• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Katedra ošetrovateľstva

Odborná exkurzia v Ústrednej vojenskej nemocnici a Fakultnej nemocnici Motol v Prahe

V dňoch 9.-11. decembra 2019 sa študenti ošetrovateľstva - 3. ročník, denná forma, spolu s odbornými asistentkami Mgr. Gabrielou Doktorovou, PhD. a PhDr. Ivetou Vidi, PhD. zúčastnili odbornej exkurzie v dvoch vybraných zdravotníckych zariadeniach v Prahe – Ústrednej vojenskej nemocnici a Fakultnej nemocnici Motol. Oboznámili sa so systémom a organizáciou práce multidisciplinárnych tímov v komplexe zariadení ústavnej starostlivosti ako aj so špecifikami, najmä v oblasti využívania najnovších technologických zariadení v práci sestry.

Slávnostné poďakovania za reprezentovanie fakulty FZaSP

Dňa 25.11. 2019 sa študentky III.ročníka FZaSP, študijný odbor Ošetrovateľstvo stretli s p. dekanom prof. MUDr. Jaroslavom Slaným, CSc. za účelom poďakovania za reprezentovanie fakulty. Stretnutie prebiehalo v príjemnej a uvoľnenej atmosfére, kde sa p. dekan prívetivo zhováral so študentkami spolu s vedúcou katedry p. doc. PhDr. Botíkovou, PhD.

MedGAMES 2019 v Martine

V dňoch 8. a 9. novembra 2019 sa 4 študentky 3. ročníka odboru Ošetrovateľstvo - Monika Gdovinová, Zuzana Forgáčová, Darina Kresťanová a Júlia Fedorová, pod vedením Mgr. E. Tomíkovej, MPH, zúčastnili medzinárodnej súťaže MedGAMES 2019. V tomto roku sa konal aj nultý ročník MedGAMES # NURSES pre študentov ošetrovateľstva, ktorý bol realizovaný v Martine.

Vedecká konferencia Nové trendy v ošetrovateľstve VI.

Dňa 6. novembra 2019 sa pri príležitosti 25. výročia založenia Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity uskutočnila vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Nové trendy v ošetrovateľstve VI.  Záštitu nad konferenciou prevzala ministerka zdravotníctva Slovenskej republiky doc. MUDr. Andrea Kalavská, PhD., rektor Trnavskej univerzity prof. PaedDr. René Bílik, CSc., dekan Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. a župan Trnavského samosprávneho kraja Mgr. Jozef Viskupič.

Exkurzia v NOÚ v Bratislave

Dňa 7.10.2019 sa študenti 2. a 3. ročníka denného štúdia v odbore ošetrovateľstva s doc. PhDr. Putekovú PhD., zúčastnili exkurzie v NOÚ v Bratislave.   V NOÚ nás srdečne privítali,  informovali nás o kritériách, ktoré by sme mali spĺňať ak by sme chceli pracovať v NOÚ. Jednou za základných kritérií pre výkon tejto práce bola ľudskosť. Sestra chce a nájde si čas na vypočutie pacienta, jeho ťažkosti, v prípade, že mu môže pomôcť, tak to aj urobí. Vedúce sestry nám priblížili jednotlivé oddelenia.

Nový vzdelávací program "Ošetrovateľská starostlivosť v komunite"

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce otvára v akademickom roku 2019/2020 nový vzdelávací program  "Ošetrovateľská starostlivosť v komunite" - špecializačné štúdium.

 

Garantujúce pracovisko: Katedra ošetrovateľstva FZaSP TU

Garant vzdelávacieho programu: doc. PhDr. Jana Martinková,PhD.

Termín podávanie prihlášok do: 16. 9. 2019

 

Ocenenia počas Medzinárodného dňa sestier

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) každoročne pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier pripravuje slávnostný galavečer, na ktorom budú ocenené sestry a pôrodné asistentky, ktoré sú vo svojom ľudskom i profesionálnom rozmere výnimočné, ktoré si svojou vysokou profesionalitou, ale aj osobnostnými vlastnosťami zaslúžia našu úctu a vďaku. 
V tomto roku boli ocenené doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD. – garantka študijného odboru Ošetrovateľstvo a vedúca Katedry ošetrovateľstva doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD. v kategórii sestra – pedagóg na republikovej úrovni.