• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Personálne zabezpečenie katedry

  Meno, priezvisko, tituly Č.m. Klapka E-mail
Vedúci katedry doc. RNDr. Martina Horváthová, PhD. MPH  227 421 martina.horvathova@truni.sk
Zástupca vedúceho katedry
Tajomník katedry
Kariérový poradca
(konzultácie po mailovej dohode)
doc. Ing. Stanislava Blažíčková, PhD. MPH 227 421 stanislava.blazickova@truni.sk
Katedrový správca,
Koordinátor MAIS, MOODLE, EZP
PhDr. Zuzana Bárdyová, PhD. 227 421 zuzana.bardyova@truni.sk
Vedúca laboratórií
RNDr. Soňa Kucharíková, PhD.     sona.kucharikova@truni.sk
Koordinátor Erasmus+
Študijný poradca pre uchádzačov a študentov

(konzultácie po mailovej dohode)
MVDr. Alžbeta Kaiglová, PhD. 17/1 308 alzbeta.kaiglova@truni.sk
Koordinátor praxe,
Koordinátor ŠVOČ
Mgr. Lenka Reizigová, PhD. 227 421 lenka.reizigova@truni.sk
Sekretariát Gabriela Semešová 204 420 gabriela.semesova@truni.sk
         
Zamestnanci prof. RNDr. Vladimír Bošák, CSc. 225 442 vladimir.bosak@truni.sk
  prof. RNDr. František Ondriska, PhD.  225 442 frantisek.ondriska@truni.sk
  prof. RNDr. Ján Vojtaššák, CSc.     jan.vojtassak@truni.sk
  Prof. RNDr. Marie Korabečná, PhD.     marie.korabecna@truni.sk
  doc. PharmDr. Pavol Beňo, CSc. 225a   pavol.beno@truni.sk
  RNDr. Mgr. Jaroslava Brňová, PhD. 332 427 jaroslava.brnova@truni.sk
  Mgr. Kamila Melnikov, PhD. 17/2 308 kamila.melnikov@truni.sk
  MUDr. Rastislav Husťak     rastislav.hustak@truni.sk
Výskumný pracovník PhDr. Janka Prnová, PhD.       janka.prnova@truni.sk
Rodičovská dovolenka PaedDr. RNDr. Jana Špajdelová, PhD.     jana.spajdelova@truni.sk
Laborantka
Iveta Adámková
 17/2 308 iveta.adamkova@truni.sk
         
Interní doktorandi Mgr. Martina Havriško     martina.havrisko@tvu.sk
  Mgr. Lukáš Pazderka     lukas.pazderka@tvu.sk
  Mgr. Darina Budošová     darina.budosova@tvu.sk
  Mgr. Katarína Pinčáková     katarina.pincakova@tvu.sk
  Ing. Viktória Mikulášková     viktoria.mikulaskova@tvu.sk
         
 Externí pedagógovia MUDr. Kopecká Iveta,PhD.     iveta.kopecka@fntt.sk
  RNDr. Iveta Andelová     iveta.andelova@fntt.sk
  Mgr. Patoprstá Mária     patoprsta@hotmail.com
  MUDr. Jana Korytárová, PhD.     jkorytarova@gmail.com
  MUDr. Botek Rudolf     botek@laboratoria.sk
  MUDr. Andrea Labancová      
  Mgr. Zuzana Holopová -Brodanská      
  RNDr. Vojtech Boldiš, PhD.     vojtechboldis@pobox.sk
  RNDr. Karel Fajfrlík, PhD.     fajfrlik@fnplzen.cz