• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Informácie o priznaných akreditačných právach pre habilitačné a inauguračné konania

Informácia o priznaných akreditačných právach pre uskutočňovanie habilitačných a inauguračných konaní (HaVK) v študijných odboroch a oblastiach výskumu

V ukončenom procese 2. komplexnej akreditácie Trnavskej univerzity v Trnave, boli TU FZaSP  priznané akreditačné práva uskutočňovať habilitačné konania a konania na vymenúvanie profesorov v dvoch oblastiach výskumu. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy (OV 18) a Spoločenské a behaviorálne vedy (OV 6). Rozhodnutia o priznaní akreditačných práv ku dňu 30.10.2015 boli na fakultu doručené z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 26.11.2015 pod č. 2015-18755/47219:8-15AO a č. 2015-18755/55169:19-15AO. Podrobnejšie informácie k získaným akreditačným právam poskytuje nasledujúca tabuľka.

 

Akreditačné práva pre HaVK priznané TU FZaSP po skončení procesu II. KA (2008-2013)

 Číslo a názov oblasti výskumu Číslo a názov študijného odboru

Garant, spolugaranti

Práva priznané:

 

OV 18.

Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

5616

laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

prof. RNDr. Ján Vojtaššák, CSc.

prof. RNDr. Vladimír Bošák, CSc.

doc. Ing. Stanislava Blažíčková, PhD.

S časovým obmedzením do konca akademického roka v ktorom garant dovŕši vek 70 rokov (§ 83 ods. 8 zákona; kritérium KHKV-A5)

5607

verejné zdravotníctvo

prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc.

prof. MUDr. Viera Rusnáková, CSc., MBA

doc. Ing. Margaréta Kačmariková, PhD.

Bez časového obmedzenia

OV 6.

Spoločenské a behaviorálne vedy

7761

sociálna práca

prof. PhDr. Jana Levická, PhD.

prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.

doc. PhDr. Ondrej Botek, PhD.

Bez časového obmedzenia