Skočiť na hlavný obsah

Odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve - Master of Public Health - MPH

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU v Trnave ponúka špecializačný program „Odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve - Master of Public Health – MPH“ pre zdravotnícke povolanie verejný zdravotník, sestra a zdravotnícky laborant.

Garantujúce pracovisko: Katedra verejného zdravotníctva FZaSP TU
Bližšie informácie:          PhDr. Kristína Grendová, PhD. MPH,
Mail: kristina.grendova [at] truni.sk
Tel: 033/5939424, 0904/205989

Termín podávanie prihlášok do: 30. 6. 2023

  MPH infolist

  MPH doplňujúce informácie

   Prihláška na špecializačné štúdium – MPH

  Vyhláška dekana č.5/2019 - MPH špecializačné vzdelávanie
 Vyhláška dekana č.1/2020 - Úhrady za špecializačné štúdiá
  Dodatok č. 1 k Vyhláške dekana č.1/2020 - Úhrady za špecializačné štúdiá
  Vyhláška dekana č.1/2021 - MPH špecializačné vzdelávanie

 

Harmonogram štúdia pre akademický rok 2022/2023:

termín odovzdania špecializačnej práce:       28.4.2023
obhajoby špecializačných prác:                     20.6.-22.6.2023

  Rozvrh hodín

Dokumenty: