Skočiť na hlavný obsah

Erasmus+

PRED VÝBEROVÝM KONANÍM JE POVINNÝ:

 • Pedagogický zamestnanec kontaktovať katedrového koordinátora pre program Erasmus+ a zahraničné vzťahy a odkonzultovať s ním celý proces plánovanej mobility.
 • Nepedagogický zamestnanec kontaktovať referenta pre zahraničné činnosti, projekty a mobility a odkonzultovať s ním celý proces plánovanej mobility.
 Katedra/ERASMUS koordinátor Meno, priezvisko, tituly Miestnosť Klapka E-mail
Fakultná koordinátorka pre program ERASMUS+ PhDr. Zuzana Kráľová, PhD. 308 495 zuzana.kralova [at] truni.sk
Referentka pre zahraničné činnosti, projekty a mobility Ing. Lucia Horská, PhD. 304 403 lucia.horska [at] truni.sk
Katedra sociálnej práce doc. PhDr. Ondrej Botek, PhD., F.R.S.A. 205 407 ondrej.botek [at] truni.sk
Katedra verejného zdravotníctva PhDr. Kristína Grendová, PhD. 332 424 kristina.grendova [at] truni.sk
Katedra ošetrovateľstva doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD. 329 413 jana.boronova [at] truni.sk
Katedra laboratórnych a
vyšetrovacích metód v zdravotníctve
doc. MVDr. Alžbeta Kaiglová, PhD. 17/1 308 alzbeta.kaiglova [at] truni.sk

 

TYPY MOBILITNÝCH AKTIVÍT

V rámci kľúčovej akcie 1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov medzi krajinami programu v oblasti vysokoškolského vzdelávania (KA131) môžu zamestnanci TU realizovať nasledovné typy mobilných aktivít:

 1. MOBILITA ZAMESTNANCOV VŠ ZA ÚČELOM VÝUČBY - cieľom je výučba na prijímajúcej inštitúcii

Trvanie: 2 - 60 dní, okrem dní na cestu. Učiteľ musí odučiť minimálne 8 hodín za týždeň.

napr. Dĺžka mobility učiteľa - 2 dni. Odučiť musí 8 hodín. Ak mobilita presahuje 1 týždeň, počet hodín sa upravuje alikvotne.

napr. Dĺžka mobility - 9 dní. 7 dní rovná sa 8 hodín. Ostávajú ešte ďalšie 2 dni. Alikvotne vyrátame počet hodín na tento druhý načatý týždeň nasledovne. 8/5 (pracovných dní) = 1,6 hodín x 2 dni. Výsledok: Odučiť musí 8+3,2 = zaokrúhlených 11 hodín.

 1. MOBILITA ZAMESTNANCOV VŠ ZA ÚČELOM ŠKOLENIA - cieľom je umožniť účastníkom vzdelávať sa prostredníctvom prenosu poznatkov alebo know-how a získať praktické skúsenosti. Výsledkom by mal byť odborný rast pracovníka. Aktivity môžu byť rôzne: školenie, študijná návšteva, spoločná práca, pracovné skupiny, praktická príprava, „job 24 shadowing“ a pod.
  Účasť na konferenciách nie je povolená!

Trvanie mobilitnej aktivity je 2 - 60 dní, okrem dní na cestu.

 1. KOMBINOVANÁ MOBILITA ZAMESTNANCOV VŠ (1+2) - jedná sa o kombináciu mobilitných aktivít 1+2 uvedených v časti: Typy mobilitných aktivít, ktorá by sa ideálne mala uskutočniť na rovnakej prijímajúcej inštitúcii. Záujemca o takúto kombinovanú mobilitu predkladá organizácii jednu prihlášku, podpisuje jednu zmluvu o poskytnutí grantu a jeden program mobility (na tieto účely sa použije vzor programu mobility na výučbu, do ktorého sa pridajú informácie o školení).

Trvanie mobilitnej aktivity je 2 - 60 dní, okrem dní na cestu, musí odučiť minimálne 4 hodín za týždeň.

Prioritou by mala byť mobilita zamestnanca VŠ za účelom získania pedagogických zručností alebo zručností k tvorbe kurikula.

 

KTO SA MÔŽE ZÚČASTNIŤ ZAMESTNANECKÝCH MOBILÍT

 • pedagogickí zamestnanci VŠ
 • nepedagogickí zamestnanci VŠ

 ktorí sú zamestnaní na danej VŠ (plný alebo čiastočný úväzok, dohoda o vykonaní práce). Pedagogickí zamestnanci sa môžu zúčastniť výučby (1) a školenia (2), nepedagogickí zamestnanci sa môžu zúčastniť školenia (2).

 

VÝBER ÚČASTNÍKOV ZAMESTNANECKEJ MOBILITY

Výberové konanie na zamestnaneckú mobilitu pre zamestnancov TU FZaSP vyhlasuje fakultný koordinátor pre program Erasmus+ najneskôr 3 týždne pred konaním výberového konania. Oznámenie o vyhlásení výberového konania vrátane hodnotiacich kritérií výberu sa zverejňuje na web sídle TU FZaSP a na Úradnej výveske v priestoroch TU FZaSP a hromadne sa posiela informačný mail všetkým zamestnancom TU FZaSP.

Viac informácií o Zamestnaneckej mobilite a podmienkach výberu účastníkov zamestnaneckej mobility: Usmernenie dekana TU FZaSP pre Erasmus+. 

 

ZOZNAM DOKUMENTOV POTREBNÝCH NA PRIHLÁSENIE SA NA MOBILITU

Zamestnanec dokumenty vyplní v slovenskom jazyku v prípade záujmu o mobilitu v Českej republike, a v anglickom jazyku v prípade záujmu o mobilitu v ostatných európskych a mimoeurópskych krajinách.

 1. Prihláška pracovníka na mobilitu
 2. Program mobility
 3. Bankové údaje
 4. Potvrdenie o komunikácii, alebo jasný zámer od prijímajúcej inštitúcie, v ktorej bude prebiehať mobilita zamestnanca
 5. Motivačný list
 6. Životopis štruktúrovaný iba vo formáte Europass
 7. Súhlas vedúceho katedry s mobilitou pedagogického zamestnanca tu, Súhlas tajomníčky TU FZaSP s mobilitou nepedagogického zamestnanca tu, Súhlas dekana TU FZaSP s mobilitou vedúceho katedry tu.

Grant pridelený účastníkovi a uvedený v zmluve o poskytnutí finančnej podpory je príspevkom na náklady súvisiace s mobilitou, pričom je potrebné si uvedomiť, že nemusí pokryť všetky vzniknuté náklady (v prípade ak grant nepokryje všetky finančné náklady je možné získať finančné zdroje potrebné na dofinancovanie cesty z Fondu na dofinancovanie ERASMUS+ mobilít VŠ pracovníkov).

 

ZÁVEREČNÉ SPRÁVY ÚČASTNÍKOV ZAMESTNANECKEJ MOBILITY

Po príchode z mobility musí zamestnanec predložiť nasledujúce dokumenty:

 • Certifikát (Potvrdenie o dĺžke mobility), ktorým sa potvrdzuje začiatok a koniec mobility, v prípade STA aj počet odučených hodín
 • Správa z mobility – túto správu vypĺňa on-line po zaslaní linku na svoju mailovú adresu
 • EU survey - po návrate z mobility sú všetci účastníci povinní vyplniť aj tzv. EU survey – záverečnú správu účastníka z mobility do 30 dní po doručení výzvy na jej vyplnenie. Táto on-line záverečná správa je automaticky generovaná prostredníctvom Mobility Tool+. Účastníkovi príde link k správe na email zadaný v MT+. Link je aktívny len obmedzenú dobu, a to jeden týždeň.

Doplňujúce informácie a podmienky k programu ERASMUS+ nájdete na stránke Oddelenia pre vonkajšie vzťahy a spoluprácu TU v Trnave https://www.truni.sk/zakladne-informacie  

 

USMERNENIE K ERASMUS+ MOBILITÁM UČITEĽOV/ZAMESTNANCOV

Ak sa chce zamestnanec / vyučujúci zúčastniť školenia na niektorej z európskych univerzít, nie je potrebné v prípade školenia mať uzavretú bilaterálnu zmluvu s univerzitou. Daná univerzita však musí byť držiteľom ECHE (Erasmus Charter for Higher Education). 

Školenie alebo stáž zamestnanca sa tiež môže uskutočniť inde než na univerzitnej pôde, ale účel stáže by mal korešpondovať s tým, čomu sa zamestnanec venuje. Zmluva nemusí byť uzavretá, stačí len vopred odsúhlasená Zmluva o školení / Agreement for training.

Všetky stáže, ktoré prinesú zlepšenie zručností v  krajinách EÚ sú vítané. Ak si zamestnanec nájde školenie organizované nejakou školiacou firmou zameranou na poskytovanie školení cez Erasmus+ a bude v súlade s plánovaným rozvojom zručností zamestnanca, môže sa zúčastniť aj takéhoto školenia. 

 

BILATERÁLNE ZMLUVY

Ak sa chce niektorý zamestnanec zúčastniť pracovnej cesty za účelom uzavretia bilaterálnej zmluvy, táto cesta môže byť hradená z prostriedkov organizácie mobility – v našom prípade TU v Trnave. Je vhodné spoluprácu vopred dohodnúť korešpondenčne a potom vycestovať za účelom podpisu. 

Zoznam bilaterálnych zmlúv nájdete tu (vyfiltrujte si zo zoznamu FZSP).