Skočiť na hlavný obsah

Katedra ošetrovateľstva

Katedra zabezpečuje odbornú prípravu na povolanie sestra. Hodinová dotácia celého štúdia je 4600 hodín povinných a povinne voliteľných predmetov, pričom odborná klinická prax predstavuje 2724 hodín. Prax je realizovaná na klinikách Fakultnej nemocnice v Trnave a v zariadeniach sociálnej starostlivosti. Teoretická časť štúdia je zameraná na zdravotnícku problematiku, pričom v značnej miere sa venuje ošetrovateľskej starostlivosti v jednotlivých klinických odboroch. Štúdium prebieha v bakalárskom stupni, v dennej aj externej forme.

Vedecké smerovanie katedry vychádza z odborného zamerania jednotlivých pracovníkov. Pracovníkmi katedry sú lekári (docenti a profesori) pôsobiaci na klinikách FN Trnava a ÚVN Praha a sestry, ktoré taktiež okrem pedagogického pôsobenia pracujú na čiastočný úväzok v niektorom zo zdravotníckych zariadení, prípadne disponujú dlhoročnou ošetrovateľskou praxou. Členovia katedry sa aktívne zúčastňujú na realizácii vedeckovýskumných úloh v rámci grantov KEGA, APVV, lekári sú členmi tímov realizujúcich klinické štúdie. Aktívnu vedeckú činnosť členovia katedry dokumentujú prostredníctvom publikácií v domácich a zahraničných časopisoch ako aj prezentáciách výsledkov výskumov na celoslovenských a medzinárodných konferenciách (pozri vedeckovýskumná a publikačná činnosť pracovníkov).

Okrem pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti katedry sa členovia úspešne zapájajú do akcií podporujúcich zdravotnícke aktivity, najmä z oblasti darcovstva krvi, prvej pomoci a dobrovoľníckych aktivít súvisiacich s migrantmi.

Čo o nás hovoria naše absolventky OŠE