• SK vlajka
 • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Výučbové základne

Katedra VZ

Študenti odboru verejného zdravotníctva vykonávajú povinnú odbornú prax (ktorá vyplýva z odporúčaného študijného plánu) v jednotlivých nemocničných zariadeniach, na regionálnych úradoch verejného zdravotníctva alebo na pracovisku niektorej pracovnej zdravotnej služby.
Študent vykonávajúci prax v zariadeniach poskytujúcich zdravotnícku, ošetrovateľskú a sociálnu starostlivosť popíše stavebné riešenie a procesy poskytovania služieb v súlade s legislatívnymi požiadavkami, ktoré sú dané zákonom 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. S niektorými RÚVZ má FZSP TU podpísanú zmluvu o spolupráci -Trnava, Bardejov, Humenné, Žilina, Trenčín, Košice. Študent  počas odbornej praxe na RÚVZ vykonáva činnosti súvisiace s prácou na oddeleniach hygieny životného prostredia, preventívneho pracovného lekárstva, hygieny detí a mládeže, hygieny výživy, epidemiológie, ochrany a podpory zdravia so zameraním na oboznámenie sa s prácou v teréne vo všetkých odboroch činnosti, na spôsob vykonávania previerok, písanie záznamu z previerky, rozhodnutí – posudkov a pokynov, ukladanie sankčných opatrení.

 

Katedra LVM

Laboratóriá Piešťany, s r.o.

Laboratóriá vykonávajú diagnostickú  a poradenskú činnosť v oblasti klinickej mikrobiológie, imunológie a alergológie, klinickej biochémie a klinickej hematológie. Laboratóriá sú akreditované podľa normy ISO 15189: 2012, takže študenti zúčastňujúci sa praxe, môžu vidieť  manažment systému kvality v praxi. Laboratóriá spoločnosti Laboratóriá Piešťany, s r. o. sú rozdelené do 3 laboratórnych centier:

 1. Laboratórium klinickej mikrobiológie
  Úsek bakteriológie
  Úsek imunosérológie
  Úsek mykológie
  Úsek molekulárnej biológie
  Úsek parazitológie
 2. Laboratórium klinickej imunológie a sérológie
  Úsek humorálnej imunity
  Úsek celulárnej imunity
  Úsek alergológie
 3. Laboratórium klinickej biochémie
  Laboratórium klinickej hematológie

NRC pre tropické choroby

Pracovisko slúži ako výučbová základňa pre študentov bakalárskych a diplomových ročníkov, ktorých záverečná práca je orientovaná na výskum a diagnostiku v oblasti tropickej medicíny. Zároveň slúži ako doplňujúce výskumné pracovisko v oblasti testovania antibiotickej rezistencie a jej transferability. Oblasť laboratórnej diagnostiky je upriamená na metodiky fenotypového testovania transferabilnej antibiotickej rezistencie. Alpha medical, s. r. o., je jediným privátnym zariadením na Slovensku, ktoré pod jednou strechou poskytuje všetky služby laboratórnej medicíny – klinickú biochémiu, hematológiu, transfuziológiu, imunológiu, alergológiu, klinickú mikrobiológiu, patologickú anatómiu a lekársku genetiku. Patologická anatómia – DCP Martin (Alpha medical s. r. o., Záborského 2, 036 01  Martin) - laboratórium zamerane na laboratórnu diagnostiku v oblasti patologickej anatómie.

 

Katedra OŠE

Organizácia, obsah a rozsah výučby vo výučbových základniach sa riadi akreditovaným študijným programom Ošetrovateľstvo – Bc. stupeň. Študenti študijného programu Ošetrovateľstvo poskytujú ošetrovateľskú starostlivosť pod vedením profesorov, docentov, odborných asistentov Katedry ošetrovateľstva a odborníkov z praxe, ktorí ich pripravujú pre výkon povolania sestra.

Fakultná nemocnica Trnava
ADOS (Trnava a okolie)
Neštátne ambulantné zdravotnícke zariadenia (Mestská poliklinika Trnava)

 

Katedra SP

Výučbové základe prispievajú k hlavnému cieľu praxí študentov a to spoznať sociálnu situáciu klientov v zariadení, spoznať sociálny problém, navrhnúť sociálnu terapiu a  prostredníctvom supervízie poskytnúť študentovi možnosť analyzovať svoje poznatky a zážitky z praxe.

Prispievajú tiež k schopnosti využiť systemizované vedomosti v konkrétnych situáciách, pracovať s právnymi predpismi, vzťahujúcimi sa ku konkrétnej problematike. Prispievajú tiež k schopnosti analyzovať a urobiť rozbor sociálnej situácie klienta v zariadení a interpretovať účel, zameranie zariadení.