Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Vedecká rada

Zoznam členov Vedeckej rady Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave po ostatnej zmene, schválenej AS FZaSP dňa: 5.12.2016

CELKOVÝ POČET ČLENOV VEDECKEJ RADY: 47
V TOM:
RIADNI ČLENOVIA /S HLASOVACÍM PRÁVOM/: 37
ČESTNÍ ČLENOVIA /BEZ HLASOVACIEHO PRÁVA/: 10


RIADNI ČLENOVIA VEDECKEJ RADY – S HLASOVACÍM PRÁVOM
Celkový počet riadnych členov VR: 37
V tom:
27 interných - na ustanovený týždenný pracovný čas s FZaSP TU so sídlom v Trnave
10 externých – mimo akademickej obce TU so sídlom v Trnave

Riadni členovia  Meno, priezvisko, tituly
predseda VR prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.
interní členovia prof. RNDr. Vladimír Bošák, CSc. 
  prof. MUDr. Miroslav Danaj, CSc.
  prof. PhDr. Jana Levická, PhD.   
  prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc.
  prof. MUDr. Viera Rusnáková, CSc., MBA
  prof. RNDr. Ján Vojtaššák, CSc.
  doc. MUDr. Anna Strehárová, PhD., m. prof.   
  doc. MUDr. Marián Bartkovjak, PhD.
  doc. Ing. Stanislava Blažíčková, PhD.
  doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD.
  doc. PhDr. Ondrej Botek, PhD.
  doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD.
  doc. PhDr. Patrícia Dobríková, PhD.
  doc. PhDr. Ľubica Ilievová, PhD.
  doc. Ing. Margaréta Kačmáriková, PhD.
  doc. PhDr. Daniela Kállayová, PhD., MPH
  doc. PhDr. Nadežda Kovalčíková, PhD.
  doc. MUDr. Adriana Kršáková, PhD.
  doc. PhDr. Marek Majdan, PhD.
  doc. PhDr. Miriam Slaná, PhD
  doc. PhDr. Marta Vaverčáková, PhD., MPH
  doc. PhDr. Martina Žáková, PhD.
  RNDr. Mgr. Jaroslava Brňová, PhD.
  PhDr. Andrea Lajdová, PhD.
  PhDr. Eva Nemčovská, PhD.
  PhDr. Alena Uríčková, PhD.
   
externí členovia prof. ThDr. PhDr. Amantius Akimjak, PhD.
  prof. Mgr. Ing. Ladislav Bučko, PhD.
  prof. MUDr. Juraj Hromec, CSc.
  prof. MUDr. Bohumil Chmelík, PhD., E.P.
  prof. PhDr. Ing. Vincent Kovačič, CSc.
  prof. MUDr. Adriana Ondrušová, PhD., MPH
  prof. MUDr. Ladislav Pyšný, CSc., MPH   
  prof. PhDr. Valerie Tóthová, PhD.
  doc. PhDr. Beáta Frčová, PhD., MPH
  MUDr. Rudolf Botek

 

ČESTNÍ ČLENOVIA  VR (BEZ HLASOVACIEHO PRÁVA)
Celkový počet čestných členov VR:  10
V tom:
5 interných - na ustanovený týždenný pracovný čas s FZaSP TU so sídlom v Trnave
5 externých – mimo akademickej obce TU so sídlom v Trnave

 Čestní členovia Meno, priezvisko, tituly
čestní interní členovia prof. MUDr. Mojmír Kasalický, CSc.   
  prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.
  doc. RNDr. Martina Horváthová, PhD.
  PhDr.  Jarmila Pekarčíková, PhD.
  PhDr. Silvia Puteková, PhD.
   
čestní externí členovia prof. PaedDr. René Bílik, CSc.
  prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc., Dr.h.c.
  prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.
  Ing. Tibor Mikuš, PhD.
  ThLic. Miloš Lichner, SJ, D.Th.