• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Informácie o priznaných akreditačných právach pre habilitačné a inauguračné konania

Informácia o priznaných akreditačných právach pre uskutočňovanie habilitačných a inauguračných konaní (HaVK) v študijných odboroch a oblastiach výskumu

V ukončenom procese 2. komplexnej akreditácie Trnavskej univerzity v Trnave, boli TU FZaSP  priznané akreditačné práva uskutočňovať habilitačné konania a konania na vymenúvanie profesorov v dvoch oblastiach výskumu. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy (OV 18) a Spoločenské a behaviorálne vedy (OV 6). Rozhodnutia o priznaní akreditačných práv ku dňu 30.10.2015 boli na fakultu doručené z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 26.11.2015 pod č. 2015-18755/47219:8-15AO a č. 2015-18755/55169:19-15AO. Podrobnejšie informácie k získaným akreditačným právam poskytuje nasledujúca tabuľka.

 

Akreditačné práva pre HaVK priznané TU FZaSP po skončení procesu II. KA (2008-2013)

 Číslo a názov oblasti výskumu Číslo a názov študijného odboru

Garant, spolugaranti

Práva priznané:

 

OV 18

Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

5616

laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

prof. RNDr. Ján Vojtaššák, CSc.

prof. RNDr. Vladimír Bošák, CSc.

doc. Ing. Stanislava Blažíčková, PhD.

S časovým obmedzením do konca akademického roka v ktorom garant dovŕši vek 70 rokov (§ 83 ods. 8 zákona; kritérium KHKV-A5)

5607

verejné zdravotníctvo

prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc.

prof. MUDr. Viera Rusnáková, CSc., MBA

doc. Ing. Margaréta Kačmariková, PhD.

Bez časového obmedzenia

OV 6

Spoločenské a behaviorálne vedy

7761

sociálna práca

prof. PhDr. Jana Levická, PhD.

prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.

doc. PhDr. Ondrej Botek, PhD.

Bez časového obmedzenia

 

Akreditačné práva pre HaVK priznané TU FZaSP po skončení procesu II. KA (2008-2013)

Aktualizácia z roku 2019 

 Číslo a názov oblasti výskumu Číslo a názov študijného odboru

Garant, spolugaranti

Práva priznané:

OV 18

Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

5616

laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

prof. RNDr. František Ondriska, PhD.

prof. RNDr. Vladimír Bošák, CSc.

doc. Ing. Stanislava Blažíčková, PhD.

S časovým obmedzením do konca akademického roka v ktorom garant dovŕši vek 70 rokov (§ 83 ods. 8 zákona; kritérium KHKV-A5)[1]

5607

verejné zdravotníctvo

prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc.

prof. MUDr. Viera Rusnáková, CSc., MBA

doc. Ing. Margaréta Kačmariková, PhD.

Bez časového obmedzenia

OV 6

Spoločenské a behaviorálne vedy

7761

sociálna práca

prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.

prof. PhDr. Mgr. Patricia Dobríková, PhD. et PhD. [2]

doc. PhDr. Ondrej Botek, PhD.

Bez časového obmedzenia

[1] Časové obmedzenie trvalo do konca augusta 2019. Z uvedeného dôvodu nastala výmena hlavného garanta prof. RNDr. Jána Vojtaššáka, CSc. za prof. RNDr. Františka Ondrisku, PhD. Rozhodnutie ministerky školstva pod značkou 2019/11076:8-A1110 bola výmena hlavného garanta akceptovaná s platnosťou ku dňu 1.1.2019, s časovým obmedzením do 31.8.2022.

[2] Z dôvodu skončenia PPP garantky prof. PhDr. Jany Levickej, PhD. na FZaSP boli prijaté opatrenia a oznámené zmeny v poskytovaní priznaného práva pre HaVK. Na miesto garanta bol nominovaný prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. Na miesto spolu garanta bola navrhnutá doc. PhDr. Mgr. Patricia Dobríková, PhD. et PhD. Akceptovanie zmien potvrdilo MŠVVaŠ rozhodnutím číslo 2019/15718:49-A1110, doručeným dňa 5.11.2019, bez časového obmedzenia.