• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Študijné informácie

OPATRENIA SÚVISIACE S PANDÉMIOU KORONAVÍRUSU COVID19

  Univerzitné informačné systémy - MS TEAMS

Študijný odbor: Zdravotnícke vedy
Kód odboru: 5618
Študijný program:  Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

  Konzultačné hodiny
  Rozvrh hodín
  HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2020/2021

Odporúčaný študijný plán (MAIS)

  Odporúčaný študijný plán XD1 LVMvZ  - Bc. denná forma
  Odporúčaný študijný plán XE1 LVMvZ – Bc. externá forma
  Odporúčaný študijný plán YD2 LVMvZ – Mgr. denná dorma
  Odporúčaný študijný plán YE2 LVMvZ – Mgr. externá forma

 

ROČNÍKOVÍ VEDÚCI PRE AKADEMICKÝ ROK 2020/2021

1. ročník Bc. : Mgr. Kamila Melnikov, PhD.
2. ročník Bc. : Mgr. Lenka Reizigová, PhD.
3. ročník Bc. : PhDr. Zuzana Bárdyová, PhD.

1. ročník Mgr. : doc. Ing. Stanislava Blažíčková, PhD.,MPH
2. ročník Mgr. : doc. Ing. Stanislava Blažíčková, PhD.,MPH


ODBORNÁ PRAX

  POKYNY K ABSOLVOVANIU ODBORNEJ PRAXE
  Záznamník z praxe
  Čestné vyhlásenie študenta
  Hodnotenie študenta vykonávajúceho odbornú prax
  Vzor žiadosti o prípravu dohody medzi FZaSP a laboratóriom
  Prihláška - Letná prax
  Prihláška – Odborná prax I.
  Prihláška – Odborná prax II.

 

ZÁVEREČNÉ PRÁCE

  1. roč. Mgr. štúdium externá forma:

- Nahratie záverečných prác do systému EZP a odovzdanie záverečných prác a prihlášok na štátnu skúšku: do 3. 11. 2020 (1.termín); do 20. 1. 2021 (2.termín); do 3. 2. 2021 (3.termín)

 

  1. roč. Bc. štúdium denné, 1. roč. Mgr. štúdium denné, 1. roč. Mgr. štúdium externé:

- Zverejnenie tém záverečných prác v systéme MAIS (pedagóg): do 30. 11. 2020

- Výber tém záverečných prác v systéme MAIS (študent): do 31. 1. 2021

- Písomnú prihlášku na tému záverečnej práce (tlačivo „Zadanie záverečnej práce“) odovzdajú iba študenti, ktorí sa na tému neprihlasovali cez systém MAIS, čiže majú vlastnú tému a externého školiteľa: do 30. 4. 2020

 

  1. ročník Bc. štúdium denné, 4. ročník Bc. štúdium externé, 2. ročník Mgr. štúdium denné:

- Nahratie záverečných prác do systému EZP a odovzdanie záverečných prác a prihlášok na štátnu skúšku: do 9. 4. 2021 (1.termín); do 16. 6. 2021 (2.termín); do 26. 7. 2021 (3.termín)

- Pri neúspešnej obhajobe záverečnej práce v prvom termíne - termín odovzdania prepracovanej záverečnej práce: do 21. 6. 2021

  Výber tém na bakalárske práce na akademický rok 2021/22

  Výber tém na bakalárske práce na akademický rok 2020/21
  Výber tém na magisterské práce na akademický rok 2020/21

  Smernica rektora TU v Trnave  č. 20/2011
  Usmernenie k písaniu bakalárskych záverečných prác z odboru LVMvZ
  Usmernenie k písaniu diplomových záverečných prác z odboru LVMvZ
  Formulár zadania záverečnej práce

 

Posudok bakalárskej a diplomovej práce

 

ŠTÁTNE SKÚŠKY

3. roč. Mgr. štúdium externá forma:

Štátne záverečné skúšky – 1. termín: 13. 1. 2021 (prihláška do: 3. 11. 2020)
Štátne záverečné skúšky – 2. termín: 27. 1. 2021 (prihláška do: 20. 1. 2021)
Štátne záverečné skúšky – 3. termín: 10. 2. 2021 (prihláška do: 3. 2. 2021)

3. ročník Bc. štúdium denné, 4. ročník Bc. štúdium externé, 2. ročník Mgr. štúdium denné:

Štátne záverečné skúšky –1. termín: 7. 6. 2021 – 11. 6. 2021 (prihláška do: 9. 4. 2021)
Štátne záverečné skúšky –2. termín: 28. 6. 2021 – 29. 6. 2021 (prihláška do: 16. 6. 2021)
Štátne záverečné skúšky –3. termín: 19. 8. 2021 (prihláška do: 26. 7. 2021)


  Prihláška na štátnu skúška

Bakalárske štúdium – okruhy ku štátnym záverečným skúškam

Magisterské štúdium – okruhy ku štátnym záverečným skúškam