Skočiť na hlavný obsah

Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve

Katedra zabezpečuje štúdium v študijnom programe laboratórne vyšetrovacie metód v zdravotníctve. Absolvent tohto študijného programu je schopný samostatne vykonávať pridelené úlohy na oddeleniach laboratórnej medicíny (klinickej biochémie, hematológie a transfuziológie, mikrobiológie, imunológie, genetiky, toxikológie, patologickej anatómie, klinickej farmakológie, funkčnej diagnostiky ako aj v príbuzných diagnostických odboroch napr. forenzných laboratóriách a pod.) V rámci ďalšieho vzdelávania katedra zabezpečuje a realizuje rigorózne konania a doktorandské štúdium v programe laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve.

Praktickú výučbu katedry LVM umožňuje Pracovisko laboratórií FZSP so sídlom na hlavnej budove TrU a laboratóriami v budove Adalbertinum. Pracovisko bolo modernizované a vybavené modernými diagnostickými prístojmi za pomoci Europrojektu z roku 2010 s názvom: Dokončenie modernizácie infraštruktúry Trnavskej univerzity v Trnave pre zlepšenie podmienok vzdelávacieho procesu. V laboratóriách prebieha súčasne aj výskum v rámci diplomových prác a iných vedecko-výskumných projektov v spolupráci s výskumnými centrami SAV, iných univerzít a diagnostickými laboratóriami v rámci celého Slovenska. V roku 2017  sa otvoril  nový  Pavilón klinických a laboratórnych disciplín FZaSP TU, ktorého súčasťou sú mikrobiologické a mikroskopické laboratórium, ktoré budú slúžiť pre výučbu predmetov biológia, histológia, genetika a mikrobiológia. Pôsobí tu aj nové Výskumné centrum mikrobiológie, nemocničnej hygieny a prevencie infekcií ktoré, je svojim zameraním unikátnym pracoviskom na Slovensku. V rámci centra sa bude realizovať  aplikovaný výskum priamo zameraný na požiadavky praxe v oblasti nemocničnej hygieny, prevencie nemocničných infekcií a hlavne rezistencie na antibiotiká so zameraním na vývoj nových metód v boji s antibiotickou rezistenciou, implementáciu štandardných postupov prevencie a kontroly infekcií do praxe a ich následné hodnotenie.

Pracovisko laboratórií FZSP sa usiluje o neustálu modernizáciu a inováciu.  Inovácia Pracoviska laboratórií FZaSP TU predpokladá zabezpečenie prevádzky novými technologicky modernými prístrojmi, ktoré umožnia realizovať výskum konkurencie schopný s výskumom realizovaným na európskej a svetovej úrovni. Účelom projektov je zameranie sa na rozvoj detekčných analýz laboratórneho medicínskeho výskumu zameraného na súčasné aktuálne problémy v oblasti zdravia, od infekčných cez genetické až po chronické ochorenia. Realizácia projektov zároveň umožňuje rozšíriť pôdu pre rozvoj medzinárodnej spolupráce so svetovými vedcami a taktiež možnosť prilákať zahraničných študentov doktorandských stupňov štúdia na naše pracovisko k realizácii výskumných problematík, ktorými sa zaoberajú a plánujú zaoberať súčasné výskumné kapacity pôsobiace na našej inštitúcii. Zároveň sa upevňujú podmienky pre uchádzanie sa o výskumné projekty, ktoré by bolo možné realizovať vďaka zabezpečeniu moderných laboratórnych prístrojov, v rámci výziev Horizontu 2020 v oblastiach či už základného alebo aplikovaného výskumu. Práca našich spolupracovníkov na týchto špičkových zariadeniach umožní konkurencie schopnosť a možnosť vytvorenia spolupráce na medzinárodných projektoch v oblasti zdravotníckych vied.

Vedecké smerovanie katedry vychádza z odborného zamerania jednotlivých pracovníkov a povahy pracoviska. Aktívnu vedeckú činnosť dokumentujú publikácie v domácich a zahraničných časopisoch ako aj prezentácia výsledkov výskumov na celoslovenských a medzinárodných konferenciách.

 

Výučbové základne Katedra LVMvZ

Fakultná nemocnica Trnava, A. Žarnova 11, 917 75  Trnava

Patologicko-anatomické oddelenie FN Trnava patrí k spoločným vyšetrovacím diagnostickým zložkám nemocnice. Patológia predstavuje špecializovaný odbor zaoberajúci sa všetkými aspektami choroby. Nevyhnutne sa ale odvoláva na podstatu, príčinu a vznik abnormálneho stavu a tiež na štruktúrne a funkčné zmeny, ktoré vyplývajú z chorobného procesu. Náplňou odboru je diagnostická činnosť, založená na histomorfologickom zhodnotení zmien orgánov, tkanív a buniek. V spolupráci s ostatnými medicínskymi odbormi je činnosť zameraná na určenie diagnózy, štádia, liečby a prognózy ochorenia.

Hematologické oddelenie FN Trnava je členené na laboratórnu časť, ambulantnú časť a krvnú banku. Laboratórna časť – realizuje základné a špeciálne hematologické a hemokoagulačné vyšetrenia, vyšetrenia bunkovej imunity, imunohematologické vyšetrenia. Krvná banka pozostáva z krvného skladu a imunohematologického laboratória. V krvnom sklade sa realizuje nákup, skladovanie a expedovanie transfúznych liekov na jednotlivé oddelenia a kliniky, eviduje a zabezpečuje riešenie transfúznych reakcií. V imunohematologickom laboratóriu sa  realizuje vyšetrenie krvnej skupiny, skríning antierytrocytových protilátok a predtransfúzne vyšetrenia, kde môžu študenti vidieť kompletné transfúziologické vyšetrenia.

 

Národná transfúzna služba SR,  Ďumbierska 3/L, 831 01  Bratislava (pracovisko Trnava, Andreja Žarnova 11, 917 02 Trnava)

Národná transfúzna služba SR bola zriadená za základným účelom plnenia úloh súvisiacich s komplexnou produkciou krvných prípravkov v podmienkach maximálnej efektívnosti, zabezpečením hemoterapie najvyššej možnej kvality a bezpečnosti v požadovanom objeme dosiahnutia národnej sebestačnosti v jej produkcii.

 

Laboratóriá  s.r.o. Piešťany, Sad Andreja Kmeťa 22, 921 01  Piešťany

Laboratóriá Piešťany, s.r.o. vykonávajú diagnostickú  a poradenskú činnosť v oblasti klinickej mikrobiológie, imunológie a alergológie, klinickej biochémie a klinickej hematológie. Laboratóriá sú akreditované podľa normy ISO 15189: 2012, takže študenti zúčastňujúci sa praxe, môžu vidieť  manažment systému kvality v praxi.

 

Národné referenčné centrum pre tropické choroby,  Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Námestie 1. mája č.1, 810 00  Bratislava

Národné referenčné centrum pre tropické choroby je špecializované pracovisko Ministerstva zdravotníctva SR s pôsobnosťou pre územie SR, s miestom výkonu Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety. Pracovisko slúži ako výučbová základňa pre študentov bakalárskych a diplomových ročníkov, ktorých záverečná práca je orientovaná na výskum a diagnostiku v oblasti tropickej medicíny. Zároveň slúži ako doplňujúce výskumné pracovisko v oblasti testovania antibiotickej rezistencie a jej transferability. Oblasť laboratórnej diagnostiky je upriamená na metodiky fenotypového testovania transferabilnej antibiotickej rezistencie.

 

AnalytX, s. r. o., Kazanská 46, 821 06  Bratislava

AnalytX, s. r. o. je neštátne zdravotnícke zariadenie, ktoré prevádzkuje oddelenie laboratórnej medicíny v odboroch: klinická biochémia, klinická mikrobiológia, klinická imunológia a alergológia a klinická hematológia. Spoločnosť AnalytX s.r.o. je akreditovaná podľa normy ISO 15189:2012.  Na každom z jednotlivých oddelení pracujú odborníci – lekári, vysokoškolsky vzdelaní pracovníci a zdravotnícki laboranti atestovaní v príslušnom programe. Zdravotnícki laboranti erudovane spracujú vzorky biologického materiálu, lekári a vysokoškolsky vzdelaní pracovníci ich následne kvalifikovane posúdia a v prípade potreby poskytnú ordinujúcim lekárom konzultácie.

 

Alpha medical s. r. o., Záborského 2, 036 01  Martin

Alpha medical, s. r. o. poskytuje prostredníctvom siete viac než 40 laboratórií na území celého Slovenska v  odboroch klinická biochémia, hematológia a transfuziológia, klinická imunológia a alergológia, klinická mikrobiológia, lekárska genetika a patologická anatómia. Laboratóriám Alpha medical a.s. v Ružomberku sú  akreditovane podľa medzinárodnej normy kvality pre medicínske laboratóriá EN ISO 15:189.

 

Medirex, a.s., Holubyho 35, 902 01 Pezinok

Medirex, a.s.,  predstavuje komplex diagnostických laboratórií v odboroch klinická biochémia, hematológia, klinická imunológia, toxikológia, lekárska genetika, bakteriológia, mykológia, parazitológia, sérológia, virológia, molekulárna biológia a mikrobiológia životného prostredia. Zabezpečuje komplexnú laboratórnu diagnostiku pre najdôležitejšie zdravotnícke zariadenia v Bratislave, Košiciach a ich okolí, pre veľký počet polikliník či zdravotníckych zariadení a rovnako pre veľký počet všeobecných a špecializovaných ambulancií. Medirex prevádzkuje technologicky najmodernejšie a najväčšie centrálne laboratóriá nie len na Slovensku, ale aj v strednej Európe a nadväzujúcu sieť nemocničných a poliklinických diagnostických laboratórií.  Okrem automatických analyzátorov svetových značiek disponuje aj plne automatizovaným robotizovaným systémom na analýzu vzoriek, zamestnáva špičkových slovenských odborníkov, pod vedením ktorých pracuje celý rad erudovaných pracovníkov, čím je zabezpečená vysoká kvalita a profesionalita hodnotenia výsledkov.

 

Gammalab,s.r.o., Pracovisko: Starohájska2 , 917 01 Trnava

GAMMALAB, spol. s.r.o. poskytuje služby v oblasti nukleárnej medicíny. Oddelenie nukleárnej medicíny je jediné v Trnavskom samosprávnom kraji. Oddelenie disponuje novou scintigrafickou dvojhlavovou kamerou špičkovej úrovne značky SIEMENS,  gamasondou na vyšetrovanie sentinelovej lymfatickej uzliny a špeciálnou hybridnou kameru SPECT / CT. Scintigrafické vyšetrenia zobrazujú patologické zmeny v orgánoch v dobe, kedy ešte nie sú viditeľné inými zobrazovacími metódami. Rozvíjanie týchto metodík podstatne zlepšuje skorú diagnostiku širokej škály chorôb (onkologických, štítnej žľazy, srdca, obličiek, pľúc, kostí, ortopedických ochorení, detekcia krvácania, zápalových ložísk, atď.), v dôsledku čoho sa skracuje doba liečenia a zlepšuje prognóza ochorení. Oddelenie Nukleárnej medicíny je certifikované podľa normy 9001:2009 a následne ISO 9001:2015. 

 

Národný ústav reumatických chorôb, Nábrežie I. Krasku 4, 921 12  Piešťany

Klinické laboratóriá NÚRCH sú lídrom medzi poskytovateľmi laboratórnej diagnostiky reumatických chorôb na Slovensku. Laboratórne vyšetrenia sú zamerané na diferenciálno-diagnostické a prognostické doriešenie problematiky reumatických ochorení. Laboratórnu diagnostiku realizuje erudovaný personál na modernom prístrojovom vybavení a v najvyššej kvalite. Kvalita práce je zabezpečená interným a externým systémom kontroly kvality (SEKK s.r.o.- Pardubice, ČR a RIQAS - Crumlin, UK). Oddelenie klinických laboratórií poskytuje biochemické, hematologické, imunologické, imunogenetické vyšetrenia pre ambulancie a lôžkové oddelenia NÚRCH.