• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Katedra sociálnej práce

Katedra sociálnej práce bola založená v roku 1993 v rámci vtedajšej Fakulty humanistiky Trnavskej univerzity v Trnave a jej prvým vedúcim bol prof. MUDr. Ladislav Šoltés, DrSc., Dr. h.c. Po vzniku Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce sa katedra stala jej súčasťou a je jednou z jej najstarších katedier. V súčasnom období na nej na ustanovený pracovný čas pôsobí 13 vedecko-pedagogických pracovníkov, z toho 3 profesori, 6 docentov a 4 odborní asistenti.

Katedra poskytuje vzdelanie v jednom bakalárskom študijnom programe (Sociálna práca), dvoch magisterských študijných programoch (Sociálna práca a Riadenia a organizácia sociálnych služieb) a jednom doktorskom programe (Sociálna práca).

Katedra sociálnej práce realizuje intenzívnu medzinárodnú spoluprácu tak v rámci medzinárodných sietí (European Research Institute for Social Work, SOWOSEC, CEEPUS), ako aj na bilaterálnej úrovni (Univerzity of Opole, Dragomanov University, Jagiellonian University, Univerzita Hradec Králové, Jihočeská Univerzita v Českých Budějoviciach, a iné). Výsledkom je aktívna a široká pedagogická i vedecká spolupráca tak pri spoločných publikáciách s domácimi i zahraničnými odborníkmi, ako aj výskumných úlohách. Práce pracovníkov katedry sú citované inými autormi doma aj v zahraničí.  Výsledkom vyššie spomínaných aktivít je hodnotenie katedry v komplexnej akreditácii vysokých škôl v roku 2015, kde dosiahla celkový výsledok B+.

Členovia katedry dosahujú významné vedecké výsledky, o čom svedčí aj citovanie ich prác a skutočnosť, že sú pravidelne oslovovaní na vypracovanie recenzií vedeckých článkov, vedeckých a odborných monografií publikovaných v domácich a zahraničných vydavateľstvách. Sú členmi vedeckých rád vysokých škôl, doktorských, habilitačných a inauguračných konaní v SR, ČR i Maďarsku a pracujú v odborných a poradných komisiách pri MPSR SR, MŠVVŠ SR a MS SR.

V rámci Erasmus+ programu pravidelne prednášajú na partnerských zahraničných univerzitách v Rakúsku, Nemecku, Fínsku, Francúzsku, Poľsku a Česku. Tiež pôsobia v redakčných radách vedeckých a odborných časopisov – zahraničných a domácich. Sú členmi vedeckých a organizačných výborov významných vedeckých konferencií, vedúcimi odborných sekcií a tiež organizátormi domácich medzinárodných vedeckých podujatí.

Členovia katedry sú členmi významných profesionálnych organizácií, pracujú v riadiacich orgánoch, správnych radách a dozorných radách takých organizácií ako sú AVSP , ERIS, CEVS a taktiež sa úspešne podieľajú na riešení výskumných medzinárodných a domácich projektov v agentúrach APVV, VEGA, FP7, Visegrad Fund a ďalších.