Skočiť na hlavný obsah

Štruktúry VSK- fakultná úroveň

A. Vnútorný systém kvality TU

Vnútorný systém kvality

Štatút Rady pre vnútorné hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave

Zoznam členov Rady pre vnútorné hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave

Rokovací poriadok Rady pre vnútorné hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave

 

B. Vnútorný systém kvality FZaSP TU

Programové rady na zabezpečenie kvality študijných programov prvého a druhého stupňa

  1. Spoločná programová rada- študijný program sociálna práca a rozvoj dieťaťa a štúdium rodiny
  1. Spoločná programová rady študijného programu laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
  1. Spoločná programová rady študijného programu verejné zdravotníctvo
  1. Spoločná programová rady študijného programu ošetrovateľstvo

 

Odborové rady na zabezpečenie kvality študijných programov tretieho stupňa

  1. Odborová rada doktorandského študijného programu sociálna práca
  1. Odborová rada doktorandského študijného programu laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
  1. Odborová rada doktorandského študijného programu verejné zdravotníctvo

 

Rady odborov habilitačného a inauguračného konania

  1. Rada odboru habilitačného a inauguračného konania- sociálna práca
  1. Rada odboru habilitačného a inauguračného konania- zdravotnícke vedy
  1. Rada odboru habilitačného a inauguračného konania- verejné zdravotníctvo

 

Vedecká rada fakulty

Akademický senát fakulty

Disciplinárna komisia a disciplinárny poriadok

 

Štruktúry VSK- fakultná úroveň