Skočiť na hlavný obsah

Priaznivci katedry verejného zdravotníctva

Priaznivci verejného zdravotníctva

združení na Katedre VZ na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave

Vážení priaznivci, milí priatelia,

v súčasnosti je bežné, že univerzity sa snažia udržiavať kontakty s absolventmi a priaznivcami. Využívajú prostriedky internetovej komunikácie pre udržanie a rozvíjanie vzťahov so svojim absolventom, či priaznivcom. Je to vzájomný vzťah – škola o sebe informuje a pozýva k účasti na podujatiach a aktivitách, ktoré realizuje. Priaznivci a absolventi zase prinášajú svoje osobné skúsenosti, ktoré nadobudli v profesionálnom a osobnom živote. Škola si aj na základe ich skúseností môže vylepšovať svoj profil, využiť ich podporu.

V tomto zmysle sa Katedra verejného zdravotníctva FZaSP TU obracia na všetkých svojich priaznivcov (pedagógov pôsobiacich na katedre, spoluriešiteľov projektov, priateľov a sympatizantov) a tiež na absolventov štúdia verejného zdravotníctva na ľubovoľnej úrovni (bakalárskej, magisterskej, doktorandskej a inej) s ponukou na vedenie kontaktu. Radi by sme uskutočnili združenie ľudí, ktorí chcú sledovať činnosť a smerovanie katedry, prípadne ho ovplyvňovať a zlepšovať jej postavenie. Chceme vytvoriť priestor, kde sa môžu na neformálnej úrovni stretávať všetci priaznivci katedry a zdravia verejnosti. Zároveň veríme, že sa nám takto podarí priniesť mnoho zaujímavých a príjemných stretnutí ľudí, ktorých spája zdravotnícke vzdelanie a záujmy o človeka v jeho zdraví a chorobe, majú si čo povedať k rôznym odborne zdravotníckym a tiež spoločenským témam. Založíme tak tradíciu a očakávame, že prinesie radosť a úžitok všetkým.

Predkladáme súhrn cieľov združenia, ktorý predstavuje východisko pre naše aktivity a nie je obmedzený ani vecne ani časovo:

 • podporovať kontakty a rozvíjať vzťahy medzi priaznivcami, absolventmi, zamestnancami, študentmi a priateľmi katedry;
 • zvýšiť informovanosť o aktivitách katedry;
 • podporovať pozitívnu prezentáciu katedry voči verejnosti;
 • zbierať údaje o profesionálnom pôsobení svojich absolventov a vytvoriť priestor pre prezentáciu mimoriadnych výsledkov;
 • zdieľať aktuálne informácie z oblasti zdravia verejnosti na Trnavskej univerzite, na Slovensku ako aj v zahraničí;
 • pozvania na prednášky organizované katedrou;
 • informácie o zásadných udalostiach na katedre;
 • poskytnúť priestor pre stretnutia členov združenia.

Združenie priaznivcov katedry VZ je neformálnym združením. Členstvo je dobrovoľné a nezáväzné. V prípade, že máte záujem registrovať sa, vyplňte prihlášku a pošlite ju moderátorovi združenia.

 

Moderátor združenia:

Prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc., rusnakm [at] truni.sk

Na stiahnutie:

  Prihláška
  Prihláška

 

Stretnutie priaznivcov verejného zdravotníctva združených na katedre VZ

Dňa 12. mája 2017 sa na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity uskutočnilo prvé stretnutie Združenia priaznivcov verejného zdravotníctva, ktoré sa od januára tohto roku formuje pod zastrešením katedry VZ. Koordinátor združenia Prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc. usporiadal stretnutie pri príležitosti nadchádzajúceho 10. výročia ukončenia štúdia niektorých členov, ktorými sú absolventi štúdia verejného zdravotníctva na FZaSP, a zároveň 25. výročia obnovenia činnosti Trnavskej univerzity.

Komorné stretnutie otvoril pán profesor predstavením cieľov združenia, ktorými sú najmä:

 •  podporovať kontakty a rozvíjať vzťahy medzi priaznivcami, absolventmi, zamestnancami, študentmi a priateľmi katedry VZ;
 • zvýšiť informovanosť o aktivitách katedry VZ;
 • podporovať pozitívnu prezentáciu katedry VZ voči verejnosti;
 • zbierať údaje o profesionálnom pôsobení svojich absolventov a vytvoriť priestor pre prezentáciu mimoriadnych výsledkov;
 • zdieľať aktuálne informácie z oblasti zdravia verejnosti na Trnavskej univerzite, na Slovensku ako aj v zahraničí;
 • pozvania na prednášky organizované katedrou VZ;
 • informácie o zásadných udalostiach na katedre VZ;
 • poskytnúť priestor pre stretnutia členov združenia.

Ďalej nasledoval príhovor Mgr. Michaely Machajovej, PhD., ktorá v mene vedúcej katedry VZ Doc. Ing. Margaréty Kačmarikovej, PhD. priblížila účastníkom súčasné napredovanie a rozvoj katedry VZ, ako aj možnosti ďalšieho špecializačného vzdelávania MPH pre verejných zdravotníkov. Stretnutie uzatvorila svojou prednáškou Doc. PhDr. Daniela Kállayová, PhD. zastupujúca Ministerstvo zdravotníctva SR, ktorá vytvorila priestor pre búrlivú diskusiu o uplatnení verejného zdravotníka medzi účastníkmi pochádzajúcimi z radov akademickej obce Trnavskej univerzity, ako aj Úradu verejného zdravotníctva SR, regionálnych úradov verejného zdravotníctva, či firiem poskytujúcich pracovné zdravotné služby. Všetkým účastníkom, ktorí sa prihlásili do Združenia priaznivcov verejného zdravotníctva, boli odovzdané certifikáty a boli slávnostne prijatí za nových členov.

Veríme, že aj vďaka tomuto stretnutiu vzniknú v budúcnosti zaujímavé partnerstvá pracovného charakteru, ktoré napomôžu ďalšiemu rozvoju verejného zdravotníctva na Slovensku.

Kontaktné osoby:

Prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc. (rusnakm [at] truni.sk)

 

Priaznivci katedry verejného zdravotníctva Priaznivci katedry verejného zdravotníctva

Priaznivci katedry verejného zdravotníctva Priaznivci katedry verejného zdravotníctva