Skočiť na hlavný obsah

Vedecko - výskumné aktivity

  Významné ocenenia členov KVZ


PRESCRIP-TEC projekt

Karcinóm krčka maternice je spôsobený infekciou ľudským papilomavírusom (HPV) a postihuje prevažne ženy do 45-ho roku života. Viacerí odborníci predpokladajú, že globálne zaťaženie týmto ochorením sa bude naďalej zvyšovať a počet nových prípadov a úmrtí do roku 2030 stúpne až na alarmujúcich 700 000 a 400 000 ročne.

Pre boj k budúcnosti bez karcinómu krčka maternice bol spustený projekt „Prevention and Screening Innovation Project Towards Elimination of Cervical Cancer“ (PRESCRIP-TEC), ktorý povedie k inovatívnejšiemu a účinnejšiemu skríningu tohto ochorenia u žien z marginalizovaných skupín prostredníctvom zlepšenia kvality a dostupnosti zdravotníckych služieb. Realizácia projektu prebieha v štyroch krajinách – Bangladéš, India, Uganda a Slovensko pod vedením Medicínskeho univerzitného centra v meste Groningen v Holandsku. Projekt, ktorý je financovaný z grantu výskumného programu Európskej únie – Horizont 2020, začal vo februári roku 2021 a potrvá až do roku 2024.

Do projektu je, spolu s ďalšími slovenskými partnermi – Liga proti rakovine, Zdravé regióny a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, zapojená aj Trnavská univerzita v Trnave. Tímy odborníkov z katedry verejného zdravotníctvakatedry ošetrovateľstvaInštitútu pre globálne zdravie a epidemiológiu a Centra mikrobiológie a prevencie infekcií sa spojili, aby prispeli k eliminácii karcinómu krčka maternice. Slovenskí partneri sú aktívne zapojení do dvoch pracovných balíkov pod vedením doc. PhDr. Marka Majdana, MSc., PhD.

Samotný projekt je rozdelený do niekoľkých pracovných balíkov, ktorých cieľom je zabezpečiť komunitný skríning ochorenia prostredníctvom samoodberových testov detekujúcich HPV infekciu, využiť najmodernejšie technológie pri vykonávaní skríningu, akým je tiež využitie automatického rozpoznania zmeny na sliznici pomocou umelej inteligencie, vypracovať klinické smernice a protokoly pre celkové zlepšenie skríningového procesu a merať ich realizovateľnosť.

POSTER


SUNI-SEA – Posilnenie prevencie hypertenzie a diabetu v krajinách juhovýchodnej Ázie

Scaling-Up Noncommunicable Diseases Interventions in South-East Asia (SUNI-SEA) je projekt realizovaný v Indonézii, Mjanmarsku a vo Vietname od roku 2019 do roku 2022. Cieľom projektu SUNI-SEA je overiť účinnosť a nákladovú efektívnosť stratégií zameraných na prevenciu a manažment hypertenzie a diabetu. Projekt prinesie dôkazy na podporu udržateľných opatrení na dosiahnutie cieľov trvalo udržateľného rozvoja.

Významný dôraz sa kladie na vytváranie prepojení medzi intervenciami na komunitnej úrovni a na úrovni primárnej zdravotnej starostlivosti. Komunitné aktivity zahŕňajú najmä zlepšovanie podpory zdravia a prevencie ochorení, skríning diabetu mellitus 2. typu a kardiovaskulárnych ochorení a implementáciu intervencií zameraných na zmenu životného štýlu. Na úrovni primárnej zdravotnej starostlivosti sa vykonávajú aktivity na posilnenie včasnej diagnostiky a liečby, poskytnutie odporúčania k špecialistovi a spoluprácu s komunitnými zdravotníckymi pracovníkmi.

Aktivity projektu sú koordinované v rámci troch pracovných balíkov:

  • pracovný balík 1: efektívnosť posilnenia prevencie a manažmentu hypertenzie a diabetu mellitus;
  • pracovný balík 2: nákladová efektívnosť posilnenia prevencie a manažmentu hypertenzie a diabetu mellitus;
  • pracovný balík 3: globálne nástroje zamerané na metódy založené na dôkazoch pri rozširovaní intervencií a ich využívaní pre udržateľnosť a globálne inovatívne prístupy v prevencii a liečbe.

Tím z Trnavskej univerzity sa zúčastňuje na tomto projekte v pozícii hlavného koordinátora pracovného balíka 3. Zameriava sa najmä na budovanie kapacít v službách primárnej zdravotnej starostlivosti, hodnotenie existujúcich tréningových modulov a klinických odporúčaní a koordináciu vzdelávacích aktivít na základe klinických odporúčaní a medzinárodne uznávaných najlepších postupov.

Projekt SUNI-SEA koordinuje Univerzita v Groningene (Holandsko). Okrem Trnavskej univerzity sú významnými partnermi projektu aj Univerzita v Passau (Nemecko) a HelpAge International UK. Partnermi v Ázii sú Universitas Sebelas Maret (Indonézia), Univerzita verejného zdravotníctva (Mjanmarsko), Univerzita thajského Nguyenu pre medicínu a farmáciu a Výskumný ústav zdravotníckej stratégie a politický inštitút (obidva vo Vietname). V Indonézii sú pridruženými partnermi aj Národný systém zdravotného poistenia a Ministerstvo zdravotníctva.

Projekt je financovaný Európskou úniou v rámci programu Horizont 2020.

Hlavný koordinátor projektu za Trnavskú univerzitu: prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc., kontakt: martin.rusnak [at] truni.sk

Členovia projektového tímu: prof. MUDr. Viera Rusnáková, CSc., MBA; prof. MUDr. Adriana Ondrušová, PhD., MPH; prof. PhDr. Marek Majdan, PhD., MSc.; doc. PhDr. Martina Žáková, PhD.; PhDr. Kristína Grendová, PhD., MPH; PhDr. Jarmila Pekarčíková, PhD., MPH; Mgr. Dominika Plančíková, PhD., MPH; Mgr. Juliana Melichová, PhD.; PhDr. Patrik Sivčo, PhD.; Mgr. Samuel Paulík; Mgr. Phuong Truc Pham; Mgr. Adriana Plšková

POSTER


Collaborative European NeuroTrauma Effectiveness Research in TBI

CENTER-TBI je vedecko-výskumný projekt podporený grantovou schémou Európskej komisie Rámcový program 7. Hlavným cieľom projektu je zlepšenie diagnostiky a liečby úrazov mozgu, ktoré sú celosvetovo považované za „tichú epidémiu“.

Trvanie projektu je 7 rokov (október 2013 - september 2020) a je v ňom zúčastnených 38 organizácií z celého sveta. Viacej informácií nájdete na oficiálnej webstránke CENTER-TBI alebo v  priloženom dokumente k projektu FZaSP  


CONFIDE - posilňovanie kapacít vo výskume zdravia verejnosti pre informovanie o politikách založených na dôkazoch v Tunisku

Cieľom projektu je posilniť výskumné kapacity v oblasti verejného zdravia s cieľom informovať o politikách založených na dôkazoch v Tunisku. Projekt tak reaguje na regionálne a národné priority partnerských krajín, ktoré stanovila EÚ, a spĺňa ich špecifické potreby a priority v oblasti verejného zdravia tým, že rozvíja a implementuje centrum pre dôkazy do zdravotnej politiky (C4EHP), ktoré udržiavajú všetci partneri projektu v prospech troch tuniských univerzít zapojených do projektu: University of Tunis, University of Sfax and University of Sousse. C4EHP pôsobí ako zdrojová inštitúcia na vytváranie sietí medzi akademickým a neakademickým prostredím, poskytuje vzdelávacie moduly a uľahčuje realizáciu stáží stáží v súvislosti s politikou založenou na dôkazoch verejného zdravia. Projekt koordinuje Cluj School of Public Healthna Univerzite Babeş-Bolyai v Rumunsku v spolupráci s Department of Public Health na Univerzite v južnom Dánsku (SDU) v Dánsku a na našej univerzite. Trnavská univerzita sa bude podieľať na zriadení Centra pre dôkazy do zdravotnej politiky, do vzdelávacích modulov v oblasti výskumu verejného zdravia, politík na podporu zdravia a politiky verejného zdravia založenej na dôkazoch - osobitne na politike založenej na dôkazoch, na činnostiach zabezpečovania kvality av šírenie výsledkov projektu. Pre viac informácií kontaktujte martin.rusnak [at] healthnet.sk (subject: project%20CONFIDE) (prof. Martin Rusnák, MD, PhD).

English version of project.