• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Habilitačné konania

Vyhláška dekana FZaSP č. 1/2016 - habilitačné konania (HK)
- Príloha 1 Kritéria TU FZaSP pre HaVK pre OV 6
- Príloha 2 Kritéria TU FZaSP pre HaVK pre OV 18
- Príloha 3 Žiadosť o začatie habilitačného konania
- Príloha 4 Profesijný životopis
- Príloha 5 Tabuľkový prehlad ped. a ved. činnosti a plnenia kritérií HK pre OV 6
- Príloha 6 Tabuľkový prehlad ped. a ved. činnosti a plnenia kritérií HK pre OV 18
- Príloha 7 Súhlas dotknutej osoby so spracovávaním osobných údajov

Začaté habilitačné konania

 

Prebiehajúce habilitačné konania

MUDr. Jozef Beňačka, PhD., MBA 
  1. MUDr. Beňačka základné údaje (publikované 03.10.2019 - 15:22)
  2. MUDr. Beňačka prehľad publikačno citačnej činnosti (publikované 03.10.2019 - 15:22)
  3. MUDr. Beňačka citácie WoS prehľad mimo reserse z UK TU (publikované 03.10.2019 - 15:23)
  4. MUDr. Beňačka komisia oponenti schválené VR 20.11.2019 (publikované 21.11.2019 - 11:01)
  5. Oponentské posudky  (publikované 06.03.2020 - 12:23)
  6. MUDr. Beňačka - návrh habilitačnej komisie (publikované 30.06.2020 - 09:35)

 

 

Ukončené habilitačné konania

RNDr. Miroslava Rabajdová, PhD. - dátum udelenia titulu: 15.05.2018  (publikované 22.05.2018 - 09:55)

PhDr. Janka Bursová, PhD. - dátum udelenia titulu: 04.07.2018  (publikované 12.07.2018 - 09:20)

doc. PhDr. Magdaléna Hagovská, PhD., Cert.MDT. - dátum udelenia titulu: 24.05.2019  (publikované 06.06.2019 - 09:55)Pozastavené habilitačné konania