• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Habilitačné konania

Vyhláška dekana FZaSP č. 1/2016 - habilitačné konania (HK)
- Príloha 1 Kritéria TU FZaSP pre HaVK pre OV 6
- Príloha 2 Kritéria TU FZaSP pre HaVK pre OV 18
- Príloha 3 Žiadosť o začatie habilitačného konania
- Príloha 4 Profesijný životopis
- Príloha 5 Tabuľkový prehlad ped. a ved. činnosti a plnenia kritérií HK pre OV 6
- Príloha 6 Tabuľkový prehlad ped. a ved. činnosti a plnenia kritérií HK pre OV 18
- Príloha 7 Súhlas dotknutej osoby so spracovávaním osobných údajov

Začaté habilitačné konania

 

Prebiehajúce habilitačné konania

MVDr. Alžbera Kaiglová, PhD.
  1. MVDr. Kaiglova zakladne udaje  (publikované 28.01.2021 - 09:05)
  2. MVDr. Kaiglova publikacno citacna resers UKTU Trnava  (publikované 28.01.2021 - 09:06)
  3. MVDr. Kaiglova komisia oponenti schvalene VR 24.02.2021  (publikované 25.02.2021 - 13:41)
  4. Oponentské posudky (publikované 21.07.2021 - 10:26)

 

Ukončené habilitačné konania

RNDr. Miroslava Rabajdová, PhD.dátum udelenia titulu: 15.05.2018  (publikované 22.05.2018 - 09:55)

PhDr. Janka Bursová, PhD.dátum udelenia titulu: 04.07.2018  (publikované 12.07.2018 - 09:20)

doc. PhDr. Magdaléna Hagovská, PhD., Cert.MDT.dátum udelenia titulu: 24.05.2019  (publikované 06.06.2019 - 09:55)

MUDr. Jozef Beňačka, PhD., MBAdátum udelenia titulu: 20.11.2020  (publikované 04.12.2020 - 10:35)

Mgr. Michaela Hromková, PhD. - dátum udelenia titulu: 20.04.2021  (publikované 26.04.2021 - 11:37)

Pozastavené habilitačné konania