Skočiť na hlavný obsah

Projekty

Najvýznamnejšie projekty s účasťou členov IGHE

 

Projekt unCoVer

Projekt unCoVer (Unravelling Data for Rapid Evidence-Based Response to COVID-19) vytvára sieť výskumných organizácií, ktoré spoločne zbierajú dáta o poskytovaní starostlivosti pre pacientov s ochorením COVID-19 v Európe aj mimo európskych krajinách. Zber týchto údajov umožní študovanie charakteristík pacientov, rizikových faktorov ochorenia, ako aj bezpečnosti a účinnosti stratégií liečby COVID-19 v bežnej klinickej praxi. Získané údaje zároveň prispejú k doterajším poznatkom o úlohe komorbidít, či poznatkom o najzraniteľnejších skupinách populácie. Rozsiahla sieť pracovísk umožní zjednotenie inak rozdrobených údajov a ich súhrnnú analýzu prostredníctvom moderných štatistických metód a postupov. Získané poznatky poslúžia na ďalší výskum, aj ako podklad pre vytváranie stratégií na predchádzanie a optimálne riešenie ďalších prípadných epidémií. Projekt je financovaný z grantu Európskej komisie v rámci programu Horizont 2020.

 

Projekt PRESCRIP-TEC

Cieľom projektu PRESCRIP-TEC (Prevention and Screening Innovation Project Towards Elimination of Cervical Cancer – Prevencia a Inovácia Skríningu Smerujúca k Eliminácii Karcinómu Krčka Maternice) je zavedenie efektívneho a inovatívneho skríningového programu karcinómu krčka maternice predovšetkým u žien žijúcich v ťažko dostupných oblastiach. Inovácia je založená na zavedení skríningu prostredníctvom neinvazívneho samo-vyšetrenia na prítomnosť ľudského papilomavírusu (HPV) a následného cytologického vyšetrenie (len v prípade pozitívneho HPV testu). Inštitút pre Globálne Zdravie a Epidemiológiu bude na tomto projekte spolupracovať okrem iných aj s Ministerstvom zdravotníctva, s Ligou proti rakovine a s organizáciou Zdravé regióny. Projekt je financovaný z grantu Európskej komisie v rámci programu Horizont 2020.

 

Kognitívne dopady športových úrazov mozgu u adolescentov v Slovenskej republike TB-ICE

Úrazy mozgu sú jedným z najvýznamnejších príčin postihnutí a predčasných úmrtí u mladých ľudí a sú tak významným verejno-zdravotníckym a spoločenským problémom. Väčšina týchto úrazov je ľahšej závažnosti, avšak aj v takýchto prípadoch môžu v ich dôsledku vznikať pomerne významné a niekedy dlhodobé dôsledky. Tieto môžu byť jednak fyzickým postihnutím, jednak môže ísť o postihnutie kognitívnych schopností. Jedným z najvýznamnejších príčin takýchto úrazov sú športové úrazy, ktoré vznikajú pri kontaktných športoch. Cieľom tohoto projektu je, použitím existujúcej kohorty mladých hokejistov, vyhodnotiť kognitívne dopady úrazov mozgu vzniknutých pri hre v akútnej (hodiny a dni po úraze) a v chronickej fáze (týždne až mesiace po úraze). Takýto prístup zaručí to, že okrem samotného postihnutia bude možné vyhodnotiť aj jeho vývoj. Popri hodnotení kognitívnych zmien budú hokejistom po úraze odoberané vzorky krvi, ktoré budú analyzované na prítomnosť biomarkerov, ktoré indikujú organické poškodenie mozgových štruktúr. Projekt rieši silný team zostavený z epidemiológov IGHE, psychológov TU a odborníkov neuroimunologického ústavu SAV. Výsledky môžu pomôcť včasnej diagnostike a predchádzaniu vzniku úrazov mozgu, ako aj predchádzaniu použitia zaťažujúcich diagnostických a liečebných procedúr u pacientov. Projekt je financovaný z grantu Agentúry pre podporu výskumu a vývoja SR (APVV).

 

 

Projekt: Analýza dynamiky šírenia Covid-19 v Slovenskej republike prostredníctvom kľúčových epidemiologických ukazovateľov ANA-EVA

V predkladanom projekte uskutočníme retrospektívnu štúdiu prenosu infekcie v domácnostiach laboratórne potvrdených prípadov COVID-19 a v hlavných ohniskách šírenia v dvoch krajoch Slovenska (bratislavskom a trnavskom). Náš výskum v uzavretom prostredí, ako sú domácnosti a iné ohniská šírenia epidémie poskytuje strategické možnosti pre charakteristiku vzorov
šírenia vírusu v komunitách. V rámci projektu určíme hodnoty dôležitých epidemiologických parametrov šírenia infekcie, unikátne pre slovenskú populáciu, ako sú sekundárna miera infekcie, proporciu symptomatických prípadov, seriálový interval, prezentáciu príznakov, serologickú odpoveď na infekciu, rizikové a protektívne faktory infekcie. Výsledky štúdie poslúžia na rozhodovanie pri tvorbe efektívnych opatrení pre kontrolu epidémie COVID-19 v našej spoločnosti. Na projekte spolupracujeme s Ústavom epidemiológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského. Projekt je financovaný z grantu Agentúry pre podporu výskumu a vývoja SR (APVV).

 

Collaborative European NeuroTrauma Effectiveness Research in TBI (CENTER-TBI)

CENTER-TBI is a large European project that aims to improve the care for patients with Traumatic Brain Injury (TBI).

It forms part of the larger global initiative InTBIR: International Initiative for Traumatic Brain Injury Research with projects currently ongoing in Europe, the US and Canada.

CENTER-TBI brings the newest technologies and many of the world's leading TBI experts together in a much needed effort to tackle the silent epidemic of TBI. International and multidisciplinary collaboration are key elements to the project in which past dogmas will be left behind and innovative approaches undertaken. As Coordinators of CENTER-TBI we are proud to lead this generationally unique project.

We anticipate that CENTER-TBI will revolutionize our view of leading TBI to more effective and efficient therapy, improved health care at both individual and population based levels, and better outcomes at lower costs.

We are grateful to our patients for allowing us the opportunity to advance the care for future patients, and wish all Participants and Investigators success in their efforts.

 

 

Scaling-up NCD Interventions in South-East Asia (SUNI-SEA) 

Non-communicable diseases (NCDs) are major cause of deaths globally and the burden of NCDs is rising disproportionately among lower income countries and populations. Three quarters of all NCDs deaths are in low- and middle-income countries (LMIC).

The increasing concerns on NCDs and their burden has led to a research project entitled “Scaling-Up NCD Interventions in South-East Asia (SUNI-SEA)” which is being delivered through a collaboration of nine consortium members from Europe and South-East Asia. This 4-year research project started in 2019 and is taking place in Indonesia, Myanmar and Vietnam.

The overall aim of the SUNI-SEA project is to evaluate and validate effective and cost-effective scaling-up strategies of evidence-based diabetes and hypertension prevention and management programmes, and apply results to enhance sustainable action for the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs), based on experiences in South-East Asia.