Skočiť na hlavný obsah

Poplatky

Poplatok za rigorózne konanie je vo výške  450,-€. Splatnosť úhrady poplatku je 30 dní odo dňa prijatia na rigorózne konanie:

 • na účet č.: 7000241201/8180
 • číslo účtu v podobe IBAN: SK8581800000007000241201
 • SWIFT kód: SPSRSKBA
 • variabilný symbol: bez symbolu
 • špecifický symbol: 30003
 • doplňujúce údaje: priezvisko a meno

Poplatok za opakovanie rigoróznej skúšky treba uhradiť vo výške  100,-€. Splatnosť úhrady poplatku je 30 dní odo dňa schválenia žiadosti o opakovanie rigoróznej skúšky/prepracovanie rigoróznej práce dekanom fakulty:

 • na účet č.: 7000241201/8180
 • číslo účtu v podobe IBAN: SK8581800000007000241201
 • SWIFT kód: SPSRSKBA
 • variabilný symbol: bez symbolu
 • špecifický symbol: 30003
 • doplňujúce údaje: priezvisko a meno

Poplatok za vydanie diplomu

dovoľujeme si Vás upozorniť, že v súvislosti s Vyhláškou rektora TU č. 23/2022 o výške školného a poplatkov spojených so štúdium na Trnavskej univerzite v Trnave na akademický rok 2023/24, je poplatok za vydanie diplomu o priznaní akademického titulu absolventom magisterského štúdia, ktorí vykonali rigoróznu skúšku nasledovný:

a) vydanie diplomu o priznaní akademického titulu absolventom magisterského štúdia, ktorí vykonali rigoróznu skúšku – 85,-€

Účet: 7000065500/8180
IBAN: SK33 8180 0000 0070 0006 5500

Rektorát:
variabilný symbol: bez symbolu (nemá číselnú identifikáciu na univerzite)
špecifický symbol: 99903
Doplňujúce údaje: (pri platbách cez banku): Priezvisko a meno

b) vydanie diplomu o priznaní akademického titulu absolventom magisterského štúdia, ktorí vykonali rigoróznu skúšku a sú v hlavnom pracovnom pomere, resp. na čiastočný úväzok na fakultách univerzity – 25,-€

Účet: 7000065500/8180
IBAN: SK33 8180 0000 0070 0006 5500

Rektorát:
variabilný symbol: čipové číslo zamestnanca, resp. bez symbolu (ak nemá číselnú identifikáciu na univerzite)
špecifický symbol: 99903
Doplňujúce údaje: (pri platbách cez banku): Priezvisko a meno

Poplatok je splatný do desiatich dní po úspešnom vykonaní rigoróznej skúšky a obhajoby rigoróznej práce. Kópiu ústrižku zašlite p. Daniele Kusej na oddelenie pre vzdelávanie a starostlivosť o študentov TU, Hornopotočná 23, 918 43  Trnava.

Telefonický kontakt:
Ing. Gabriela Sekerešová, PhD.         033/59 39 293
Daniela Kusá                                      033/59 39 289
oddelenie pre vzdelávanie a starostlivosť o študentov TU
 

Vydanie diplomu a osvedčenia trvá 3 – 4 týždne od dodania protokolu o vykonaní rigoróznej skúšky z fakulty na oddelenie pre vzdelávanie a starostlivosť o študentov TU. Po uhradení poplatku za vydanie diplomu bude absolventovi rigoróznej skúšky zaslané osvedčenie s oznamom kedy a kde si môže vyzdvihnúť diplom.