Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Personálne zabezpečenie katedry

  Meno, priezvisko, tituly Č.m. Klapka E-mail
Vedúci katedry doc. RNDr. Martina Horváthová, PhD.   227 421 martina.horvathova@truni.sk
Zástupca vedúceho katedry prof. RNDr. Vladimír Bošák, CSc. 225 442 vladimir.bosak@truni.sk
Tajomník katedry doc. Ing. Stanislava Blažíčková, PhD. 227 421 stanislava.blazickova@truni.sk
Katedrový správca, správca Moodlu
PhDr. Zuzana Bárdyová, PhD. 227 421 zuzana.bardyova@truni.sk
Sekretariát Gabriela Semešová 204 420 gabriela.semesova@truni.sk
         
 Zamestnanci prof. RNDr. Ján Vojtaššák, CSc. 225 442 jan.vojtassak@truni.sk
  doc. PharmDr. Pavol Beňo, CSc. 225a   pavol.beno@truni.sk
  RNDr. Jaroslava Brňová, PhD. 332 427 jaroslava.brnova@truni.sk
  RNDr. Mária Dubovská, PhD. 227 421 maria.dubovska@truni.sk
  MVDr. Alžbeta Kaiglová, PhD. 17/1 308 alzbeta.kaiglova@truni.sk
  MUDr. Rastislav Husťak  225 442 rastislav.hustak@truni.sk
 
Iveta Adámková
 17/2 308 iveta.adamkova@truni.sk
  prof. RNDr. František Ondriska, PhD. 225 442 frantisek.ondriska@truni.sk
  Mgr. Lenka Michalíková, PhD. 227 421 lenka.michalikova@truni.sk
  PaedDr. RNDr. Jana Špajdelová, PhD. 17/2 308  jana.spajdelova@truni.sk
  RNDr. Soňa Kucharíková, PhD.     sona.kucharikova@truni.sk
  MUDr. Vincent Žákovič     vincet.zakovic@truni.sk
         
 Interní doktorandi Mgr. Kamila Bírová 17/2 308 kamila.birova@tvu.sk
  Mgr. Lucia Rapantová A107 426 lucia.rapantova@tvu.sk
  Mgr. Lukáš Pazderka     lukas.pazderka@tvu.sk
  Mgr. Martina Juričeková  227  421 martina.juricekova@tvu.sk
         
 Externí pedagógovia MUDr. Kopecká Iveta,PhD.     iveta.kopecka@fntt.sk
  RNDr. Iveta Andelová     iveta.andelova@fntt.sk
  Mgr. Patoprstá Mária     patoprsta@hotmail.com
  MUDr. Jana Korytárová     jkorytarova@gmail.com
  MUDr. Botek Rudolf     botek@laboratoria.sk
  MUDr. Andrea Labancová      
  Mgr. Zuzana Holopová -Brodanská