Skočiť na hlavný obsah

Katedra verejného zdravotníctva

Katedra verejného zdravotníctva (KVZ) Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity (FZaSP TU) poskytuje najmä jednoodborové štúdium zamerané na rôzne oblasti verejného zdravotníctva. Podieľa sa zároveň aj na výučbe iných odborov na FZaSP TU aj iných výučbových zariadeniach v Slovenskej republike i v zahraničí.

Katedra verejného zdravotníctva svoju výučbovú a odbornú činnosť zameriava prednostne na tieto oblasti:

  • Zdravotnícke systémy a ich manažment,
  • Epidemiológia infekčných a neinfekčných ochorení, praktická epidemiológia,
  • Environmentálne zdravie,
  • Zdravie pri práci,
  • Výchova k zdraviu,
  • Podpora zdravia, prevencia chorôb a plánovanie projektov,
  • Prevencia úrazov, kvalita starostlivosti o pacienta po úraze,
  • Bioštatistika a informatika vo verejnom zdravotníctve.

Výučba pozostáva z prednášok, praktických cvičení, workshopov, seminárov, účasti na výskume a odbornej praxe v zariadeniach zdravotnej starostlivosti, úradoch verejného zdravotníctva, výskumných ústavoch na univerzitných pracoviskách v SR i v zahraničí. Pre podporu vyučovacieho procesu sa využíva kombinovaná forma, kde sa plne uplatňuje výučba prostredníctvom internetu. Štúdium je ukončené vypracovaním a obhajobou bakalárskej či magisterskej práce a vykonaním štátnych záverečných skúšok.

Vedecká činnosť sa odohráva najčastejšie v multidisciplinárnych zoskupeniach vedcov doma i v zahraničí. Publikačná činnosť je smerovaná na domáce i zahraničné časopisy a konferencie.

Odborná činnosť sa orientuje najmä na programy Európskej únie a tiež na zlepšenie zdravia znevýhodnených, marginalizovaných skupín a etník.