• SK vlajka
 • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Študijné informácie

  Rozvrh hodín

  Konzultačné hodiny

Harmonogram akademického roka 2019 - 2020

 

Odporúčaný študijný plán (MAIS)

 

Ročníkoví vedúci pre akademický rok 2019/2020 (pre denné a externé štúdium)

 1. ročník Bc. : doc. MUDr. Adriana Kršáková, PhD.
 2. ročník Bc. : PhDr. Jarmila Pekarčíková, PhD. MPH.
 3. ročník Bc. : doc. PhDr. Daniela Kállayová, PhD. MPH.

 1. ročník Mgr.: Mgr. Michaela Machajová, PhD.
 2. ročník Mgr.: PhDr.Kristína Grendová, PhD. MPH.

  4. ročník Bc. externé: doc. PhDr. Daniela Kállayová, PhD. MPH.
  3. ročník Mgr. externé: doc. Ing. Margaréta Kačmariková, PhD. MPH.

 

 

Odborná Prax

Denné štúdium (2.bc, 3.bc) – Povinná odborná prax I., Povinná odborná prax II.

 

Denné štúdium (2.mgr) – Preddiplomová súvislá prax
ROZSAH PRAXE:
180 hodín = 6 týždňov
TERMÍN ODOVZDANIA PRIHLÁŠKY: 18. október 2019
ODOVZDANIE ZÁZNAMNÍKU A POTVRDENIA: 31.marec 2020 (spolu s odovzdaním diplomovej práce)Externé štúdium (2.mgr) – Preddiplomová súvislá prax
ROZSAH PRAXE: 180 hodín = 6 týždňov
TERMÍN ODOVZDANIA PRIHLÁŠKY: 28. jún 2019
ODOVZDANIE ZÁZNAMNÍKU A POTVRDENIA: 29.november 2019 (spolu s odovzdaním diplomovej práce)

 

Záverečné práce

- Zverejnenie tém záverečných prác v systéme MAIS (pedagóg): do 31. 11. 2019

- Výber tém záverečných prác v systéme MAIS (študent): do 31. 1. 2020

- 2. roč. Bc. štúdium denné, 3. roč. Bc. štúdium externé, 1. roč. Mgr. štúdium denné, 1. roč. Mgr. štúdium externé: Odovzdanie písomnej prihlášky na tému záverečnej práce: do 29. 5. 2020

- Štátna záverečná skúška  Mgr. externé  Štátne záverečné skúšky 1. termín: 13.1.2020, 2. termín: 30.1.2020, 3. termín: 26.5.2020

- Štátne záverečné skúšky 1. termín: Mgr.: 26.5.-28.5. 2020, Bc.: 2.6. – 4.6. 2020

- Štátne záverečné skúšky, Bc. , Mgr. 2. termín: 25. 6. 2020, 3. termín: 26. 8. 2020

 

Témy záverečných prác

Nahlásenie témy bakalárskej práce a Nahlásenie témy magisterskej práce doplniť: "termín odovzdania prihlášky na sekretariát katedry: do 29.5.2020.

 

 

Info o projekte:

Projekt prebiehal v prostredí 68 stredných škôl, ktoré navštevuje vyše 19 000 študentov. Konkrétne merania sa vykonali na 5000 študentoch vo veku 14-18 rokov. Súčasťou meraní boli dotazníky s 255 parametrami o každom študentovi, antropometrické a fyziologhické merania (tlak krvi, telesná výška, hmotnosť, telesné obvody) a odbery krvi. Pri meraniach pomáhalo 146 študentov a 20 pedagógov z RÚVZ BA, zo Slovenskej zdravotníckej univerzity, Lekárskej fakulty UK a stredných zdravotných škôl. RÚVZ BA takúto akciu uskutočňoval aj v prostredí základných škôl v Petržalke.

Cieľom projektu bolo získanie relevantných informácii o výskyte kardiometabolického rizika v populácii študentov stredných škôl, ktoré sú v pôsobnosti BSK. Dôvodom je vysoký výskyt chronických ochorení a ich rizikových faktorov v dospelej populácii SR. Projekt bol realizovaný v spolupráci BSK v partnerstve s RUVZ BA.

Prostredie projektu: 58 stredných škôl a cca 19000 študentov

 • merania vykonané na cca 5000 študentoch vo veku 14-18 rokov
 • 255 údajov o stave zdravia každého studenta
 • Trvanie projektu- apríl 2010- december 2012

Metódy

 1. Dotazníky
 2. antropometrické a fyziologické merania - tlak krvi, tepová frekvencia, telesná výška, hmotnosť, telesné obvody
 3. Odbery krvi

 

Inštrukcie k odovzdaniu záverečných prác

 

Šablóny a metodické postupy

 

Posudky záverečných prác

 

Oznámenie Etickej komisie FZaSP

Milí študenti, v mene predsedu Etickej komisie FZaSP TU, doc. MUDr. Adriany Kršákovej, PhD. si vám dovoľujem oznámiť, že je potrebné vyplniť Žiadosť o schválenie výskumu, ktorú je potrebné doručiť pred každým výskumom, alebo projektom v tlačenej a elektronickej forme na adresu EK FZaSP, doc. MUDr. Adriana Kršáková, PhD., alebo na email tajomníka EK FZaSP

TU: kristina.grendova@truni.sk.

Žiadosť sa vypĺňa najmä pri zbere údajov zo zdravotnej dokumentácie, rôzneho biologickeho materiálu (nie dotaznikoveho prieskumu).

 

Štátna záverečná skúška

Bakalárske štúdium - okruhy ku štátnym záverečným skúškam

Magisterské štúdium - okruhy ku štátnym záverečným skúškam