Skočiť na hlavný obsah

Erasmus+

Erasmus mobilita je absolvovanie časti štúdia v zahraničí s čiastočnou finančnou podporou z Európskej únie, pričom toto obdobie štúdia v zahraničí musí byť plne uznané domácou vysokoškolskou inštitúciou a nahrádza porovnateľné obdobie štúdia na domácej vysokoškolskej inštitúcii. Po ukončení študijného pobytu v zahraničí musí študent obdržať písomný doklad o absolvovaní dohodnutého štúdia spolu s výpisom dosiahnutých výsledkov štúdia.

 

ŠTUDENT  PRED VÝBEROVÝM KONANÍM JE POVINNÝ KONTAKTOVAŤ KATEDROVÉHO KOORDINÁTORA ERASMUS+  A ODKONZULTUJE S NÍM SVOJ VÝBER PREDMETOV NA PRIJÍMACEJ INŠTITÚCII.

 Katedra Meno, priezvisko, tituly Miestnosť Klapka E-mail
Fakultný koordinátor ERASMUS+ doc. PhDr. Silvia Puteková, PhD., MPH 330A 423 silvia.putekova [at] truni.sk
kontaktná osoba Ing. Lucia Horská PhD. 304 403 lucia.horska [at] truni.sk
Katedra sociálnej práce doc. PhDr. Ondrej Botek, PhD., F.R.S.A. 205 407 ondrej.botek [at] truni.sk
Katedra verejného zdravotníctva PhDr. Kristína Grendová, PhD. 332 424 kristina.grendova [at] truni.sk
Katedra ošetrovateľstva doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD. 329 413 jana.boronova [at] truni.sk
Katedra laboratórnych a
vyšetrovacích metód
MVDr. Alžbeta Kaiglová, PhD.   308 alzbeta.kaiglova [at] truni.sk

Kto sa môže stať ERASMUS+ študentom?

 • každý riadne zapísaný študent fakulty, ktorý ukončil prvý ročník štúdia,
 • je občanom SR, alebo krajiny EU, alebo ostatných krajín, ktoré participujú v programe,
 • má trvalý pobyt v SR, alebo má priznané, že je bez štátnej príslušnosti, alebo má štatút utečenca v SR,

Koľko trvá ERASMUS+ mobilita?

 • jeden úplný akademický rok,
 • jeden úplný semester/trimester,
 • minimálnu dobu, teda iba 3 mesiace môže absolvovať iba študent diplomant alebo PhD študent,

Ako sa možno stať ERASMUS+ študentom?

 1. Študent si vyberie zo zoznamu Erasmus partnerov tú univerzitu, s ktorou má jeho fakulta podpísanú ERASMUS+ dohodu. Erasmus dohoda musí byť platná aj v tom akademickom roku, v ktorom študent plánuje vycestovať!  
 2. Študent vyplní   ERASMUS+ prihlášku a   usmernenie
 3. Študent vyplní ERASMUS+ dohodu o obsahu štúdia tzv. Learning Agreement.
 4. Študent požiada študijné oddelenie svojej fakulty o vydanie výpisu výsledkov posledného ním absolvovaného štúdia v jazyku štátu, v ktorom chce študent študovať, alebo v univerzálnej angličtine (výpis slúži zahraničnej univerzite na kontrolu kompatibility naplánovaného obsahu štúdia).
 5. Študent priloží doklad o úrovni svojej znalosti cudzieho jazyka (certifikát, štátnica, maturitné vysvedčenie).

Obsah štúdia, ktorý bude študent študovať na zahraničnej univerzite treba hľadať na web stránkach danej univerzity. Obsah naplánovaného štúdia študent konzultuje s garantom študijného programu svojej fakulty, prípadne s vedúcim príslušnej katedry.

Za semester štúdia na zahraničnej univerzite musí študent priniesť minimálny počet 20 kreditov. Za dva semestre 40 kreditov. Obsah štúdia absolvovaný na zahraničnej univerzite dohodnutý v Erasmus+ dohode o obsahu štúdia bude študentovi po návrate domov uznaný. Podmienky vrátenia grantu ak študent neprinesie minimálny počet kreditov a podmienky krátenia grantu za predčasné ukončenie dohodnutej doby študijného pobytu sú uvedené v Zmluve o poskytnutí finančného príspevku na mobilitu študenta - štúdium v rámci Programu celoživotného vzdelávania ERASMUS+.

Študent môže po príchode na zahraničnú univerzitu zistiť, že obsah štúdia na zahraničnej univerzite nie je kompatibilný s jeho pôvodným obsahom štúdia, ktorý si naplánoval v Erasmus+ dohode o obsahu štúdia (Learning Agreement). V takomto prípade si musí študent vypracovať zmeny k pôvodnej Erasmus+ dohode o obsahu štúdia. Tieto zmeny spracuje študent cez tlačivo Changes to originally proposed study program - (Zmeny voči pôvodne plánovanému obsahu štúdia) tak, aby dodržal podmienky pre získanie minimálneho povinného počtu kreditov. Študent si na zahraničnej univerzite vybaví podpísanie zmien obsahu štúdia v tomto tlačive a pošle ho Erasmus+ koordinárovi svojej fakulty alebo garantovi študijného programu na schválenie.

Študent, ktorý chce íst na zahraničnú univerzitu iba na 3 mesiace s cieľom pracovať na diplomovej práci, musí mať v Erasmus+ dohode o obsahu štúdia uvedenú tému diplomovej práce alebo aspoň popis oblasti, z ktorej bude diplomová práca a v Erasmus+ prihláške by mal uviesť meno a kontaktné údaje na tú osobu na zahraničnej univerzite, ktorá bude riadiť a viesť študentovu prácu na diplomovke. 

PhD študent musí uviesť do Erasmus+ dohody o obsahu štúdia predmet/predmety, ktoré chce absolvovať na zahraničnej univerzite a/alebo musí popísať činnosti, ktoré chce na zahraničnej univerzite ako PhD študent vykonávať a v Erasmus+ prihláške by mal uviesť meno a kontaktné údaje na osobu na zahraničnej univerzite, ktorá bude viesť jeho PhD. aktivity počas pobytu na zahraničnej univerzite.   

Čo sa deje po odovzdaní prihlášky na ERASMUS+ mobilitu?   

 • Na fakulte prebehne výberové konania uchádzačov o Erasmus+ študijný pobyt.
 • Prodekan pre zahraničné vzťahy oznámi oficiálnym listom na Oddelenie pre zahraničné vzťahy rektorátu zoznam mien nominovaných študentov svojej fakulty.
 • Fakultný Erasmus koordinátor  odovzdá prihlášky všetkých nominovaných študentov spolu so všetkými materiálmi (b, c, d, e,) na Oddelenie pre zahraničné vzťahy rektorátu (pani Ing. Sečkárovej).