Skočiť na hlavný obsah

Rigorózne konanie

Vážená uchádzačka, Vážený uchádzač

na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce je možné absolvovať rigorózne konanie v nasledovných študijných odboroch:

  • Zdravotnícke vedy - Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
  • Verejné zdravotníctvo
  • Sociálna práca
  • Ošetrovateľstvo

Rigorózne konanie vychádza zo zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

Cieľom rigorózneho konania je zvýšenie kvalifikácie, odbornej úrovne a spoločenského uznania absolventov štúdia odborov: Verejné zdravotníctvo, Sociálna práca, Zdravotnícke vedy - Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve a Ošetrovateľstvo. V rigoróznom konaní uchádzači osvedčujú svoje hlbšie vedomosti v uvedených študijných odboroch, spôsobilosť osvojovať si samostatne nové poznatky vedy a praxe a tvorivým spôsobom ich aplikovať v praxi.

Po úspešnom absolvovaní rigorózneho konania získavajú uchádzači akademický titul philosophiae doctor (PhDr.).

O prijatie na rigorózne konanie sa môže uchádzať absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia študijných odborov verejné zdravotníctvo, sociálna práca, zdravotnícke vedy - laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve a ošetrovateľstvo, ako aj absolvent príbuzných študijných odborov. O prijatie sa môžu uchádzať aj absolventi zahraničných vysokých škôl s adekvátnym rozsahom i obsahom štúdia, ktorí majú nostrifikované diplomy, ak sa nostrifikácia vyžaduje.

Žiadosť o prijatie do rigorózneho konania si môže dať uchádzač počas celého kalendárneho roka.

Uchádzač o rigorózne konanie adresuje písomnú žiadosť o prijatie dekanovi fakulty, v ktorej uvedie študijný odbor, na ktorý sa hlási.

Tlačivá potrebné k žiadosti sú možné stiahnuť tu.

Rigorózna práca dokumentuje schopnosť spracovať a interpretovať vedecké poznatky v danom odbore. Nemôže byť totožná s diplomovou, ani inou kvalifikačnou prácou a nemôže mať čisto kompilačný charakter. Musí obsahovať poznatky vhodné na publikovanie v odbornej tlači. Rigorózna práca musí spĺňať kritériá kladené na odbornú publikáciu doma i v zahraničí, musí byť členená štandardným spôsobom, na úvod s jasným vyjadrením cieľa práce a jeho zdôvodnením, popisom použitej metódy, dokladovanými a interpretovanými výsledkami, nasledovaných diskusiou a záverom.

Prácu odovzdáte alebo zašlete administratívnemu pracovníkovi zviazanú 1-krát v pevnej väzbe, 2-krát v hrebeňovej väzbe a 1-krát na CD nosiči v PDF formáte.

Termíny odovzdávania prác sú vždy k 15. 1. a k 15. 8. príslušného roka. Po obhajobe Vašej rigoróznej práce Vám bude rigorózna práca v pevnej väzbe  vrátená.

Prosím, pozorne si prečítajte na webe:

Prácu posudzujú dvaja oponenti. Na základe aspoň jedného kladného oponentského posudku Vás pozveme na rigoróznu skúšku, ktorá pozostáva z obhajoby práce a samotnej skúšky. Termín skúšky určuje predseda skúšobnej komisie v danom odbore podľa potreby.

Okruhy otázok na rigoróznu skúšku:

Poplatok za rigoróznu skúšku je 450 €. V prípade ďalších otázok kontaktujte, prosím, referentku pre rigorózne konania – p. Ivanu Novákovú – ivana.novakova [at] truni.sk, alebo na tel. čísle +421 33 5939 444.