Skočiť na hlavný obsah

Študijné informácie

  Univerzitné informačné systémy - MS TEAMS
  Rozvrh hodín
  Konzultačné hodiny

Harmonogram akademického roka

 

Odporúčaný študijný plán (MAIS)

 

Ročníkoví vedúci 2023/2024

1. ročník Bc. denné/denné kombinované: PhDr. Patrik Sivčo, PhD.
2. ročník Bc. denné/denné kombinované: Mgr. Juliana Melichová, PhD.
3. ročník Bc. denné/denné kombinované: Mgr. Dominika Plančíková, PhD., MPH

1. ročník Mgr. denné/denné kombinované: doc. PhDr. Róbert Ochaba, PhD., MPH, univ. profesor
2. ročník Mgr. denné/denné kombinované: doc. MUDr. Adriana Kršáková, PhD.

 

 

Odborná prax

Povinné absolvovanie odbornej praxe (ďalej iba „OP“) je súčasťou študijného programu v odbore verejné zdravotníctvo. OP má počas 3-ročného bakalárskeho štúdia (v dennej a v dennej kombinovanej forme) stanovenú dotáciu v rozsahu 120 hodín. OP je rozdelená do dvoch častí. Prvá časť OP (ďalej iba „OP I.“) prebieha v letnom semestri 2. ročníka bakalárskeho štúdia (v dennej a dennej kombinovanej forme) v rozsahu 60 hodín. Druhá časť OP (ďalej iba „OP II.“) prebieha v letnom semestri 3. ročníka bakalárskeho štúdia (v dennej a v dennej kombinovanej forme) v rozsahu 60 hodín. 

ODBORNÁ PRAX I.

denné štúdium (2. Bc.) + denné kombinované štúdium (2. Bc.)  – rozsah praxe: 60 hodín  

TERMÍN ODOVZDANIA PRIHLÁŠKY: do 30. novembra 2023

ODOVZDANIE ZÁZNAMNÍKA A POTVRDENIA: do 15. júna 2024

 

ODBORNÁ PRAX II. 

denné štúdium (3. Bc.) + denné kombinované štúdium (3. Bc.) – rozsah praxe: 60 hodín  

TERMÍN ODOVZDANIA PRIHLÁŠKY: do 30. novembra 2023

ODOVZDANIE ZÁZNAMNÍKA A POTVRDENIA:  do 15. mája 2024

 

Záverečné práce

  Témy záverečných prác - PhD. štúdium - 2024/2025

  Témy záverečných prác - Bc. a Mgr. štúdium - 2024/2025

2. roč. Bc. štúdium denné, denné kombinované, 1. roč. Mgr. štúdium denné, denné kombinované

- Zverejnenie tém záverečných prác v systéme MAIS (pedagóg): do 30. 11. 2023

- Výber tém záverečných prác v systéme MAIS (študent): do 31. 1. 2024

- Odovzdanie písomnej prihlášky na tému záverečnej práce: do 16. 2. 2024 na sekretariát Mgr. Marcele Novákovej. V prípade online výučby na mail marcela.novakova [at] truni.sk

Odovzdanie záverečných prác a prihlášok na štátnu skúšku na sekretariát Mgr. Marcele Novákovej podľa rozpisu. V prípade online výučby na mail marcela.novakova [at] truni.sk

 

Štátne záverečné skúšky

  Smernica dekana k ukončeniu štúdia štátnou skúškou

Štátna záverečná skúška v bakalárskom a magisterskom stupni štúdia pozostáva len z obhajoby záverečnej práce. Obhajoba práce trvá približne 50 až 60 minút a je členená na štyri časti:

  • prezentácia práce (10 minút),
  • prečítanie školiteľského a oponentského posudku,
  • zodpovedanie otázok od oponenta,
  • diskusia k záverečnej práci zameraná na celkový prehľad študenta v oblasti zdravia verejnosti.

Nahratie záverečných prác do systému EZP je pre všetky tri termíny: do 5.4.2024! 

1. termín:

Mgr.: 3.6.2024 – 4.6.2024
Bc.: 5.6.2024 – 7.6.2024 

Odovzdanie a nahratie záverečných prác do systému EZP, odovzdanie prihlášok a dokumentov vytlačených zo systému EZP: do 5.4.2024 

2. termín: 

Mgr., Bc. : 27.6.2024 – 28.6.2024 

V prípade opravného termínu štátnic je odovzdanie a nahratie záverečných prác do systému EZP, odovzdanie prihlášok a dokumentov vytlačených zo systému EZP: do 16.6.2024 

3. termín: 

Mgr., Bc.: 21.8.2024 

V prípade opravného termínu štátnic je odovzdanie a nahratie záverečných prác do systému EZP, odovzdanie prihlášok a dokumentov vytlačených zo systému EZP: do 31.7.2024

 

 

Inštrukcie k odovzdaniu záverečných prác

Témy záverečných prác z predchádzajúcich rokov

Šablóny a metodické postupy

 

Posudky záverečných prác

 

Oznámenie Etickej komisie FZaSP

Milí študenti, v mene predsedu Etickej komisie FZaSP TU, doc. MUDr. Adriany Kršákovej, PhD. si vám dovoľujem oznámiť, že je potrebné vyplniť Žiadosť o schválenie výskumu, ktorú je potrebné doručiť pred každým výskumom, alebo projektom v tlačenej a elektronickej forme na adresu EK FZaSP, doc. MUDr. Adriane Kršákovej, PhD., alebo na email tajomníka EK FZaSP TU: kristina.grendova [at] truni.sk.

Žiadosť sa vypĺňa najmä pri zbere údajov zo zdravotnej dokumentácie, rôzneho biologického materiálu (nie dotazníkového prieskumu).