Skočiť na hlavný obsah

Otvárané študijné programy

 FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE TRNAVSKÁ UNIVERZITA

UNIVERSITAS TYRNAVIENSIS
F A C U LT A S
S A N IT A T IS E T R E R U M S O C IA LU M

INFORMÁCIE O MOŽNOSTIACH ŠTÚDIA V AKADEMICKOM ROKU 2022/23

Univerzitné námestie 1, 918 43 TRNAVA, Slovakia tel.: +421-33-5939401,

fax: + 421-33-5939493, www.truni.sk

 

CHARAKTERISTIKA A PODMIENKY PRIJÍMACIEHO KONANIA PRE JEDNOTLIVÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY V AKADEMICKOM ROKU 2022/23

Verejné zdravotníctvo
Ošetrovateľstvo
Sociálna práca
Laboratórne a vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
Rozvoj dieťaťa a štúdium rodiny

 

- - -  Prijímacie konanie - - -

 

VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO

ŠTÚDIUM V ODBORE VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO

VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO

Charakteristika študijného programu

Verejné zdravotníctvo  v dennej forme štúdia je jednoodborové, organizačne členené́ na I. stupeň denného VŠ štúdia (6 semestrov) – bakalárske (Bc.) a druhý stupeň VŠ štúdia (4 semestre) – magisterské (Mgr.) a tretí́ stupeň̌ VŠ štúdia (6 semestrov) – doktorandské (PhD.).

Verejné zdravotníctvo v externej forme štúdia a tretí stupeň VŠ štúdia (8 semestrov) – doktorandské (PhD.).

Študijný́ program vychádza z vízie rozvoja verejného zdravotníctva tak, ako ho definujú medzinárodné inštitúcie (EU, Svetová zdravotnícka organizácia, Európske centrum pre prevenciu a kontrolu ochorení, ASPHER), je koncipované tak, aby bolo v súlade s Lisabonským procesom.

Študijný program je súbor predmetov, ktoré pozostávajú zo vzdelávacích činností ktorými sú najmä prednáška, seminár, cvičenie, záverečná práca, projektová práca, stáž, exkurzia, odborná prax, štátna skúška. Študijný plán je zostavený z povinných, povinne voliteľných a výberových predmetov tak, aby minimálny počet kreditov získaných splnením určených podmienok bol vsúlade so Študijným poriadkom Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity.

V bakalárskom stupni dennej formy štúdia je povinnou súčasťou výučby aj absolvovanie súvislej praxe v trvaní 4 týždňov, na úradoch verejného zdravotníctva, organizáciách poskytujúcich pracovnú zdravotnú službu.

 

Profil absolventa bakalárskeho štúdia

Absolvent študijného odboru Verejné zdravotníctvo je kvalifikovaný zdravotnícky pracovník so širokým odborným profilom pripravený samostatne vykonávať odborné činnosti v oblasti podpory a ochrany zdravia a primárnej prevencie.
Kompetencie absolventa verejného zdravotníctva:

 • vykonávať štátny zdravotný dozor na úseku životného a pracovného prostredia, ochrany zdravia pri práci, vytvárania a ochrany zdravých životných a pracovných podmienok detí a mládeže, na pracoviskách so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
 • vykonávať epidemiologický dohľad a z neho vyplývajúce odborné činnosti,
 • vykonávať aktivity v súlade so zásadami a koncepciou štátnej zdravotnej politiky a zúčastňovať sa na plnení cieľov programov podpory zdravia a zdravotno- výchovných projektov.

Absolvent verejného zdravotníctva má teoretické vedomosti, praktické schopnosti a zručnosti zo všeobecných a preventívnych medicínskych odborov, ktoré bude využívať v podpore a ochraňovaní zdravia, v prevencii vzniku chorôb, vo vzdelávaní a motivovaní k zdravému spôsobu života jednotlivca, rodiny, komunity a celej spoločnosti.

Absolvent:

 • má základné poznatky z biomedicínskych odborov, používa odbornú terminológiu, vie zdôvodniť preventívne, diagnostické a terapeutické metódy a postupy, ošetrovateľské intervencie,
 • aplikuje poznatky z epidemiológie a hygieny s dôrazom na pochopenie syntézy jednoty organizmu a prostredia v zdraví a chorobe, ovláda zber, spracovanie a vyhodnocovanie výsledkov hygienicko-epidemiologických činností a štúdií,
 • uplatňuje základy metodológie, medicínskej informatiky a štatistiky v praxi aj výskume,
 • je schopný zdôvodniť a aplikovať použitie epidemiologických metód, metód procesu ochrany a podpory zdravia a poznatkov z práva a legislatívy v terénnej praxi,
 • interpretuje a následne aplikuje legislatívu, plánovanie a manažment vo verejnom zdravotníctve, riadenie zdravotnej, sociálnej a environmentálnej politiky,
 • navrhuje proces, metódy, formy a prostriedky výchovy k zdraviu zamerané na formovanie zdravého spôsobu života,
 • ovláda cudzí jazyk na úrovni, ktorá mu umožní orientáciu v zahraničnej odbornej literatúre, je schopný permanentne získavať najnovšie poznatky, ďalej sa vzdelávať a aktívne prenášať získané poznatky do praxe,
 • ovláda základy vedeckej práce vo svojom odbore, ovláda spôsoby získavania vedeckých a odborných informácií,
 • je schopný organizovať si vlastné vzdelávanie a výskum, udržuje kontakt s novými poznatkami vo svojom odbore a pokračuje vo vlastnom profesionálnom rozvoji.

 

Uplatnenie absolventa bakalárskeho štúdia

Absolvent verejného zdravotníctva má vstúpiť do praxe ako presvedčený zástanca nezávislosti svojej profesie, moderných trendov teórie a praxe vo verejnom zdravotníctve. Absolvent sa uplatní ako zdravotnícky pracovník v nasledujúcich organizáciách:

 • všetkých odboroch regionálnych úradov verejného zdravotníctva (RÚVZ),

v nemocniciach pri ochrane zdravia pacientov a pracovníkov (nemocničný hygienik),

 • v zariadeniach mimo rezortu zdravotníctva na úseku ochrany zdravia, životného a pracovného prostredia,
 • výskumných ústavoch so zameraním na: neprenosné hromadne sa vyskytujúce choroby, životné prostredie a zdravie,  prenosné choroby, pracovné prostredie a zdravie,
 • v poradniach zdravia,
 • inšpektorátoch práce,
 • štátnej správe (odbory zdravotníctva, životného prostredia),
 • samospráve: v problematike ochrany a podpory zdravia ľudí, vplyvoch  prostredia na zdravie, preventívnych programoch.

 

Profil absolventa magisterského štúdia

Absolvent študijného odboru verejné zdravotníctvo je kvalifikovaný zdravotnícky pracovník so širokým odborným profilom pripravený samostatne vykonávať odborné činnosti v oblasti podpory a ochrany zdravia, primárnej prevencie a v oblasti klinickej epidemiológie a výskumu.

Kompetencie absolventa verejného zdravotníctva:

 • vykonávať štátny zdravotný dozor na úseku životného a pracovného prostredia, ochrany zdravia pri práci, vytvárania a ochrany zdravých životných a pracovných podmienok detí a mládeže, na pracoviskách so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
 • vykonávať epidemiologický dohľad a z neho vyplývajúce odborné činnosti,
 • vykonávať aktivity v súlade so zásadami a koncepciou štátnej zdravotnej politiky  a zúčastňovať sa na plnení cieľov programov podpory zdravia a zdravotno -  výchovných projektov,
 • plánovanie činností súvisiacich s dopadom na zdravie,
 • vykonávať zdravotnícku administratívu,
 • vykonávať expertízne činnosti, analýzy zdravotného stavu populácie a príčin jeho  zmien, poradenstvo,
 • vzdelávanie a výskumná činnosť.

Absolvent verejného zdravotníctva má teoretické vedomosti a praktické schopnosti a zručnosti, ktoré sú potrebné pri práci vo verejnom i súkromnom sektore v oblasti rozvoja, podpory a ochrany zdravia, pri plánovaní činností s dopadom na zdravie, zdravotníckej administratíve.

Absolvent:

 • má vedomosti v oblasti klinickej epidemiológie, medicíne založenej na dôkazoch,
 • má vedomosti v oblasti podpory a ochrany zdravia jednotlivca a spoločnosti, pripravuje a plánuje obsahový, časový aj rozpočtový rámec projektov v oblasti  ochrany a podpory zdravia, taktiež pripravuje, plánuje a hodnotí účinnosť intervenčných programov,
 • aplikuje legislatívu, plánovanie a manažment vo verejnom zdravotníctve, riadenie zdravotnej, sociálnej a environmentálnej politiky,
 • hodnotí ukazovatele zdravia a následne navrhuje riešenia na zlepšenie,  objektivizuje fyzikálne, chemické a biologické faktory životného a pracovného prostredia,
 • definuje a dodržiava zdravotnícku etiku, základy metodológie v praxi a výskume  a medicínsku informatiku a štatistiku, vie zdôvodniť vymedzené ošetrovateľské,  preventívne, diagnostické a terapeutické metódy a postupy,
 • vykonáva manažment kvality a manažment ľudských zdrojov,
 • definuje a analyzuje problematiku nozokomiálnych infekcií, dezinfekcie sterilizácie, rezistencie na ATB v nemocničnom zariadení a v komunite,
 • posudzuje a vyhodnocuje riziká a zdravotné potreby komunity (pracoviska, podniku),
 • má vedomosti v oblasti vedy a výskumu, analyzuje a interpretuje štatistické údaje,  vie použiť štatistické spracovanie údajov na univariantnej, bivariantnej  a multivariantnej úrovni,
 • komunikuje na profesionálnej úrovni vo svojom odbore, ovláda cudzí jazyk na  úrovni, ktorá mu umožní orientáciu v zahraničnej odbornej literatúre, je schopný  organizovať si vlastné vzdelávanie a výskum,
 • je schopný permanentne získavať najnovšie poznatky, ďalej sa vzdelávať  a aktívne prenášať získané poznatky do praxe,
 • ovláda základy vedeckej práce vo svojom odbore a ovláda spôsoby získavania vedeckých a odborných informácií,
 • diskutuje a prezentuje rôznym spôsobom odborné problémy a ich riešenia, je  schopný porozumieť a vysvetliť kvantitatívne rozmery problému,
 • udržuje kontakt s novými poznatkami vo svojom odbore a pokračuje vo vlastnom profesionálnom rozvoji, diskutuje a prezentuje rôznym spôsobom odborné problémy a ich riešenia, udržuje kontakt s novými poznatkami vo svojom odbore  a pokračuje vo vlastnom profesionálnom rozvoji.

 

Uplatnenie absolventa magisterského štúdi

 • štátna správa: ministerstvá a odbory zdravotníctva, životného prostredia, úrady verejného zdravotníctva,
 • samospráva: problematika ochrany a podpory zdravia ľudí, vplyvy prostredia na zdravie, preventívne programy,
 • služby zdravia pri práci: bezpečnostnotechnická služba alebo pracovná zdravotná služba,
 • nemocnice a iné zdravotnícke zariadenia v ktorých vykonáva spravidla rozvoj programov a hodnotenie kvality poskytovaných služieb,
 • ako výskumný pracovník so zameraním najmä na štúdium výskytu, príčin, a následkov prenosných a neprenosných hromadne sa vyskytujúcich ochorení, vplyvov životného prostredia a pracovného prostredia na zdravie, a iné,
 • ako konzultant pre prípravu, realizáciu a hodnotenie projektov vo verejnom zdravotníctve,
 • farmaceutické firmy pri klinickom skúšaní liekov,
 • poskytovanie konzultácii pri úprave životného štýlu jednotlivcom,
 • inšpektoráty práce,
 • vzdelávacie inštitúcie.

 

Prijímanie uchádzačov

pre prvý stupeň VŠ štúdia  - prebieha bez prijímacích skúšok podľa výsledkov zo strednej školy na základe výberového konania.

Metodika hodnotenia prijímacieho konania pre:

 1. Za celkový priemer zo strednej školy môže uchádzač získať maximálne 100 bodov
 2. Za priemer z profilujúcich predmetov (biológia, fyzika, chémia) môže uchádzač získať maximálny počet 36 bodov
 3. Za každú nešpecifickú aktivitu získa uchádzač 2 body.
 4. SOČ
 5. Certifikát z cudzieho jazyka
 6. Iná aktivita
 7. Iné aktivita

 

Podmienkou prijatia na Bc. štúdium je maturita zo slovenského jazyka. Uchádzači, ktorí nespĺňajú túto podmienku, absolvujú test zo slovenského jazyka na preverenie komunikačných zručností v slovenskom jazyku na úrovni B1.

Uchádzač musí byť zdravotne spôsobilý.

Uchádzači o druhý stupeň VŠ štúdia - magisterské - v dennej aj externej forme v odbore Verejné zdravotníctvo musia mať ukončené bakalárske štúdium v odbore Verejné zdravotníctvo a nešpecifické hodnotenie: účasť v ŠVOČ, v projektoch, na súťažiach a podobne, zdravotnú spôsobilosť.

Test bude z oblasti: epidemiológia, zdravie pri práci, základy verejného zdravotníctva, hygieny výživy, hygiena deti a mládeže, environmentálne zdravie,  determinanty zdravia, aplikovaný výskum, základy štatistiky

 

Odporúčaná literatúra:

 1. Rusnák, M.., Rusnáková, V., Príkazský, V., Kotrbová, K.: Propedeutika epidemiológie. Typi universitatis. Trnava, 2018
 2. Rusnák, M., Rusnáková,V., Psota,M.: Štatistika zdravia. Trnava, 2013
 3. Buchancová, J. a kol.: Praconé lekárstvo a toxikológia, Osveta, Martin, 2003
 4. Kačmariková, M.; Rafajdus, M.; . Zdravá výživa a pohyb - 1. vyd. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a Vedy, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied. 2020. ISBN 978-80-568-0338-7.
 5. Ochaba, R., Kačmáriková, M. Výchova k zdraviu a podpora zdravia. Trnava: Trnavská univerzita, 2020. ISBN 978-80-568-0253-3
 6. Zákon č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 7. Európska charta výskumných pracovníkov: http://ec.europa.eu/euraxess/pdf/brochure_rights/kina21620b9c_sk.pdf
 8. Ivan Rovný a kolektív: Vybrané kapitoly verejného zdravotníctva I. Vydavateľstvo: PRO, 2011
 9. Program Zdravie 2020 http://www.who.sk/wp-content/uploads/2015/07/Zdravie-2020_kratka-verzia1.pdf
 10. Čepová E., Kolarčik P., Madarasová Gecková A: ZDRAVOTNÁ GRAMOTNOSŤ, METÓDA AKO ZLEPŠIŤ ZDRAVIE POPULÁCIE A JEJ VYUŽITIE VO VEREJNOM ZDRAVOTNÍCTVE, Zdravotníctvo a sociálna práca, Vol. 12, 2017, No 1, ISSN 1336-9326 https://coherentsite.files.wordpress.com/2016/06/cepova_2017_28-36.pdf

 

Prijímanie uchádzačov pre druhý stupeň VŠ štúdia je realizované metodikou prijímacieho konania:

Metodika hodnotenia prijímacieho konania:

 1. Absolvovanie testu, v ktorom môže uchádzač získať maximálne 120 bodov
 2. Za každú nešpecifickú aktivitu získa uchádzač 2 body.
 3. ŠVOČ
 4. Certifikát z cudzieho jazyka
 5. Iná aktivita
 6. Iná aktivita

Predpokladaný́ počet prijatých uchádzačov v prvom stupni štúdia (Bc.) je 80 študentov a v druhom stupni štúdia (Mgr.) je 55 študentov.

 

 

 

 

OŠETROVATEĽSTVO

Štúdium v odbore Ošetrovateľstvo prebieha: I. stupeň (Bc.) v dennej forme štúdia.

 

Charakteristika študijného programu

Štúdium obsahom a rozsahom zodpovedá smerniciam Európskej únie č. 77/452 EEC, 77/453 EEC, 81/1057 EEC pre regulované povolanie sestry.

Vysokoškolské vzdelávanie prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore Ošetrovateľstvo trvá v dennej forme štúdia 3 roky (t.j. 6 semestrov) a zahŕňa 4 600 hodín výučby, z ktorej teoretická výučba predstavuje najmenej jednu tretinu a praktická výučba najmenej jednu polovicu výučby.

Štúdiom sa získavajú vedomosti z medicínskych a humanitných vedných odborov, ktoré spolu úzko súvisia a pomáhajú študentom pochopiť zákonitosti prebiehajúce v biopsychosociálnom prostredí človeka. Štúdium je koncipované tak, aby študent postupne získaval vedomosti z anatómie a fyziológie ľudského tela a tak pochopil patologické procesy prebiehajúce pri jednotlivých ochoreniach. Dôležité je, aby poznal správanie sa človeka v zdraví a chorobe, etiku profesie, legislatívu, všeobecné zásady ošetrovateľskej praxe, získal klinické skúsenosti z odborných pracovísk pod odborným dohľadom zdravotníckych profesionálov.

Teoretická výučba je časť vzdelávania študentov, na základe ktorej získavajú vedomosti potrebné na organizovanie, plánovanie, poskytovanie a vyhodnotenie komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti. Vykonáva sa vo vzdelávacích ustanovizniach zameraných na prípravu sestier a uskutočňujú ju najmä pedagogickí zamestnanci, ktorí sú odborne spôsobilí na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní sestra. Teoretická výučba je vyvážená a koordinovaná s praktickou výučbou tak, aby mal študent možnosť aplikovať teoretické poznatky v praxi, zaujímať k nim postoj, hľadať odpovede na otázky a získavať najnovšie metódy a spôsoby práce. Praktická výučba je časť vzdelávania študentov, na základe ktorej získavajú schopnosti plánovať, poskytovať a vyhodnocovať požadovanú ošetrovateľskú starostlivosť v priamom kontakte so zdravým alebo s chorým jedincom alebo komunitou, učia sa pracovať v tíme a viesť takýto tím, organizovať ošetrovateľskú starostlivosť vrátane zdravotnej výchovy pre jednotlivcov a malé skupiny v zdravotníckych zariadeniach alebo pre komunity. Výučba sa uskutočňuje v nemocniciach a v iných zdravotníckych zariadeniach a v komunite pod odborným dohľadom pedagogických zamestnancov, ktorí sú odborne spôsobilí na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní sestra. Na vyučovacom procese sa môže zúčastniť aj iný kvalifikovaný personál. Študenti sa zúčastňujú na práci príslušných klinických pracovísk, kde majú možnosť zoznámiť sa  s organizáciou, systémom a špecifikami práce, čo prispieva k ich odbornému vzdelávaniu a umožňuje naučiť sa prevziať zodpovednosť súvisiacu s ošetrovateľskou starostlivosťou. Štúdium zahŕňa aj povinnú klinickú a letnú prázdninovú prax.

 

Profil absolventa

Absolventi bakalárskeho štúdia získavajú odbornú spôsobilosť pre poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti a sú schopní plniť požiadavky odboru, ktorý v sebe integruje ošetrovateľské teórie s vedeckými poznatkami z iných odborov a praxe. Ošetrovateľská starostlivosť je zameraná na individuálne plnenie a vyhodnocovanie ošetrovateľských potrieb jednotlivca, rodiny a komunity. Poskytuje potrebné informácie k podpore a udržiavaniu zdravia zdravým, chorým, handicapovaným a zomierajúcim. Absolvent bakalárskeho štúdia poskytuje kontinuálnu ošetrovateľskú starostlivosť formou ošetrovateľského procesu vo všetkých typoch na všetkých úrovniach zdravotníckych zariadení. Edukuje jedinca a ochraňuje jeho práva, rodiny a komunity v súvislosti s poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti. Riadi sa platnou legislatívou, ktorá je potrebná pre výkon ošetrovateľského povolania. Štandardy vedomostí: teoreticky ovláda a prakticky využíva odbornú ošetrovateľskú terminológiu, má poznatky z ošetrovateľskej teórie, ošetrovateľských techník, z klinických medicínskych disciplín a zo základov sociálnych a behaviorálnych vied, ovláda koncepcie výchovy k zdraviu a strategických dokumentov podpory zdravia, identifikuje a špecifikuje determinanty, ktoré ovplyvňujú zdravie, osobu, prostredie a ošetrovateľskú prax, teoreticky je pripravený a v praxi pracuje metódou ošetrovateľského procesu, vie integrovať poznatky z teórií a modelov v ošetrovateľstve a uplatniť ich v ošetrovateľskej praxi, dokáže samostatne myslieť, pohotovo reagovať.

Štandardy zručností: ovláda praktické postupy pri diagnostických, liečebných a ošetrovateľských výkonoch, využíva nové technológie v ošetrovateľskej praxi na základe získaných psychomotorických, kognitívnych a afektívnych zručností, schopností, zavádza nové technológie a postupy do klinickej praxe v rámci ošetrovateľstva, poskytuje odbornú ošetrovateľskú prax založenú na dôkazoch, využíva aplikáciu modelov, posudzovacích stupníc na hodnotenie zdravia a zdravotného stavu klienta, analyzuje problémy a robí rozhodnutia v spolupráci s klientom, s cieľom optimalizovať klientov zdravotný stav, využíva komunikačné zručnosti v rámci zdravotníckeho tímu, v prístupe k jednotlivcovi, rodine a komunite, napreduje vo vlastnom profesijnom vývoji v rámci odboru, dodržiava etické princípy stanovené v Etickom kódexe sestry.

Štandardy kvality osobnosti: vie samostatne kriticky myslieť, pohotovo reagovať, cieľavedome, rozvážne a rozhodne konať, je schopný samostatne, tvorivo a koncepčne riešiť profesionálne úlohy v tíme a niesť za ne zodpovednosť, je schopný formovať vlastnú osobnosť v empatickom približovaní sa k ľuďom a prostrediu, v ktorom pracuje, podieľa sa na vzdelávaní  jednotlivcov, rodín, komunít a vie ich získať pre spoluprácu pri upevňovaní a podpore zdravia, zaujíma sa o vývoj svojho odboru štúdiom odbornej literatúry, tvorivou činnosťou  a výskumom sa podieľať na jeho rozvoji.

 

Uplatnenie absolventa bakalárskeho štúdia

Absolvent študijného odboru získava základnú kvalifikáciu na výkon povolania sestry. Uplatní sa ako sestra v ošetrovateľskej praxi na lôžkových pracoviskách zdravotníckych zariadení, v primárnej zdravotnej starostlivosti, v agentúrach domácej ošetrovateľskej starostlivosti a podieľa sa na riadení ošetrovateľskej starostlivosti a na edukácii v ošetrovateľstve.

 

Prijímacie konanie

Podmienky prijatia na Bc. štúdium odboru Ošetrovateľstvo

Na študijný program v študijnom odbore Ošetrovateľstvo  je v zmysle § 56 Zákona č. 131/2002 o vysokých školách základnou podmienkou prijatia na štúdium získanie úplného stredného alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Prijímanie uchádzačov pre I. stupeň VŠ štúdia je podľa výsledkov štúdia zo strednej školy na základe výberového konania. Hodnotený bude priemer známok za celú strednú školu, prijatý bude študent do priemeru 2,0. Maximálny počet bodov, ktoré uchádzač môže za priemer získať, je 100 bodov.

Podmienkou prijatia na Bc. štúdium je maturita zo slovenského jazyka. Uchádzači, ktorí nespĺňajú túto podmienku, absolvujú test zo slovenského jazyka na preverenie komunikačných zručností v slovenskom jazyku na úrovni B1.

Uchádzači budú vyberaní do počtu 80 študentov. Uchádzač musí byť zdravotne spôsobilý.

 

Všeobecné podmienky pre prijatie uchádzačov:

 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na štúdium potvrdené praktickým lekárom,
 • vysvedčenia zo strednej školy + maturitné vysvedčenie.

 

OŠETROVATEĽSTVO, MAGISTERSKÝ STUPEŇ ŠTÚDIA

Charakteristika študijného programu

Vysokoškolské vzdelávanie druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore Ošetrovateľstvo trvá v dennej forme dva rokymetóda prezenčná a kombinovaná. Skladba všetkých predmetov je spracovaná v zmysle zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Obsahuje predmety povinné, povinne voliteľné a výberové, ktoré prispievajú k  dosahovaniu želaných výstupov vzdelávania a prinášajú kredity. Študent musí dosiahnuť 120 kreditov (v zmysle Vyhlášky č. 614/2020 Z.z. o kreditovom systéme štúdia a zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Štúdiom sa získavajú primerané vedomosti z vedných odborov, na ktorých je založené všeobecné ošetrovateľstvo, ako aj o moderných metódach, využívaných v ošetrovateľstve, akými sú teleošetrovateľstvo či EBN, o ošetrovateľskom manažmente, manažmente ošetrovateľskej starostlivosti, manažmente kvality, o manažmente bezpečnej zdravotnej starostlivosti, manažérskej etike v profesii.

 

Profil absolventa

Absolvent študijného programu ošetrovateľstvo magisterského stupňa štúdia má vedomosti o ošetrovateľstve ako  vednej disciplíne a využíva medzipredmetové vzťahy z iných východiskových vedných odborov. Zároveň vie, že profesionálna príprava je založená na výsledkoch vedy a výskumu. Má zručnosti integrovať základné princípy ošetrovateľstva a je schopný ich uplatniť vo svojom povolaní. Je všeobecne vzdelaný a odborne pripravený na vykonávanie ošetrovateľskej starostlivosti založenej na dôkazoch v zdraví a chorobe od prenatálneho obdobia až po smrť. Absolvent má manažérske schopnosti koordinovať, riadiť a poskytovať a kontrolovať ošetrovateľskú starostlivosť v oblasti preventívno – liečebnej, edukačnej a podpornej pre jednotlivcov, komunity a rodiny. Dokáže inovatívnym a tvorivým spôsobom motivovať k zdravému spôsobu života jednotlivcov, rodiny a komunity, a zároveň poskytovať a manažovať kvalitnú a bezpečnú ošetrovateľskú starostlivosť. Absolvent vníma človeka ako holistickú bytosť a je nositeľom humanistických princípov, rešpektuje úctu k životu, ľudskú dôstojnosť a dodržiavanie práv človeka. Riadi sa princípmi ošetrovateľskej etiky. Preukazuje schopnosť efektívne pracovať ako člen alebo vedúci tímu a má kompetenciu rozhodovať pri mimoriadnych udalostiach s akcentom na bezpečnú zdravotnú starostlivosť. Absolvent je pripravený na interdisciplinárnu spoluprácu pri riešení odborných, vedeckých a spoločenských problémov. Absolvent aktívne ovláda jeden svetový jazyk a využíva ho v podmienkach klinickej praxe a poskytovaní multikultúrnej ošetrovateľskej starostlivosti. Preukazuje vedomosť medzinárodných dokumentov, uplatňuje politiku národných  a nadnárodných zdravotníckych a ošetrovateľských organizácií. Pozná a riadi   sa platnou legislatívou, ktorá je potrebná pre výkon ošetrovateľského povolania. Absolvent  preukazuje vysoký stupeň tvorivosti a samostatnosti pri efektívnom využívaní informačných technológií a teleošetrovateľstva. Absolvent je pripravený obhajovať vlastné stanoviská k ďalšiemu osobnému a profesionálnemu rastu prostredníctvom celoživotného vzdelávania ako aj motivovaný pokračovať v ďalšom štúdiu.

 

Uplatnenie absolventa magisterského štúdia

Absolventi študijného programu Ošetrovateľstvo sa uplatnia v procese ochrany, podpory a udržiavania zdravia obyvateľstva na všetkých úrovniach primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie. Absolventi sú schopní poskytovať a manažovať ošetrovateľskú starostlivosť jednotlivcom, rodine i skupine komunite od prenatálneho obdobia človeka až po jeho smrť. V súlade s profesionálnou prípravou absolventi disponujú vedomosťami, zručnosťami a kompetenciami  o ošetrovateľstve ako vednej disciplíny, aktívne uplatňujú interakciu medzi ošetrovateľskými teóriami a vedeckými poznatkami založených na dôkazoch (Evidence Based Nursing) a ošetrovateľského výskumu. Absolventi aplikujú manažérske a pedagogické kompetencie v klinickej praxi v súlade s najnovšími vedeckými a odbornými poznatkami ošetrovateľskej vedy.

Prijímacie konanie

Podmienky prijatia na Mgr. Štúdium odboru Ošetrovateľstvo

Prijímanie uchádzačov pre II. stupeň VŠ štúdia (Mgr.) v dennej forme prebieha formou písomného testu  z vedomostí v rozsahu I. stupňa VŠ vzdelávania v študijnom programe Ošetrovateľstvo (teória ošetrovateľstva, potreby a ošetrovateľský proces, základy výskumu v ošetrovateľstve, aplikované odbory ošetrovateľstva) a zároveň nešpecifického hodnotenia: (certifikát o absolvovaní AJ, účasť na ŠVOČ, iné). Uchádzač je povinný predložiť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti v zmysle kritérií požadovaných pre zdravotnícke odbory. Podmienkou prijatia je ukončený I. stupeň VŠ vzdelania v študijnom programe Ošetrovateľstvo.

 

Metodika hodnotenia prijímacieho konania:

 1. Absolvovanie písomného testu – maximálne môže uchádzač získať 60 bodov
 2. Za každú nešpecifickú aktivitu získa uchádzač 2 body
 • ŠVOČ
 • Certifikát z cudzieho jazyka
 • Iná aktivita
 • Iná aktivita

 

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov na Mgr. stupeň: 

Denná forma, prezenčná metóda – 25
Denná forma, kombinovaná metóda - 25

 

 

SOCIÁLNA PRÁCA

Charakteristika programu:
Študijný program rešpektuje požiadavky základnej odborovej profilácie Opisu študijného odboru Sociálna práca a reaguje na potreby praxe, teda pripraviť moderného asistenta sociálnej práce, uplatniteľného na trhu práce, ktorý bude disponovať špecifickými odbornými kompetenciami. Absolvent prvého stupňa vysokoškolského štúdia má vedomosti z jednotlivých oblastí študijného odboru a jeho interdisciplinárnych súvislostí na úrovni syntézy. Disponuje znalosťami zo základov teórií, metód a foriem sociálnej práce v priamej a sprostredkovanej práci s klientskymi skupinami sociálnej práce, z vied, ktoré Klimentová nazýva vzťažné vedy sociálnej práce, z fungovania systému sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, pomoci v hmotnej núdzi, kompenzácii ťažkého zdravotného postihnutia a o charakteristikách chudoby a sociálnej inklúzie v interdisciplinárnych súvislostiach.

Absolvent tiež pozná základné znaky klientskych skupín sociálnej práce, ktoré sú pre nich charakteristické, pozná však aj ich špecifiká a potreby. Absolvent tiež ovláda základy metodológie a štatistiky v sociálnej práci a iných spoločenských vedách. Je schopný zostaviť jednoduchý projekt výskumu na zistenie konkrétneho problému v sociálnej práci. Vie vyvodiť závery a pomenovať súvislosti medzi konceptmi v študijnom odbore.

Absolvent je schopný vyhľadať, osloviť a motivovať na spoluprácu klienta. Vie sa podieľať na zbere informácií pre posúdenie životnej situácie klienta. Vie vytvoriť, spravovať a archivovať dokumentáciu klienta a zachovávať ochranu osobných údajov. Pozná mechanizmy správania sa predstaviteľov rôznych skupín klientov sociálnej práce. Je schopný určiť mieru sociálneho rizika životnej situácie klienta, naplánovať, zvoliť a implementovať adekvátne efektívne intervenčné metodiky konkrétnej cieľovej skupiny sociálnych klientov a dokáže vyhodnotiť účinnosť poskytnutej pomoci. Je schopný udržiavať kontakt s najnovším vývojom v teórii a praxi sociálnej práce, vyhľadať, triediť a spracovať adekvátnu odbornú či vedeckú literatúru, orientuje sa aj v príslušnej legislatíve a je schopný sledovať legislatívne zmeny týkajúce sa sociálnej oblasti a aplikovať ich vo svojej práci.

Absolvent dokáže poskytovať informačné a poradenské služby na úrovni základného sociálneho poradenstva, vykonáva odborné činnosti, ktoré mu umožňuje príslušná legislatíva v oblasti nemocenských a dôchodkových dávok, príspevkov štátnej sociálnej podpory, sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, pomoci v hmotnej núdzi, peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Disponuje tiež odbornými komunikačnými zručnosťami, dokáže pracovať v tíme a posilňovať medziodborovú a medziprofesijnú spoluprácu a profesionálne prezentuje svoje stanoviská.

Absolvent bakalárskeho stupňa študijného program sociálna práca sa môže uplatniť v inštitúciách a organizáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, na ÚPSVaRe, v pôsobnosti rezortu Ministerstva vnútra, Ministerstva spravodlivosti, v probačnej a mediačnej oblasti, v oblasti verejnej správy, ale aj v oblasti neštátnych subjektov. Absolvent je pripravený pracovať ako terénny pracovník, poradca, ktorý poskytuje základné poradenstvo jednotlivcovi, rodine, skupine ale aj komunite. Absolvent je pripravený spolupracovať so sociálnym pracovníkom na príprave a realizácii výskumu či tvorbe projektu. Je schopný pracovať na svojom ďalšom vzdelávaní.

Študijný program je postavený tak, aby sa jeho absolvent  mohol uplatniť v zmysle Zákona č. 2019/2014 Z. z. o sociálnej práci v pozícii asistenta sociálnej práce.  Profil štúdia je upravený podľa reálnych potrieb výkonu profesie tak, aby  absolventi programu boli schopní kompetentne asistovať pri výkone sociálnej práce v intenciách odborných činností  zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele dospelých a v  pôsobnosti zákona o sociálnych službách. Absolvent bude po ukončení štúdia disponovať vedomosťami z oblasti bio-psycho-sociálnych vývinových charakteristík jedinca, ktoré spolu s nacvičenými komunikačnými zručnosťami dokáže kompetentne uplatniť pri práci s nimi. Vo výbere a implementácii efektívnych postupov pri práci s klientom  vychádza z poznatkovej základne filozofických a spoločenských teoretických východísk práce, legislatívnych a ekonomických reálií Slovenska.

Pozornosť sa v programe venuje procesom práce s klientom, jeho rodinou či komunitou, s akcentom na tvorbu a realizáciu efektívnej intervencie. Teoretické východiská základných vedných disciplín sú zoradené na začiatku štúdia tak, aby študent pochopil odborný kontext práce s klientom v problematických sociálnych situáciách a dokázal navrhnúť a realizovať efektívnu intervenciu. Súčasťou štúdia je absolvovanie výcviku, ktorý je zameraný na profesionálny rozvoj študentov a pod odbornou supervíziou sa zúčastnia  odbornej praxe na kontrahovaných špecializovaných výučbových pracoviskách.

Absolvent bakalárskeho stupňa pod gesciou sociálneho pracovníka vyhľadáva, oslovuje a motivuje na spoluprácu klienta. Disponuje znalosťami špecifík jednotlivých typov klientov, pozná mechanizmy jeho správania, vie získať potrebné informácie o klientovi, jeho rodine pre posúdenie jeho životnej situácie, dokáže analyzovať problémy klienta alebo skupiny klientov, resp. komunity a navrhovať formy a metódy sociálnej práce, vedúce k zvýšeniu kvality ich života. Disponuje odbornými komunikačnými zručnosťami, vie pracovať v multidisciplinárnom tíme a základnými relevantnými znalosťami z oblasti práva, ekonomiky, psychológie, sociológie a iných vied. Má znalosti o sociálnej politike štátu a jej vývojových trendoch, dokáže koordinovať svoju prácu s inými odborníkmi a efektívne vytvárať sieť pomoci individuálnemu aj skupinovému klientovi. Je pripravený pracovať v zariadeniach sociálnych služieb, v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a kurately dospelých. Väčšinou pracuje priamo s cieľovou klientskou skupinou a jeho snahou je zvýšiť jej kvalitu života a zabezpečiť optimálne sociálne fungovanie a to najmä prostredníctvom využitia svojich sociálno-psychologických zručností a zručností v rozvoji ľudských zdrojov, ako aj práce s jeho prostredím. Ročník sa otvorí pri minimálnom počte  piatich  zapísaných uchádzačov  o štúdium.

Podmienky prijatia na štúdium pre AR 2022/23:
Uchádzači o denné a denné kombinovanou formou ((vhodnou najmä pre tých, ktorí  z rôznych dôvodov nemôžu denne dochádzať do školy) )  budú prijatí na základe výberového konania, v ktorom budú zohľadnené stredoškolské výsledky a prejavený záujem o štúdium, dokladovaný motivačným listom. Práca so zraniteľnou klientelou si vyžaduje integrovanú osobnosť uchádzača.  Ročník sa otvorí pri minimálnom počte  piatich  zapísaných uchádzačov  o štúdium.

Magisterský študijný program  SOCIÁLNA PRÁCA

Študijný program vychádza z Opisu študijného odboru Sociálna práca  a jeho poslaním je pripraviť absolventa tak, aby  bol schopný čo najrýchlejšie vykonávať samostatnú odbornú činnosť (v zmysle zákona č. 219/2014  O sociálnej práci..) a to v oblasti sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a kompenzácie zdravotného postihnutia.

Študijný program je veľmi variabilný a umožňuje študentovi si vybrať z troch možnosti: 1) zamerať sa na riadenie a organizáciu sociálnych služieb, 2) pracovať s rodinou v sociálnej kríze alebo 3) si vyberá predmety z oboch zameraní a štúdium ukončí bez zamerania. V spoločnom základe oboch zameraní  študenti získajú najmä vedomosti a zručnosti z aplikácie  súčasných teórií do praxe sociálnej práce, nadobudnú zručnosti v konštruovaní a realizácii výskumu. Stávajú sa kompetentnými vybudovať si koncepciu pomoci klientovi alebo organizácii, v ktorej pôsobia a čo najefektívnejšie ju realizovať.

V čase ukončenia štúdia v tomto študijnom programe  bude  absolvent na základe  získaných vedomostí a zručností kompetentný:

 1. odborne pracovať v sociálnych službách na rôznych stupňoch riadenia , pretože bude ovládať procesy riadenia sociálnej organizácie, bude schopný plánovať a organizovať sociálnu pomoc na úrovni organizácie aj komunity;
 2. vykonávať samostatnú odbornú činnosť formou odborných intervencií s dieťaťom a jeho rodinou prevažne v intenciách sociálnoprávnej ochrany dieťaťa a jeho rodiny, ale aj v niektorých zariadeniach sociálnych služieb.

Výkon odbornej praxe je previazaný s predmetmi zamerania, t.z., že vždy jeden povinne voliteľný predmet zamerania je spojený s výkonom odbornej praxe a aby ho študent úspešne absolvoval, musí pracovať s materiálom odborného praxového pracoviska. Teda nerobí všeobecnú odbornú prax, ale pri zameraní na riadenie musí na praxovom pracovisku napríklad urobiť malý marketingový plán alebo vypracovať posúdenie sociálnej rizikovosti rodiny v rámci danej praxovej  organizácie a aj si ju pred pedagógom praxe, učiteľmi praxe a profilového predmetu obhájiť.

Absolvent dokáže analyzovať problémy klienta alebo skupiny klientov, resp. komunity a navrhovať formy a metódy sociálnej práce, vedúce k zvýšeniu kvality ich života. Disponuje  základnými relevantnými znalosťami teórie a etiky sociálnej práce, má znalosti o sociálnej politike štátu a jej vývojových trendoch, dokáže koordinovať svoju prácu s inými odborníkmi a efektívne vytvárať sieť pomoci individuálnemu aj skupinovému klientovi.

Podmienky prijatia na štúdium pre AR 2022/23:
Základnou podmienkou prijatia na denné a denné kombinovanou formou (vhodnou najmä pre tých, ktorí  z rôznych dôvodov nemôžu denne dochádzať do školy)  je absolvovanie bakalárskeho stupňa rovnakého alebo príbuzného (spoločenské a behaviorálne vedy, pedagogické vedy) študijného programu. V prípade iného typu absolvovaného štúdia si prijímacia komisia vyhradzuje právo posúdiť a rozhodnúť o prijatí individuálne. Uchádzači budú prijímaní na základe výberového konania a úspešného ukončenia I. stupňa VŠ štúdia, kde sa berie do úvahy vážený študijný priemer za študijné výsledky za celé bakalárske štúdium a motivačný list. Práca so zraniteľnou klientelou si vyžaduje integrovanú osobnosť uchádzača .  Ročník sa otvorí pri minimálne piatich  zapísaných uchádzačov  o štúdium.

 

 

LABORATÓRNE VYŠETROVACIE METÓDY V ZDRAVOTNÍCTVE

Štúdium v odbore Zdravotnícke vedy v študijnom programe Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve prebieha v dvoch formách – denné a externé štúdium.

Štúdium je jednoodborové. Organizačne je členené na I. stupeň VŠ štúdia Bc.   6 semestrov  denná forma a 8 semestrov externá forma – a II. stupeň VŠ štúdia Mgr.  4 semestre denná forma a 5 semestrov externá forma.

Charakteristika študijného programu

Cieľom štúdia je príprava absolventov na riešenie najzložitejších problémov laboratórnej medicíny, čo si vyžaduje nadobudnutie ucelených vedomostí a potrebných zručností zo základných medicínskych predmetov, základov patológie a preklinických disciplín, laboratórnych vyšetrovacích metód používaných v medicíne, základov klinických disciplín, základov aplikácie laboratórnych metód v liečebno-preventívnej činnosti, z predmetov potrebných pre hodnotenie výsledkov získaných výstupom laboratórnych a klinických metód ako aj výpočtovej techniky.

Profil absolventa:

Absolvent bude schopný samostatne vykonávať pridelené úlohy na oddeleniach laboratórnej medicíny (klinickej biochémie, hematológie a transfuziológie, mikrobiológie, imunológie, genetiky, toxikológie, patologickej anatómie, klinickej farmakológie, funkčnej diagnostiky ako aj v príbuzných diagnostických odboroch napr. forenzných laboratóriách a pod.)

Absolventi môžu nájsť uplatnenie aj vo výskume a vývoji, ovládajú spôsoby získavania vedeckých a odborných vedomostí vo svojom odbore, dokážu pracovať efektívne ako členovia výskumného tímu, organizovať si vlastné vzdelávanie a udržiavať kontakt s vývojom vo svojom odbore, ako aj uplatňovať etické princípy vo svojej praxi.

V odbore Zdravotnícke vedy  v študijnom programe Laboratórne vyšetrovacie metódy je možné konať doktorandské štúdium (PhD.).

Prijímacie konanie:

Prijímanie uchádzačov pre I. stupeň VŠ štúdia (bc.) v dennej forme prebieha výberovým konaním na základe študijných výsledkov zo strednej školy a zároveň hodnotenia výsledkov z profilových predmetov biológia, chémia a fyzika a nešpecifického hodnotenia: znalosť anglického jazyka ( certifikát z AJ, účasť na SOČ, iné ). Uchádzač je povinný predložiť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti v zmysle kritérií požadovaných pre zdravotnícke odbory. Podmienkou prijatia na Bc. štúdium je maturita zo slovenského jazyka. Uchádzači, ktorí nespĺňajú túto podmienku, absolvujú test zo slovenského jazyka na preverenie komunikačných zručností v slovenskom jazyku na úrovni B1.

 

Metodika hodnotenia prijímacieho konania pre:

 1. Za celkový priemer zo strednej školy môže uchádzač získať maximálne 100 bodov
 2. Za priemer z profilujúcich predmetov (biológia, fyzika, chémia) môže uchádzač získať maximálny počet bodov 36
 3. Za každú nešpecifickú aktivitu získa uchádzač 2 body.
 1. SOČ
 2. Certifikát z cudzieho jazyka
 3. Iná aktivita - športová
 4. Iné aktivita - kultúrna

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov na Bc. stupeň – 100.

Prijatie na II. stupeň VŠ štúdia (mgr.) v dennej forme prebieha formou písomného testu z princípov laboratórnych metód v zdravotníctve a základov nosných predmetov laboratórnej medicíny (histológia, hematológia, biochémia, imunológia, mikrobiológia a genetika). Podmienkou prijatia okrem úspešného absolvovania testu  je ukončenie I. stupňa VŠ štúdia študijného programu Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve. Pri prijímacom konaní sa zohľadňuje aj  nešpecifické hodnotenie: účasť v ŠVOČ, v projektoch, na súťažiach. Uchádzač je povinný predložiť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti v zmysle kritérií požadovaných pre zdravotnícke odbory.

Metodika hodnotenia prijímacieho konania:

 1. Absolvovanie testu – maximálne môže uchádzač získať 120 bodov
 2. Za každú nešpecifickú aktivitu získa uchádzač 2 body.
 1. ŠVOČ
 2. Certifikát z cudzieho jazyka
 3. Iná aktivita
 4. Iná aktivita

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov – 20.

Prijímanie uchádzačov pre I. stupeň VŠ štúdia  (bc.) v externej forme prebieha výberovým konaním na základe klade študijných výsledkov zo strednej školy. Podmienkou pre zaradenie do prijímacieho konania v externej forme je  ukončená stredná zdravotnícka škola, stredná priemyselná škola chemická, alebo iná stredná škola laboratórne zameraná, odborná prax v niektorom z odborov laboratórnej medicíny v dĺžke trvania 3 roky dokladovaná zamestnávateľom. Uchádzač je povinný predložiť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti v zmysle kritérií požadovaných pre zdravotnícke odbory. Podmienkou prijatia na Bc. štúdium je maturita zo slovenského jazyka. Uchádzači, ktorí nespĺňajú túto podmienku, absolvujú test zo slovenského jazyka na preverenie komunikačných zručností v slovenskom jazyku na úrovni B1.

Metodika hodnotenia prijímacieho konania pre:

 1. Za celkový priemer zo strednej školy môže uchádzač získať maximálne 100 bodov
 2. Za priemer z profilujúcich predmetov (biológia, fyzika, chémia) môže uchádzač získať maximálny počet bodov 36
 1. Za každú nešpecifickú aktivitu získa uchádzač 2 body.
 1. SOČ
 2. Certifikát z cudzieho jazyka
 3. Iná aktivita - športová
 4. Iné aktivita - kultúrna

 

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov – 50.

Prijímanie uchádzačov pre II. stupeň VŠ štúdia  (mgr.) v externej forme prebieha formou písomného testu z princípov laboratórnych metód v zdravotníctve a základov nosných predmetov laboratórnej medicíny (histológia, hematológia, biochémia, imunológia, mikrobiológia a genetika). Podmienkou prijatia okrem úspešného absolvovania testu je ukončenie I. stupňa VŠ štúdia študijného programu Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve. Pri prijímacom konaní sa zohľadňuje aj  nešpecifické hodnotenie: účasť v ŠVOČ, v projektoch, na súťažiach. Uchádzač je povinný predložiť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti v zmysle kritérií požadovaných pre zdravotnícke odbory.

Metodika hodnotenia prijímacieho konania:

 1. Absolvovanie testu – maximálne môže uchádzač získať 120 bodov
 2. Za každú nešpecifickú aktivitu získa uchádzač 2 body.
 1. ŠVOČ
 2. Certifikát z cudzieho jazyka
 3. Iná aktivita
 4. Iná aktivita

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov – 50.

 

 

ROZVOJ DIEŤAŤA A ŠTÚDIUM RODINY

Charakteristika programu:
Študijný program rešpektuje požiadavky základnej odborovej profilácie Opisu študijného odboru Sociálna práca  a  reaguje na potreby praxe, teda  pripraviť moderného sociálneho pracovníka, uplatniteľného na trhu práce, ktorý bude disponovať špecifickými odbornými kompetenciami.

Výkon samostatnej odbornej činnosti sociálnej práce smeruje do troch základných okruhov: sociálne služby, sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela a kompenzácia zdravotného postihnutia, v ktorých sa absolvent predloženého ŠP sa profiluje v praxi.   Špecifickosť študijného programu spočíva v profilácii výkonu absolventa do odbornej činnosti (v zmysle Zákona č.2019/2014 o sociálnej práci v pozícii asistenta sociálnej práce) v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Profil štúdia je upravený podľa reálnych potrieb výkonu SPODaSK  tak, aby  absolventi programu boli schopní kompetentne asistovať pri výkone sociálnej práce v intenciách odborných činností  zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele dospelých a v časti  pôsobnosti zákona o sociálnych službách, smerovanej k pomoci deťom a rodine.

  Keďže uplatnenie absolventa ŠP je cielené na sociálnu prácu s dieťaťom a jeho rodinou, po ukončení štúdia bude jeho absolvent disponovať vedomosťami z oblasti bio-psycho-sociálnych vývinových charakteristík dieťaťa, ktoré spolu s nacvičenými komunikačnými zručnosťami dokáže kompetentne uplatniť pri práci s deťmi s emocionálnymi a behaviorálnymi poruchami. Vo výbere a implementácii efektívnych postupov pri práci s rodinou a dieťaťom  vychádza z poznatkovej základne filozofických a spoločenských teoretických východísk práce s rodinou, legislatívnych  a ekonomických reálií Slovenska. Pozornosť sa v programe venuje procesom práce s rodinou, s akcentom na tvorbu a realizáciu metodík efektívnej intervencie. Teoretické východiská základných vedných disciplín sú zoradené na začiatku štúdia tak, aby študent pochopil odborný kontext práce s dieťaťom v problematických sociálnych situáciách a dokázal navrhnúť a realizovať efektívny sociálny program. Študenti sa každoročne podrobia výcviku odborných kompetencií a pod odbornou supervíziou sa zúčastnia  odbornej praxe na kontrahovaných špecializovaných výučbových pracoviskách.

Absolvent bakalárskeho stupňa dokáže analyzovať problémy klienta alebo skupiny klientov, resp. komunity a navrhovať formy a metódy sociálnej práce, vedúce k zvýšeniu kvality ich života. Disponuje  základnými relevantnými znalosťami z oblasti práva, ekonomiky, psychológie, sociológie, demografie a iných. Má znalosti o sociálnej politike štátu a jej vývojových trendoch, dokáže koordinovať svoju prácu s inými odborníkmi a efektívne vytvárať sieť pomoci individuálnemu aj skupinovému klientovi. Je pripravený pracovať v zariadeniach sociálnych služieb , ale najmä v  zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a kurately dospelých. Väčšinou pracuje priamo s cieľovou klientskou skupinou a jeho snahou je zvýšiť jej kvalitu života a to najmä prostredníctvom využitia svojich sociálno-psychologických zručností a zručností v rozvoji ľudských zdrojov, ako aj práce s jeho prostredím.

Podmienky prijatia na štúdium pre AR 2022/23:
Uchádzači o denné a denné kombinovanou formou (vhodnou najmä pre tých, ktorí  z rôznych dôvodov nemôžu denne dochádzať do školy)  budú prijatí na základe výberového konania, v ktorom budú zohľadnené stredoškolské výsledky a prejavený záujem o štúdium, dokladovaný motivačným listom. Práca so zraniteľnou klientelou si vyžaduje integrovanú osobnosť uchádzača.  Ročník sa otvorí pri minimálnom počte  piatich  zapísaných uchádzačov  o štúdium.