Skočiť na hlavný obsah

Partneri a spolupráca

Dôležitou formou internacionalizácie  štúdia a aktivít na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave je zapájanie sa  do medzinárodných výskumných  a rozvojových projektov. V minulosti to boli úspešné projekty EÚ orientované na rodovú rovnosť GENOVATE v univerzitnom prostredí, tiež  vzdelávacie  projekty  zamerané na  sociálne znevýhodnené skupiny, migrantov a budovanie vhodných  zdravotníckych kapacít napríklad projekty Finally, SH-CAPAC.

Významným prínosom pre výskum na fakulte je viacročný projekt EÚ, ktorý rieši problematiku ťažkých úrazov mozgu -   Collaborative European Neuro Trauma Effectiveness Research in TBI - CENTER TBI 1/10/2013 - 31/3/2020.

Novým je projekt EÚ Horizont 2020 SUNI-SE -  Intervencia na zvýšenie rozsahu prevencie neprenosných chorôb  (AScaling-Up Noncommunicable Diseases Intervention). Aktivity sú zamerané na primárnu prevenciu s cieľom znížiť zaťaženie neprenosnými chorobami. K tomu je nevyhnutné, aby si ľudia uvedomovali  rizikové faktory a riešili nadváhu, zvýšený krvný tlak alebo fajčenie a aby sa s uvedenými problémami čo najskôr obrátili na  pomoc odborníkov.  Projekt je realizovaný v Indonézii, Mjanmarsku a vo Vietname od roku 2019 do roku 2022.  Riešiteľom je konzorcium šiestich  európskych pracovísk na čele s Univerzitou v Groningene. TU FZaSP vedie jeden z piatich pracovných balíkov, ktorý je zameraný na využívanie postupov založených na dôkazoch (EB).

Tradíciou na našej fakulte sú humanitárne a projektové  aktivity v Afrike,  v Keni. Na tamojšom   pracovisku je riešený  rozvojový projekt  SAMRS/2017/KE/1/2 (2017-31.8.2019) zameraný na zlepšenie surveillance infekčných ochorení. Členky  katedry ošetrovateľstva TU FZaSP  sa zúčastňujú humanitárnych zdravotníckych aktivít k riešeniu problémov migrantov v Grécku. Zahraničné skúsenosti sú prenášané  do vzdelávacieho procesu.

Medzinárodnú spoluprácu v oblasti vzdelávania realizujeme na základe medzinárodných programov mobilít a dohôd medzi inštitúciami Erasmus+.  Študenti aj zamestnanci sa majú možnosť zúčastniť študijných pobytov a stáží v zahraničí a tiež  aktivít v rámci ERASMUS+. Ide o projekty CONFIDE  Posilnenie kapacity výskumu v oblasti verejného zdravia  a tvorby politík založených na dôkazoch v Tunisku (Strenghtening public health research capacity to inform evidence based policies in Tunisia) CONFIDE10/2017-10/2020. Ďalej ide o projekt IMASIIM Zlepšenie pomoci v inkluzívnom vzdelávacom prostredí (Improving Assistance in Inclusive Educational Settings  - 10/2018-09/2020EDUVAC Vzdelávanie v kompetenciách o očkovaní (Educating Vaccination Competences)  12/2018-08/21 Koordinátorom tohto projektu je  University of West Attica (UNIWA) z Grécka a partermi sú univerzitné pracoviská vo Fínsku, Španielsku a Taliansku.

Kontakty so zahraničnými partnermi prebiehajú aj na základe bilaterálnych dohôd o spolupráci aj mimo EÚ. Umožňujú to projekty Erasmus+ KA107. Tu máme  spoluprácu s univerzitami v USA (Scranton) a v Tunise (Sousse). Spolupráca medzi TU v Trnave  a Univerzitou v Scrantone trvá viac ako 20 rokov.  Medzi  už tradičné aktivity  rátame spoluprácu s českými univerzitnými pracoviskami (Karlova Univerzita Praha,  Juhočeská Univerzita České Budejovice)  najmä v oblasti ošetrovateľstva.  V sociálnej práci je to  Univerzita v Ostrave  v rámci siete univerzitných pracovísk  ERIS.  Pribudla spolupráca s Babeș-Bolyai University Cluj-Napoca v Rumunsku,  s univerzitou v Sousse v Tunise, tiež kontakty s Polonia University v Czestochowej a s Lekárskou fakultou Palackého univerzity Olomouc. Aktuálny zoznam  partnerských pracovísk  Erasmus+  nájde záujemca aj na Web stránke univerzity www.truni.sk.

Naši študenti a učitelia sa zúčastňujú pobytov na partnerských pracoviskách, rovnako radi privítame študentov a kolegov zo zahraničia u nás.    

 

  Informácia o TU Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce v anglickom jazyku