Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Študijné informácie

Odporúčaný študijný plán (MAIS)

 

Konzultačné hodiny AR: 2018/2019

  Zimný semester

Štúdijný program

  Študijný program Ošetrovateľstvo

 

Ročníkoví vedúci pre akademický rok 2018 / 2019

Denná forma štúdia

  1. ročník Bc. – PhDr. Andrea Lajdová, PhD.
  2. ročník Bc. – PhDr. Oľga Kabátová, PhD.
  3. ročník Bc. – PhDr. Alena Dziacka, PhD.

Externá forma štúdia

  1. ročník Bc. – doc. PhDr. Jana Martinková, PhD.
  2. ročník Bc. – Mgr. Eva Tomíková, MPH
  3. ročník Bc. - Mgr. Gabriela Doktorová, PhD.

 

Harmonogram štúdia na Katedre ošetrovateľstva v akademickom roku 2018 / 2019

ZIMNÝ SEMESTER

Výučbové obdobie:   10.9.2018 – 14.12.2018 (14týždňov)

Súvislá klinická prax:

1.ročník denná forma: 4.- 8.2.2019 (40 hodín)

1.ročník externá forma: podľa akreditovaného študijného programu sa prax ešte nerealizuje

2. ročník denná forma: 4.- 8.2.2019 (40 hodín)

2.ročník externá forma: 17.- 21.12.2018 (40 hodín)

3. ročník denná forma: 28.1.- 1.2.2019 (40 hodín)

3. ročník externá forma: 28.1. – 1.2.2019 (40 hodín)

Zmeny termínov Súvislej klinickej praxe si katedra vyhradzuje v prípade organizačných zmien.

 

Skúškové obdobie: 17.12.2018 – 08.2.2019

Skúškové obdobie 3. ročník denné: 17.12.2018 – 1.2.2019

 

LETNÝ SEMESTER

Výučbové obdobie 1. a 2. ročník: 11. 2. – 17. 5. 2019 (14 týždňov)

Výučbové obdobie 3. ročník: 4. 2. – 26.4. 2019

 

Skúškové obdobie 1.a 2. ročník: 20.5. – 28.6. 2019

Skúškové obdobie 3. ročník: 29.4.- 10.5.2019

 

Súvislá klinická prax:

1. ročník denná forma: 20.5.- 14.6. 2019 (160 hodín)

1. ročník externá forma: podľa akreditovaného študijného programu sa prax ešte nerealizuje

2. ročník denná forma: 27.5.- 21.6. 2019 (160 hodín)

2. ročník externá forma: 3.6.- 28.6. 2019 (160 hodín)

3. ročník: 4.2. – 8.2.2019 (55 hodín) a počas výučby letného semestra (505 hod.)

3. ročník externá forma: 3.6. – 28.6.2019 (160 hodín)

 

Prázdninová klinická prax:

prípadné zmeny podľa rozpisu na: http://fzsp.truni.sk/katedra-osetrovatelstva (realizuje sa v mesiacoch júl alebo august 2019)

 

1. ročník denná forma: 160 hodín

1. ročník externá forma: podľa akreditovaného študijného programu sa prax ešte nerealizuje

2. ročník denná forma: 150 hodín

2. ročník externá forma:160 hodín

3. ročník denná forma: podľa akreditovaného študijného programu sa prax nerealizuje

3. ročník externá forma: 150 hodín

  • Zmeny termínov Súvislej klinickej praxe si katedra vyhradzuje v prípade organizačných zmien.
  • V dňoch priebehu Súvislej klinickej praxe (SKP) prebieha skúšanie študentov až po jej skončení v daný deň.
  • Termín na odovzdanie zmluvy pre Súvislú alebo Prázdninovú klinickú prax v mieste bydliska študenta: do 31.3. 2019.

 

Štátne záverečné skúšky – riadny termín:

Odovzdanie a nahratie záverečných prác do systému EZP: do 31.3. 2019

Praktické: 20.5. - 22.5. 2019

Teoretické: 23.- 24.5. 2019

 

Štátne záverečné skúšky – 1. opravný termín:

Odovzdanie a nahratie záverečných prác do systému EZP: do 31.5. 2019

Praktické: 18.6. 2019

Teoretické: 19. 6. 2019

 

Štátne záverečné skúšky – 2. opravný termín:

Odovzdanie a nahratie záverečných prác do systému EZP: do 30. 6. 2019

Praktické: 27.8. 2019

Teoretické: 28.8. 2019

 

Štátna záverečná skúška

  Smernica dekana k ukončeniu štúdia štátnou skúškou

  Prihláška na štátnu bakalársku skúšku

  Smernica rektora TU v Trnave  č. 20/2011

  Metodické usmernenie vedúcej Katedry k záverečným prácam v študijnom odbore "Ošetrovateľstvo"

  Protokol o konzultáciách záverečnej práce

  Školiteľský posudok - vzor

  Oponentský posudok – vzor

 

Témy na štátne skúšky

  Ošetrovateľstvo - okruhy tém štátnych skúšok 2018-19

Témy na bakalárske práce

  Ošetrovateľstvo témy bakalárskych prác  2019/2020

 

Klinická prax

  Zásady pre vykonávanie ošetrovateľskej praxe platné od 24.08.2016

  Žiadosť o náhradu praxe