Skočiť na hlavný obsah

Otvárané študijné programy

 FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE TRNAVSKÁ UNIVERZITA

UNIVERSITAS TYRNAVIENSIS
F A C U LT A S
S A N IT A T IS E T R E R U M S O C IA LU M

INFORMÁCIE O MOŽNOSTIACH ŠTÚDIA V AKADEMICKOM ROKU 2022/23

Univerzitné námestie 1, 918 43 TRNAVA, Slovakia tel.: +421-33-5939401,

fax: + 421-33-5939493, www.truni.sk

 

CHARAKTERISTIKA A PODMIENKY PRIJÍMACIEHO KONANIA PRE JEDNOTLIVÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY V AKADEMICKOM ROKU 2022/23


Verejné zdravotníctvo
Ošetrovateľstvo
Sociálna práca
Laboratórne a vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
Rozvoj dieťaťa a štúdium rodiny

Minimálne požiadavky pre uchádzačov na študijné programy

- - -  Prijímacie konanie - - -

 

VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO

ŠTÚDIUM V ODBORE VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO

VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO

Charakteristika študijného programu

Verejné zdravotníctvo  v dennej forme štúdia je jednoodborové, organizačne členené́ na I. stupeň denného VŠ štúdia (6 semestrov) – bakalárske (Bc.) a druhý stupeň VŠ štúdia (4 semestre) – magisterské (Mgr.) a tretí́ stupeň̌ VŠ štúdia (6 semestrov) – doktorandské (PhD.).

Verejné zdravotníctvo v externej forme štúdia druhý stupeň̌  má  (5 semestrov) – magisterské (Mgr.) a tretí́ stupeň̌  VŠ štúdia (8 semestrov) – doktorandské (PhD.).

Študijný́ program vychádza z vízie rozvoja verejného zdravotníctva tak, ako ho definujú medzinárodné inštitúcie (EU, Svetová zdravotnícka organizácia, Európske centrum pre prevenciu a kontrolu ochorení, ASPHER), je koncipované tak, aby bolo v súlade s Lisabonským procesom.

Študijný program je súbor predmetov, ktoré pozostávajú zo vzdelávacích činností ktorými sú najmä prednáška, seminár, cvičenie, záverečná práca, projektová práca, stáž, exkurzia, odborná prax, štátna skúška. Študijný plán je zostavený z povinných, povinne voliteľných a výberových predmetov tak, aby minimálny počet kreditov získaných splnením určených podmienok bol vsúlade so Študijným poriadkom Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity.

V bakalárskom stupni dennej formy štúdia je povinnou súčasťou výučby aj absolvovanie odbornej praxe v trvaní 240 hodín v zariadeniach primárnej zdravotníckej prevencie, na úradoch verejného zdravotníctva, organizáciách poskytujúcich pracovnú zdravotnú službu .

V magisterskom stupni štúdia v oboch formách je povinnou  súčasťou výučby aj absolvovanie 6 týždňovej súvislej  preddiplomovej  praxe v trvaní 180 hodín v zariadení́, ktoré́ priamo súvisí́ s témou  diplomovej práce. Prax študent absolvuje v 4. semestri denného štúdia a v 5. semestri externého štúdia.

 

Profil absolventa bakalárskeho štúdia

Absolvent študijného odboru Verejné zdravotníctvo je kvalifikovaný zdravotnícky pracovník so širokým odborným profilom pripravený samostatne vykonávať odborné činnosti v oblasti podpory a ochrany zdravia a primárnej prevencie.
Kompetencie absolventa verejného zdravotníctva:

 • vykonávať štátny zdravotný dozor na úseku životného a pracovného prostredia, ochrany zdravia pri práci, vytvárania a ochrany zdravých životných a pracovných podmienok detí a mládeže, na pracoviskách so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
 • vykonávať epidemiologický dohľad a z neho vyplývajúce odborné činnosti,
 • vykonávať aktivity v súlade so zásadami a koncepciou štátnej zdravotnej politiky a zúčastňovať sa na plnení cieľov programov podpory zdravia a zdravotno- výchovných projektov.

Absolvent verejného zdravotníctva má teoretické vedomosti, praktické schopnosti a zručnosti zo všeobecných a preventívnych medicínskych odborov, ktoré bude využívať v podpore a ochraňovaní zdravia, v prevencii vzniku chorôb, vo vzdelávaní a motivovaní k zdravému spôsobu života jednotlivca, rodiny, komunity a celej spoločnosti.

Absolvent:

 • má základné poznatky z biomedicínskych odborov, používa odbornú terminológiu, vie zdôvodniť preventívne, diagnostické a terapeutické metódy a postupy, ošetrovateľské intervencie,
 • aplikuje poznatky z epidemiológie a hygieny s dôrazom na pochopenie syntézy jednoty organizmu a prostredia v zdraví a chorobe, ovláda zber, spracovanie a vyhodnocovanie výsledkov hygienicko-epidemiologických činností a štúdií,
 • uplatňuje základy metodológie, medicínskej informatiky a štatistiky v praxi aj výskume,
 • je schopný zdôvodniť a aplikovať použitie epidemiologických metód, metód procesu ochrany a podpory zdravia a poznatkov z práva a legislatívy v terénnej praxi,
 • interpretuje a následne aplikuje legislatívu, plánovanie a manažment vo verejnom zdravotníctve, riadenie zdravotnej, sociálnej a environmentálnej politiky,
 • navrhuje proces, metódy, formy a prostriedky výchovy k zdraviu zamerané na formovanie zdravého spôsobu života,
 • ovláda cudzí jazyk na úrovni, ktorá mu umožní orientáciu v zahraničnej odbornej literatúre, je schopný permanentne získavať najnovšie poznatky, ďalej sa vzdelávať a aktívne prenášať získané poznatky do praxe,
 • ovláda základy vedeckej práce vo svojom odbore, ovláda spôsoby získavania vedeckých a odborných informácií,
 • je schopný organizovať si vlastné vzdelávanie a výskum, udržuje kontakt s novými poznatkami vo svojom odbore a pokračuje vo vlastnom profesionálnom rozvoji.

 

Uplatnenie absolventa bakalárskeho štúdia

Absolvent verejného zdravotníctva má vstúpiť do praxe ako presvedčený zástanca nezávislosti svojej profesie, moderných trendov teórie a praxe vo verejnom zdravotníctve. Absolvent sa uplatní ako zdravotnícky pracovník v nasledujúcich organizáciách:

 • všetkých odboroch regionálnych úradov verejného zdravotníctva (RÚVZ),

v nemocniciach pri ochrane zdravia pacientov a pracovníkov (nemocničný hygienik),

 • v zariadeniach mimo rezortu zdravotníctva na úseku ochrany zdravia, životného a pracovného prostredia,
 • výskumných ústavoch so zameraním na: neprenosné hromadne sa vyskytujúce choroby, životné prostredie a zdravie,  prenosné choroby, pracovné prostredie a zdravie,
 • v poradniach zdravia,
 • inšpektorátoch práce,
 • štátnej správe (odbory zdravotníctva, životného prostredia),
 • samospráve: v problematike ochrany a podpory zdravia ľudí, vplyvoch  prostredia na zdravie, preventívnych programoch.

 

Profil absolventa magisterského štúdia

Absolvent študijného odboru verejné zdravotníctvo je kvalifikovaný zdravotnícky pracovník so širokým odborným profilom pripravený samostatne vykonávať odborné činnosti v oblasti podpory a ochrany zdravia, primárnej prevencie a v oblasti klinickej epidemiológie a výskumu.

Kompetencie absolventa verejného zdravotníctva:

 • vykonávať štátny zdravotný dozor na úseku životného a pracovného prostredia, ochrany zdravia pri práci, vytvárania a ochrany zdravých životných a pracovných podmienok detí a mládeže, na pracoviskách so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
 • vykonávať epidemiologický dohľad a z neho vyplývajúce odborné činnosti,
 • vykonávať aktivity v súlade so zásadami a koncepciou štátnej zdravotnej politiky  a zúčastňovať sa na plnení cieľov programov podpory zdravia a zdravotno -  výchovných projektov,
 • plánovanie činností súvisiacich s dopadom na zdravie,
 • vykonávať zdravotnícku administratívu,
 • vykonávať expertízne činnosti, analýzy zdravotného stavu populácie a príčin jeho  zmien, poradenstvo,
 • vzdelávanie a výskumná činnosť.

Absolvent verejného zdravotníctva má teoretické vedomosti a praktické schopnosti a zručnosti, ktoré sú potrebné pri práci vo verejnom i súkromnom sektore v oblasti rozvoja, podpory a ochrany zdravia, pri plánovaní činností s dopadom na zdravie, zdravotníckej administratíve.

Absolvent:

 • má vedomosti v oblasti klinickej epidemiológie, medicíne založenej na dôkazoch,
 • má vedomosti v oblasti podpory a ochrany zdravia jednotlivca a spoločnosti, pripravuje a plánuje obsahový, časový aj rozpočtový rámec projektov v oblasti  ochrany a podpory zdravia, taktiež pripravuje, plánuje a hodnotí účinnosť intervenčných programov,
 • aplikuje legislatívu, plánovanie a manažment vo verejnom zdravotníctve, riadenie zdravotnej, sociálnej a environmentálnej politiky,
 • hodnotí ukazovatele zdravia a následne navrhuje riešenia na zlepšenie,  objektivizuje fyzikálne, chemické a biologické faktory životného a pracovného prostredia,
 • definuje a dodržiava zdravotnícku etiku, základy metodológie v praxi a výskume  a medicínsku informatiku a štatistiku, vie zdôvodniť vymedzené ošetrovateľské,  preventívne, diagnostické a terapeutické metódy a postupy,
 • vykonáva manažment kvality a manažment ľudských zdrojov,
 • definuje a analyzuje problematiku nozokomiálnych infekcií, dezinfekcie sterilizácie, rezistencie na ATB v nemocničnom zariadení a v komunite,
 • posudzuje a vyhodnocuje riziká a zdravotné potreby komunity (pracoviska, podniku),
 • má vedomosti v oblasti vedy a výskumu, analyzuje a interpretuje štatistické údaje,  vie použiť štatistické spracovanie údajov na univariantnej, bivariantnej  a multivariantnej úrovni,
 • komunikuje na profesionálnej úrovni vo svojom odbore, ovláda cudzí jazyk na  úrovni, ktorá mu umožní orientáciu v zahraničnej odbornej literatúre, je schopný  organizovať si vlastné vzdelávanie a výskum,
 • je schopný permanentne získavať najnovšie poznatky, ďalej sa vzdelávať  a aktívne prenášať získané poznatky do praxe,
 • ovláda základy vedeckej práce vo svojom odbore a ovláda spôsoby získavania vedeckých a odborných informácií,
 • diskutuje a prezentuje rôznym spôsobom odborné problémy a ich riešenia, je  schopný porozumieť a vysvetliť kvantitatívne rozmery problému,
 • udržuje kontakt s novými poznatkami vo svojom odbore a pokračuje vo vlastnom profesionálnom rozvoji, diskutuje a prezentuje rôznym spôsobom odborné problémy a ich riešenia, udržuje kontakt s novými poznatkami vo svojom odbore  a pokračuje vo vlastnom profesionálnom rozvoji.

 

Uplatnenie absolventa magisterského štúdi

 • štátna správa: ministerstvá a odbory zdravotníctva, životného prostredia, úrady verejného zdravotníctva,
 • samospráva: problematika ochrany a podpory zdravia ľudí, vplyvy prostredia na zdravie, preventívne programy,
 • služby zdravia pri práci: bezpečnostnotechnická služba alebo pracovná zdravotná služba,
 • nemocnice a iné zdravotnícke zariadenia v ktorých vykonáva spravidla rozvoj programov a hodnotenie kvality poskytovaných služieb,
 • ako výskumný pracovník so zameraním najmä na štúdium výskytu, príčin, a následkov prenosných a neprenosných hromadne sa vyskytujúcich ochorení, vplyvov životného prostredia a pracovného prostredia na zdravie, a iné,
 • ako konzultant pre prípravu, realizáciu a hodnotenie projektov vo verejnom zdravotníctve,
 • farmaceutické firmy pri klinickom skúšaní liekov,
 • poskytovanie konzultácii pri úprave životného štýlu jednotlivcom,
 • inšpektoráty práce,
 • vzdelávacie inštitúcie.

 

Prijímanie uchádzačov

pre prvý stupeň VŠ štúdia  - prebieha bez prijímacích skúšok podľa výsledkov zo strednej školy na základe výberového konania.

Metodika hodnotenia prijímacieho konania pre:

 1. Za celkový priemer zo strednej školy môže uchádzač získať maximálne 100 bodov
 2. Za priemer z profilujúcich predmetov (biológia, fyzika, chémia) môže uchádzač získať maximálny počet 36 bodov
 3. Za každú nešpecifickú aktivitu získa uchádzač 2 body.
 4. SOČ
 5. Certifikát z cudzieho jazyka
 6. Iná aktivita
 7. Iné aktivita

 

Podmienkou prijatia na Bc. štúdium je maturita zo slovenského jazyka. Uchádzači, ktorí nespĺňajú túto podmienku, absolvujú test zo slovenského jazyka na preverenie komunikačných zručností v slovenskom jazyku na úrovni B1.

Uchádzač musí byť zdravotne spôsobilý.

Uchádzači o druhý stupeň VŠ štúdia - magisterské - v dennej aj externej forme v odbore Verejné zdravotníctvo musia mať ukončené bakalárske štúdium v odbore Verejné zdravotníctvo a nešpecifické hodnotenie: účasť v ŠVOČ, v projektoch, na súťažiach a podobne, zdravotnú spôsobilosť.

Test bude z oblasti: epidemiológia, zdravie pri práci, základy verejného zdravotníctva, hygieny výživy, hygiena deti a mládeže, environmentálne zdravie,  determinanty zdravia, aplikovaný výskum, základy štatistiky

 

Odporúčaná literatúra:

 1. Rusnák, M.., Rusnáková, V., Príkazský, V., Kotrbová, K.: Propedeutika epidemiológie. Typi universitatis. Trnava, 2018
 2. Rusnák, M., Rusnáková,V., Psota,M.: Štatistika zdravia. Trnava, 2013
 3. Buchancová, J. a kol.: Praconé lekárstvo a toxikológia, Osveta, Martin, 2003
 4. Kačmariková, M.; Rafajdus, M.; . Zdravá výživa a pohyb - 1. vyd. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a Vedy, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied. 2020. ISBN 978-80-568-0338-7.
 5. Ochaba, R., Kačmáriková, M. Výchova k zdraviu a podpora zdravia. Trnava: Trnavská univerzita, 2020. ISBN 978-80-568-0253-3
 6. Zákon č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 7. Európska charta výskumných pracovníkov: http://ec.europa.eu/euraxess/pdf/brochure_rights/kina21620b9c_sk.pdf
 8. Ivan Rovný a kolektív: Vybrané kapitoly verejného zdravotníctva I. Vydavateľstvo: PRO, 2011
 9. Program Zdravie 2020 http://www.who.sk/wp-content/uploads/2015/07/Zdravie-2020_kratka-verzia1.pdf
 10. Čepová E., Kolarčik P., Madarasová Gecková A: ZDRAVOTNÁ GRAMOTNOSŤ, METÓDA AKO ZLEPŠIŤ ZDRAVIE POPULÁCIE A JEJ VYUŽITIE VO VEREJNOM ZDRAVOTNÍCTVE, Zdravotníctvo a sociálna práca, Vol. 12, 2017, No 1, ISSN 1336-9326 https://coherentsite.files.wordpress.com/2016/06/cepova_2017_28-36.pdf

 

Prijímanie uchádzačov pre druhý stupeň VŠ štúdia je realizované metodikou prijímacieho konania:

Metodika hodnotenia prijímacieho konania:

 1. Absolvovanie testu, v ktorom môže uchádzač získať maximálne 120 bodov
 2. Za každú nešpecifickú aktivitu získa uchádzač 2 body.
 3. ŠVOČ
 4. Certifikát z cudzieho jazyka
 5. Iná aktivita
 6. Iná aktivita

Predpokladaný́ počet prijatých uchádzačov v prvom stupni štúdia (Bc.) je 80 študentov a v druhom stupni štúdia (Mgr.) je 55 študentov.

 

 

 

 

OŠETROVATEĽSTVO

Štúdium v odbore Ošetrovateľstvo prebieha: I. stupeň (Bc.) v dennej i externej forme štúdia.

 Charakteristika študijného programu

Štúdium obsahom a rozsahom zodpovedá smerniciam Európskej únie č. 77/452 EEC, 77/453 EEC, 81/1057 EEC pre regulované povolanie sestry.

Vysokoškolské vzdelávanie prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore Ošetrovateľstvo trvá v dennej forme štúdia 3 roky (t.j. 6 semestrov) a zahŕňa 4 600 hodín výučby, z ktorej teoretická výučba predstavuje najmenej jednu tretinu a praktická výučba najmenej jednu polovicu výučby. Obsah i počet hodín vzdelávania v externej forme štúdia je totožný s dennou formou štúdia, avšak je rozdelený do 4. ročníkov (t.j. 8 semestrov).

Štúdiom sa získavajú vedomosti z medicínskych a humanitných vedných odborov, ktoré spolu úzko súvisia a pomáhajú študentom pochopiť zákonitosti prebiehajúce v biopsychosociálnom prostredí človeka. Štúdium je koncipované tak, aby študent postupne získaval vedomosti z anatómie a fyziológie ľudského tela a tak pochopil patologické procesy prebiehajúce pri jednotlivých ochoreniach. Dôležité je, aby poznal správanie sa človeka v zdraví a chorobe, etiku profesie, legislatívu, všeobecné zásady ošetrovateľskej praxe, získal klinické skúsenosti z odborných pracovísk pod odborným dohľadom zdravotníckych profesionálov.

Teoretická výučba je časť vzdelávania študentov, na základe ktorej získavajú vedomosti potrebné na organizovanie, plánovanie, poskytovanie a vyhodnotenie komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti. Vykonáva sa vo vzdelávacích ustanovizniach zameraných na prípravu sestier a uskutočňujú ju najmä pedagogickí zamestnanci, ktorí sú odborne spôsobilí na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní sestra. Teoretická výučba je vyvážená a koordinovaná s praktickou výučbou tak, aby mal študent možnosť aplikovať teoretické poznatky v praxi, zaujímať k nim postoj, hľadať odpovede na otázky a získavať najnovšie metódy a spôsoby práce. Praktická výučba je časť vzdelávania študentov, na základe ktorej získavajú schopnosti plánovať, poskytovať a vyhodnocovať požadovanú ošetrovateľskú starostlivosť v priamom kontakte so zdravým alebo s chorým jedincom alebo komunitou, učia sa pracovať v tíme a viesť takýto tím, organizovať ošetrovateľskú starostlivosť vrátane zdravotnej výchovy pre jednotlivcov a malé skupiny v zdravotníckych zariadeniach alebo pre komunity. Výučba sa uskutočňuje v nemocniciach a v iných zdravotníckych zariadeniach a v komunite pod odborným dohľadom pedagogických zamestnancov, ktorí sú odborne spôsobilí na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní sestra. Na vyučovacom procese sa môže zúčastniť aj iný kvalifikovaný personál. Študenti sa zúčastňujú na práci príslušných klinických pracovísk, kde majú možnosť zoznámiť sa  s organizáciou, systémom a špecifikami práce, čo prispieva k ich odbornému vzdelávaniu a umožňuje naučiť sa prevziať zodpovednosť súvisiacu s ošetrovateľskou starostlivosťou. Štúdium zahŕňa aj povinnú klinickú a letnú prázdninovú prax.

 

Profil absolventa

Absolventi bakalárskeho štúdia získavajú odbornú spôsobilosť pre poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti a sú schopní plniť požiadavky odboru, ktorý v sebe integruje ošetrovateľské teórie s vedeckými poznatkami z iných odborov a praxe. Ošetrovateľská starostlivosť je zameraná na individuálne plnenie a vyhodnocovanie ošetrovateľských potrieb jednotlivca, rodiny a komunity. Poskytuje potrebné informácie k podpore a udržiavaniu zdravia zdravým, chorým, handicapovaným a zomierajúcim. Absolvent bakalárskeho štúdia poskytuje kontinuálnu ošetrovateľskú starostlivosť formou ošetrovateľského procesu vo všetkých typoch na všetkých úrovniach zdravotníckych zariadení. Edukuje jedinca a ochraňuje jeho práva, rodiny a komunity v súvislosti s poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti. Riadi sa platnou legislatívou, ktorá je potrebná pre výkon ošetrovateľského povolania. Štandardy vedomostí: teoreticky ovláda a prakticky využíva odbornú ošetrovateľskú terminológiu, má poznatky z ošetrovateľskej teórie, ošetrovateľských techník, z klinických medicínskych disciplín a zo základov sociálnych a behaviorálnych vied, ovláda koncepcie výchovy k zdraviu a strategických dokumentov podpory zdravia, identifikuje a špecifikuje determinanty, ktoré ovplyvňujú zdravie, osobu, prostredie a ošetrovateľskú prax, teoreticky je pripravený a v praxi pracuje metódou ošetrovateľského procesu, vie integrovať poznatky z teórií a modelov v ošetrovateľstve a uplatniť ich v ošetrovateľskej praxi, dokáže samostatne myslieť, pohotovo reagovať.

Štandardy zručností: ovláda praktické postupy pri diagnostických, liečebných a ošetrovateľských výkonoch, využíva nové technológie v ošetrovateľskej praxi na základe získaných psychomotorických, kognitívnych a afektívnych zručností, schopností, zavádza nové technológie a postupy do klinickej praxe v rámci ošetrovateľstva, poskytuje odbornú ošetrovateľskú prax založenú na dôkazoch, využíva aplikáciu modelov, posudzovacích stupníc na hodnotenie zdravia a zdravotného stavu klienta, analyzuje problémy a robí rozhodnutia v spolupráci s klientom, s cieľom optimalizovať klientov zdravotný stav, využíva komunikačné zručnosti v rámci zdravotníckeho tímu, v prístupe k jednotlivcovi, rodine a komunite, napreduje vo vlastnom profesijnom vývoji v rámci odboru, dodržiava etické princípy stanovené v Etickom kódexe sestry.

Štandardy kvality osobnosti: vie samostatne kriticky myslieť, pohotovo reagovať, cieľavedome, rozvážne a rozhodne konať, je schopný samostatne, tvorivo a koncepčne riešiť profesionálne úlohy v tíme a niesť za ne zodpovednosť, je schopný formovať vlastnú osobnosť v empatickom približovaní sa k ľuďom a prostrediu, v ktorom pracuje, podieľa sa na vzdelávaní  jednotlivcov, rodín, komunít a vie ich získať pre spoluprácu pri upevňovaní a podpore zdravia, zaujíma sa o vývoj svojho odboru štúdiom odbornej literatúry, tvorivou činnosťou  a výskumom sa podieľať na jeho rozvoji.

 

Uplatnenie absolventa bakalárskeho štúdia

Absolvent študijného odboru získava základnú kvalifikáciu na výkon povolania sestry. Uplatní sa ako sestra v ošetrovateľskej praxi na lôžkových pracoviskách zdravotníckych zariadení, v primárnej zdravotnej starostlivosti, v agentúrach domácej ošetrovateľskej starostlivosti a podieľa sa na riadení ošetrovateľskej starostlivosti a na edukácii v ošetrovateľstve.

 

Prijímacie konanie

Podmienky prijatia na Bc. štúdium odboru Ošetrovateľstvo

Na študijný program v študijnom odbore Ošetrovateľstvo  je v zmysle § 56 Zákona č. 131/2002 o vysokých školách základnou podmienkou prijatia na štúdium získanie úplného stredného alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Prijímanie uchádzačov pre I. stupeň VŠ štúdia (Bc.) v dennej forme prebieha výberovým konaním na základe študijných výsledkov zo strednej školy a zároveň nešpecifického hodnotenia: znalosť anglického jazyka ( certifikát z AJ, účasť na SOČ, iné ). Uchádzač je povinný predložiť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti v zmysle kritérií požadovaných pre zdravotnícke odbory. Podmienkou prijatia na Bc. štúdium je maturita zo slovenského jazyka. Uchádzači, ktorí nespĺňajú túto podmienku, absolvujú test zo slovenského jazyka na preverenie komunikačných zručností v slovenskom jazyku na úrovni B1.

 

Metodika hodnotenia prijímacieho konania pre:

 1. Za celkový priemer zo strednej školy môže uchádzač získať maximálne 100 bodov
 2. Za každú nešpecifickú aktivitu získa uchádzač 2 body.
 3. SOČ
 4. Certifikát z cudzieho jazyka
 5. Iná aktivita - športová
 6. Iné aktivita - kultúrna

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov na Bc. Stupeň:

 • Denná forma – 80
 • Externá forma - 50

 

 

SOCIÁLNA PRÁCA

Podmienky prijatia na bakalárske štúdium v študijnom programe Sociálna práca v odbore Sociálna práca pre AR 2022/23

Uchádzači o denné a denné kombinovanou formou (vhodnou pre zamestnaných uchádzačov)  budú prijatí na základe výberového konania, v ktorom budú zohľadnené stredoškolské výsledky a prejavený záujem o štúdium, dokladovaný motivačným listom. Práca so zraniteľnou klientelou si vyžaduje integrovanú osobnosť uchádzača.  Študijný program je zostavený na základe interdisciplinárnych súvislostí (právo, psychológia, filozofia, psychológia, sociológia, pedagogika, ekonómia, manažment ) a špecifík jednotlivých sociálnych skupín , ktoré podporujú schopnosť absolventa riešiť sociálne problémy  ľudí so:  zdravotným znevýhodnením, chronicky chorých, umierajúcich, závislých ľudí,  ľudí bez domova, klientov náhradnej rodinnej starostlivosti, chudobných ľudí .   Absolvent tohto programu sa uplatní najmä v inštitúciách, kde sa pracuje priamo so sociálnym klientom tak v neziskovom, ako aj verejnom sektore, tak v oblasti  sociálnych služieb, ako aj v oblasti  sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately. Ročník sa otvorí pri minimálnom počte  piatich  zapísaných uchádzačov  o štúdium.

 

Podmienky prijatia na magisterské štúdium v študijnom programe Sociálna práca v odbore Sociálna práca pre AR 2022/23

Základnou podmienkou prijatia na denné a denné kombinovanou formou (vhodnou pre zamestnaných uchádzačov)   je absolvovanie bakalárskeho stupňa rovnakého alebo príbuzného (spoločenské a behaviorálne vedy, pedagogické vedy) študijného programu. V prípade iného typu absolvovaného štúdia si prijímacia komisia vyhradzuje právo posúdiť a rozhodnúť o prijatí individuálne. Uchádzači budú prijímaní na základe výberového konania a úspešného ukončenia I. stupňa VŠ štúdia, kde sa berie do úvahy vážený študijný priemer za študijné výsledky za celé bakalárske štúdium a motivačný list. Práca so zraniteľnou klientelou si vyžaduje integrovanú osobnosť uchádzača .  Študijný program má dve zamerania. Zameranie na riadenie a organizácie sociálnych služieb sa orientuje na získanie kompetencií sociálneho pracovníka v oblasti manažmentu starostlivosti, plánovania a projektovania, fundraisingu a marketingu, krízového manažmentu. Absolvent má uplatnenie všade tam, kde sa vyžaduje ukončené štúdium sociálnej práce a jeho pôsobenie je najmä v riadiacej alebo koncepčnej práci na úrovni sociálnych zariadení, v organizáciách miestnej samosprávy alebo verejnej správy. V zameraní sa na štúdium rodiny absolvent získa kompetencie v oblasti využitia metód, techník a postupov rodinného poradenstva a terapie, preventívnych a krízových programov práce s rodinou. Absolvent tohto smeru štúdia nájde uplatnenie všade tam, kde sa vyžaduje absolvovanie štúdia sociálnej práce, najmä pri priamej práci s klientelou v poradniach, v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí, sociálnej kurately, ale aj sociálnych služieb. Ročník sa otvorí pri minimálne piatich  zapísaných uchádzačov  o štúdium.

 

 

LABORATÓRNE VYŠETROVACIE METÓDY V ZDRAVOTNÍCTVE

Štúdium v odbore Zdravotnícke vedy v študijnom programe Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve prebieha v dvoch formách – denné a externé štúdium.

Štúdium je jednoodborové. Organizačne je členené na I. stupeň VŠ štúdia Bc.   6 semestrov  denná forma a 8 semestrov externá forma – a II. stupeň VŠ štúdia Mgr.  4 semestre denná forma a 5 semestrov externá forma.

Charakteristika študijného programu

Cieľom štúdia je príprava absolventov na riešenie najzložitejších problémov laboratórnej medicíny, čo si vyžaduje nadobudnutie ucelených vedomostí a potrebných zručností zo základných medicínskych predmetov, základov patológie a preklinických disciplín, laboratórnych vyšetrovacích metód používaných v medicíne, základov klinických disciplín, základov aplikácie laboratórnych metód v liečebno-preventívnej činnosti, z predmetov potrebných pre hodnotenie výsledkov získaných výstupom laboratórnych a klinických metód ako aj výpočtovej techniky.

Profil absolventa:

Absolvent bude schopný samostatne vykonávať pridelené úlohy na oddeleniach laboratórnej medicíny (klinickej biochémie, hematológie a transfuziológie, mikrobiológie, imunológie, genetiky, toxikológie, patologickej anatómie, klinickej farmakológie, funkčnej diagnostiky ako aj v príbuzných diagnostických odboroch napr. forenzných laboratóriách a pod.)

Absolventi môžu nájsť uplatnenie aj vo výskume a vývoji, ovládajú spôsoby získavania vedeckých a odborných vedomostí vo svojom odbore, dokážu pracovať efektívne ako členovia výskumného tímu, organizovať si vlastné vzdelávanie a udržiavať kontakt s vývojom vo svojom odbore, ako aj uplatňovať etické princípy vo svojej praxi.

V odbore Zdravotnícke vedy  v študijnom programe Laboratórne vyšetrovacie metódy je možné konať doktorandské štúdium (PhD.).

Prijímacie konanie:

Prijímanie uchádzačov pre I. stupeň VŠ štúdia (bc.) v dennej forme prebieha výberovým konaním na základe študijných výsledkov zo strednej školy a zároveň hodnotenia výsledkov z profilových predmetov biológia, chémia a fyzika a nešpecifického hodnotenia: znalosť anglického jazyka ( certifikát z AJ, účasť na SOČ, iné ). Uchádzač je povinný predložiť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti v zmysle kritérií požadovaných pre zdravotnícke odbory. Podmienkou prijatia na Bc. štúdium je maturita zo slovenského jazyka. Uchádzači, ktorí nespĺňajú túto podmienku, absolvujú test zo slovenského jazyka na preverenie komunikačných zručností v slovenskom jazyku na úrovni B1.

 

Metodika hodnotenia prijímacieho konania pre:

 1. Za celkový priemer zo strednej školy môže uchádzač získať maximálne 100 bodov
 2. Za priemer z profilujúcich predmetov (biológia, fyzika, chémia) môže uchádzač získať maximálny počet bodov 36
 3. Za každú nešpecifickú aktivitu získa uchádzač 2 body.
 1. SOČ
 2. Certifikát z cudzieho jazyka
 3. Iná aktivita - športová
 4. Iné aktivita - kultúrna

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov na Bc. stupeň – 100.

Prijatie na II. stupeň VŠ štúdia (mgr.) v dennej forme prebieha formou písomného testu z princípov laboratórnych metód v zdravotníctve a základov nosných predmetov laboratórnej medicíny (histológia, hematológia, biochémia, imunológia, mikrobiológia a genetika). Podmienkou prijatia okrem úspešného absolvovania testu  je ukončenie I. stupňa VŠ štúdia študijného programu Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve. Pri prijímacom konaní sa zohľadňuje aj  nešpecifické hodnotenie: účasť v ŠVOČ, v projektoch, na súťažiach. Uchádzač je povinný predložiť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti v zmysle kritérií požadovaných pre zdravotnícke odbory.

Metodika hodnotenia prijímacieho konania:

 1. Absolvovanie testu – maximálne môže uchádzač získať 120 bodov
 2. Za každú nešpecifickú aktivitu získa uchádzač 2 body.
 1. ŠVOČ
 2. Certifikát z cudzieho jazyka
 3. Iná aktivita
 4. Iná aktivita

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov – 20.

Prijímanie uchádzačov pre I. stupeň VŠ štúdia  (bc.) v externej forme prebieha výberovým konaním na základe klade študijných výsledkov zo strednej školy. Podmienkou pre zaradenie do prijímacieho konania v externej forme je  ukončená stredná zdravotnícka škola, stredná priemyselná škola chemická, alebo iná stredná škola laboratórne zameraná, odborná prax v niektorom z odborov laboratórnej medicíny v dĺžke trvania 3 roky dokladovaná zamestnávateľom. Uchádzač je povinný predložiť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti v zmysle kritérií požadovaných pre zdravotnícke odbory. Podmienkou prijatia na Bc. štúdium je maturita zo slovenského jazyka. Uchádzači, ktorí nespĺňajú túto podmienku, absolvujú test zo slovenského jazyka na preverenie komunikačných zručností v slovenskom jazyku na úrovni B1.

Metodika hodnotenia prijímacieho konania pre:

 1. Za celkový priemer zo strednej školy môže uchádzač získať maximálne 100 bodov
 2. Za priemer z profilujúcich predmetov (biológia, fyzika, chémia) môže uchádzač získať maximálny počet bodov 36
 1. Za každú nešpecifickú aktivitu získa uchádzač 2 body.
 1. SOČ
 2. Certifikát z cudzieho jazyka
 3. Iná aktivita - športová
 4. Iné aktivita - kultúrna

 

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov – 50.

Prijímanie uchádzačov pre II. stupeň VŠ štúdia  (mgr.) v externej forme prebieha formou písomného testu z princípov laboratórnych metód v zdravotníctve a základov nosných predmetov laboratórnej medicíny (histológia, hematológia, biochémia, imunológia, mikrobiológia a genetika). Podmienkou prijatia okrem úspešného absolvovania testu je ukončenie I. stupňa VŠ štúdia študijného programu Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve. Pri prijímacom konaní sa zohľadňuje aj  nešpecifické hodnotenie: účasť v ŠVOČ, v projektoch, na súťažiach. Uchádzač je povinný predložiť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti v zmysle kritérií požadovaných pre zdravotnícke odbory.

Metodika hodnotenia prijímacieho konania:

 1. Absolvovanie testu – maximálne môže uchádzač získať 120 bodov
 2. Za každú nešpecifickú aktivitu získa uchádzač 2 body.
 1. ŠVOČ
 2. Certifikát z cudzieho jazyka
 3. Iná aktivita
 4. Iná aktivita

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov – 50.

 

 

ROZVOJ DIEŤAŤA A ŠTÚDIUM RODINY

Podmienky prijatia na bakalárske štúdium v študijnom programe Rozvoj dieťaťa a štúdium rodiny  v odbore Sociálna práca pre AR 2022/23

Uchádzači o denné a denné kombinovanou formou (vhodnou pre zamestnaných uchádzačov)   budú prijatí na základe výberového konania, v ktorom budú zohľadnené stredoškolské výsledky a prejavený záujem o štúdium, dokladovaný motivačným listom. Práca so zraniteľnou klientelou si vyžaduje integrovanú osobnosť uchádzača.  Študijný program reaguje na potreby praxe - pripraviť moderného sociálneho pracovníka. Je zameraný na prácu s rodinou a dieťaťom, najmä  v problematických sociálnych situáciách. Absolvent tohto študijného programu väčšinou pracuje priamo s cieľovou klientskou skupinou v rámci štátnej správy, samosprávy a tretieho sektora.  Nájde uplatnenie v zariadeniach sociálnych služieb, zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a kurately dospelých. Jeho snahou je zvýšiť kvalitu života  dieťaťa  a jeho rodiny. Ročník sa otvorí pri minimálne piatich  zapísaných uchádzačov  o štúdium.