Skočiť na hlavný obsah

Uchádzač zahraničnej VŠ

na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity je možné robiť rigoróznu skúšku v odboroch:

  • Verejné zdravotníctvo
  • Sociálna práca
  • Zdravotnícke vedy - Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
  • Ošetrovateľstvo

Ak uchádzač o rigorózne konanie zo zahraničnej vysokej školy nepriloží spolu so žiadosťou o rigorózne konanie aj žiadosť o uznanie dokladu o vzdelaní (treba kontaktovať gabriela.sekeresova [at] truni.sk ), nie je možné jeho žiadosť akceptovať. Pre žiadateľov o rigorózne konanie zo štátov ČR, Chorvátsko, MR, NSR, PĽR a Rumunsko stačia doklady pod bodom 1 a 2. Ak je doklad v českom jazyku, preklad netreba. Ostatní žiadatelia musia dodať všetky náležitosti uvedené v bodoch 1 až 4. Prikladám žiadosť vo forme Pdf.

Žiadosť o uznanie dokladu o vzdelaní sa podáva na pedagogické oddelenie rektorátu Trnavskej univerzity v Trnave:

Ing. Gabriela Sekerešová, PhD.
Hornopotočná 23
918 43 Trnava
Email: gabriela.sekeresova [at] truni.sk
Tel: 033/ 59 39 293