Skočiť na hlavný obsah

Vedecko - výskumné aktivity

PROJEKTY PREBIEHAJÚCE V ROKU 2021

 

Schválené granty Trnavskej univerzity v Trnave:

1. Analýza trendu šírenia vankomycín rezistentných enterokokov vo Fakultnej nemocnici Trnava

Hlavný riešiteľ:
Mgr. Lenka Micháliková, PhD.

Spoluriešitelia:
RNDr. Jaroslava Brňová, PhD.

 

2. Celoživotné prídavne riziko vzniku tumorov asociované CT koronarografiou

Hlavný riešiteľ:
PhDr. Zuzana Bárdyová, PhD.

Spoluriešiteľ:
doc. RNDr. Martina Horváthová, PhD.

 

3. Využitie metód molekulárnej epidemiológie pri detekcii outbreakov nozokomiálnych infekcií

Hlavný riešiteľ:
Mgr. Lukáš Pazderka

Spoluriešitelia:
RNDr. Jaroslava Brňová, PhD.
Mgr. Lenka Micháliková, PhD.

 

4. Význam osobných ochranných pracovných prostriedkov v intervenčnej rádiológií a kardiológií a ich inovatívne využitie

Hlavný riešiteľ:
Mgr. Darina Budošová

Spoluriešitelia:
doc. RNDr. Martina Horváthová, PhD., MPH
PhDr. Zuzana Bárdyová, PhD.

 

5. Vyšetrenie srdca a ciev pomocou invazívnej a neinvazívnej koronarografie

Hlavný riešiteľ:
PhDr. Zuzana Bárdyová, PhD.

Spoluriešitelia:
doc. RNDr. Martina Horváthová, PhD., MPH
Mgr. Darina Budošová

 

6. Význam parametrov krvného obrazu v prognóze náhlej cievnej mozgovej príhody

Hlavný riešiteľ:
Mgr. Katarína Pinčáková

Spoluriešitelia:
prof. RNDr. Vladimír Bošák, CSc.

 

Projekt VEGA:

1. Dyslipidémie ako rizikový faktor kardiovaskulárnych komorbidít pri systémovom lupus erythematosus

Hlavný riešiteľ:
Doc. Ing. Stanislava Blažičková, PhD.

Spoluriešitelia:
prof. RNDr. Vladimír Bošák, CSc.
doc. RNDr. Martina Horváthová, PhD.
PhDr. Zuzana Bárdyová, PhD.

 

Projekt KEGA

1. Vytvorenie zbierky trvalých preparátov parazitov a napísanie publikácie Atlas parazitov človeka

Hlavný riešiteľ:
prof. RNDr. František Ondriska, PhD.
MVDr. Alžbeta Kaiglová, PhD.
Mgr. Kamila Bírová

 

Minigrant na realizáciu vedecko-výskumnej činnosti na špecifickom pracovisku Trnavskej univerzity v Keni:

1. Kontrola eliminácie schistozomózy v rurálnych oblastiach Kene

Hlavný riešiteľ:
MVDr. Alžbeta Kaiglová, PhD.
PaedDr. RNDr. Jana Špajdelová, PhD.

 

Projekt inštitucionálnej podpory (návraty)

1. Molekulárno-epidemiologická charakteristika baktérií izolovaných z lôžkových zdravotníckych zariadení na Slovensku a jej využitie pre optimalizáciu diagnostiky a preventívnych opatrení v nemocničnej hygiene

 

Hlavný riešiteľ:
RNDr. Jaroslava Brňová, PhD.

Spoluriešitelia:
RNDr. Soňa Kucharíková, PhD.
Mgr. Lenka Micháliková, PhD.
Mgr. Lukáš Pazderka

 

 

VÝROČNÉ SPRÁVY KATEDRY LVM