• SK vlajka
 • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Študijné informácie

  Univerzitné informačné systémy - MS TEAMS

  Rozvrh hodín

  Konzultačné hodiny

Harmonogram akademického roka 2020 - 2021

 

Odporúčaný študijný plán (MAIS)

 

Ročníkoví vedúci pre akademický rok 2020/2021 (pre denné a externé štúdium)

 1. ročník Bc. denné/externé.: doc. PhDr. Róbert Ochaba, PhD. MPH.
 2. ročník Bc. denné/externé : doc. MUDr. Adriana Kršáková, PhD.
 3. ročník Bc. denné/externé : PhDr. Jarmila Pekarčíková, PhD. MPH.
 4. ročník Bc. externé: PhDr. Jarmila Pekarčíková, PhD. MPH.

 

 1. ročník Mgr. denné/externé: doc. PhDr. Daniela Kállayová, PhD. MPH.
 2. ročník Mgr. denné/externé: Mgr. Michaela Machajová, PhD. MPH.
 3. ročník Mgr. externé: PhDr. Kristína Grendová, PhD. MPH.

 

 

Odborná Prax

 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE:

Každý študijný program (ŠP) má predpísané hodiny odbornej praxe a pridelené kredity, ktoré je možné získať za určitých podmienok. Bakalársky ŠP je jedným študijným programom a magisterský ŠP je ďalším študijným programom. Získaný počet kreditov za absolvovanie odbornej praxe v rámci jedného ŠP nie je možné prenášať do ďalšieho ŠP.

 

ODBORNÁ PRAX I. (XVZb21)

Denné štúdium (2.bc) + Externé štúdium (3.bc)  - rozsah praxe: 120 hodín

TERMÍN ODOVZDANIA PRIHLÁŠKY:

 • Denné bakalárske štúdium: 15.deň v mesiaci máj roka, keď je študent v 1.roč. Bc.
 • Externé bakalárske štúdium: 15.deň v mesiaci október roka, keď je študent v 3.roč. Bc.

ODOVZDANIE ZÁZNAMNÍKU A POTVRDENIA:

 • Denné bakalárske štúdium: posledný deň v mesiaci máj roka, keď je študent v 2.roč. Bc.
 • Externé bakalárske štúdium: posledný deň v mesiaci máj roka, keď je študent v 3.roč. Bc.

 

ODBORNÁ PRAX II. (XVZb36)

Denné štúdium (3.bc)+ Externé štúdium (4.bc) –- rozsah praxe: 120 hodín

TERMÍN ODOVZDANIA PRIHLÁŠKY:

 • Denné bakalárske štúdium: deň v mesiaci máj akad. roka, keď je študent v 2.roč. Bc.
 • Externé bakalárske štúdium: deň v mesiaci október akad. roka, keď je študent v 4.roč. Bc.

ODOVZDANIE ZÁZNAMNÍKU A POTVRDENIA:

 • Denné bakalárske štúdium: marec resp. apríl (odovzdanie v súlade s dátumom odovzdania bakalárskej práce)
 • Externé bakalárske štúdium: marec resp. apríl (odovzdanie v súlade s dátumom odovzdania bakalárskej práce)

 

SÚVISLÁ PRAX  (YVZm22)

Denné štúdium (2.mgr) – Preddiplomová súvislá prax
ROZSAH PRAXE:
180 hodín = 6 týždňov
TERMÍN ODOVZDANIA PRIHLÁŠKY: 15. deň v mesiaci október
ODOVZDANIE ZÁZNAMNÍKU A POTVRDENIA: marec resp. apríl (odovzdanie v súlade s dátumom odovzdania diplomovej práce)


Externé štúdium (2.mgr) – Preddiplomová súvislá prax
ROZSAH PRAXE: 180 hodín = 6 týždňov
TERMÍN ODOVZDANIA PRIHLÁŠKY: posledný deň v júni akad. roka, keď je študent v 2.roč. Mgr.
ODOVZDANIE ZÁZNAMNÍKU A POTVRDENIA: november (odovzdanie v súlade s dátumom odovzdania diplomovej práce)

 

Záverečné práce

- Zverejnenie tém záverečných prác v systéme MAIS (pedagóg): do 30. 11. 2020

- Výber tém záverečných prác v systéme MAIS (študent): do 31. 1. 2021

- 2. roč. Bc. štúdium denné, 3. roč. Bc. štúdium externé, 1. roč. Mgr. štúdium denné, 1. roč. Mgr. štúdium externé: Odovzdanie písomnej prihlášky na tému záverečnej práce: do 29. 5. 2021 na mail marcela.novakova@truni.sk

- Štátna záverečná skúška  Mgr. externé  Štátne záverečné skúšky 1. termín: 12. 1. 2021, 2. termín: 26. 1. 2021, 3. termín: 26. 5. 2021

- Štátne záverečné skúšky 1. termín: Mgr.: 26. 5. – 27. 5. 2021, Bc.: 1. 6. – 3. 6. 2021

- Štátne záverečné skúšky, Bc., Mgr2. termín: 24. 6. 2021, 3. termín: 26. 8. 2021

 

 

Info o projekte:

Projekt prebiehal v prostredí 68 stredných škôl, ktoré navštevuje vyše 19 000 študentov. Konkrétne merania sa vykonali na 5000 študentoch vo veku 14-18 rokov. Súčasťou meraní boli dotazníky s 255 parametrami o každom študentovi, antropometrické a fyziologhické merania (tlak krvi, telesná výška, hmotnosť, telesné obvody) a odbery krvi. Pri meraniach pomáhalo 146 študentov a 20 pedagógov z RÚVZ BA, zo Slovenskej zdravotníckej univerzity, Lekárskej fakulty UK a stredných zdravotných škôl. RÚVZ BA takúto akciu uskutočňoval aj v prostredí základných škôl v Petržalke.

Cieľom projektu bolo získanie relevantných informácii o výskyte kardiometabolického rizika v populácii študentov stredných škôl, ktoré sú v pôsobnosti BSK. Dôvodom je vysoký výskyt chronických ochorení a ich rizikových faktorov v dospelej populácii SR. Projekt bol realizovaný v spolupráci BSK v partnerstve s RUVZ BA.

Prostredie projektu: 58 stredných škôl a cca 19000 študentov

 • merania vykonané na cca 5000 študentoch vo veku 14-18 rokov
 • 255 údajov o stave zdravia každého studenta
 • Trvanie projektu- apríl 2010- december 2012

Metódy

 1. Dotazníky
 2. antropometrické a fyziologické merania - tlak krvi, tepová frekvencia, telesná výška, hmotnosť, telesné obvody
 3. Odbery krvi

 

Inštrukcie k odovzdaniu záverečných prác

 

Šablóny a metodické postupy

 

Posudky záverečných prác

 

Oznámenie Etickej komisie FZaSP

Milí študenti, v mene predsedu Etickej komisie FZaSP TU, doc. MUDr. Adriany Kršákovej, PhD. si vám dovoľujem oznámiť, že je potrebné vyplniť Žiadosť o schválenie výskumu, ktorú je potrebné doručiť pred každým výskumom, alebo projektom v tlačenej a elektronickej forme na adresu EK FZaSP, doc. MUDr. Adriana Kršáková, PhD., alebo na email tajomníka EK FZaSP

TU: kristina.grendova@truni.sk.

Žiadosť sa vypĺňa najmä pri zbere údajov zo zdravotnej dokumentácie, rôzneho biologickeho materiálu (nie dotaznikoveho prieskumu).

 

Štátna záverečná skúška

Bakalárske štúdium - okruhy ku štátnym záverečným skúškam

Magisterské štúdium - okruhy ku štátnym záverečným skúškam