách pre priznanie motivačného štipendia pre študentov TU FZaSP

  Vyhláška dekana č.3/2019 - O študijnom poriadku pre špecializačné štúdiá v odbore Ošetrovateľstvo

  Vyhláška dekana č.2/2019 - Úhrady za špecializačné štúdiá v odbore Ošetrovateľstvo

  Vyhláška dekana č.1/2018 - O zápise študenta na ďalšie obdobie štúdia

  Vyhláška dekana č.4/2018 - O kritériách pre priznanie motivačného štipendia pre študentov TU FZaSP

  Vyhláška dekana č.5/2017 - Pre MPH špecializačné vzdelávanie - ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov

  Vyhláška dekana č.7/2017 - Vyhláška dekana o zápise študenta na štúdium