Skočiť na hlavný obsah

Erasmus+

Fakultný koordinátor ERASMUS+
doc. PhDr. Silvia Puteková, PhD., MPH
email: silvia.putekova [at] truni.sk

kontaktná osoba:
Ing. Lucia Horská PhD.
email: lucia.horska [at] truni.sk

Typy mobilitných aktivít

V rámci kľúčovej akcie 1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov medzi krajinami programu v oblasti vysokoškolského vzdelávania (KA103) môžu zamestnanci TU realizovať nasledovné typy mobilných aktivít:

 1. Mobilita zamestnancov VŠ za účelom výučby - cieľom je výučba na prijímajúcej inštitúcii

Trvanie: 2 - 60 dní, okrem dní na cestu. Učiteľ musí odučiť minimálne 8 hodín za týždeň

napr. Dĺžka mobility učiteľa - 2 dni. Odučiť musí 8 hodín. Ak mobilita presahuje 1 týždeň, počet hodín sa upravuje alikvótne.

napr. Dĺžka mobility - 9 dní. 7 dní rovná sa 8 hodín. Ostávajú ešte ďalšie 2 dni. Alikvótne vyrátame počet hodín na tento druhý načatý týždeň nasledovne. 8/5 (pracovných dní) = 1,6 hodín x 2 dni. Výsledok: Odučiť musí 8+3,2 = zaokrúhlených 11 hodín.

 1. Mobilita zamestnancov VŠ za účelom školenia - cieľom je umožniť účastníkom vzdelávať sa prostredníctvom prenosu poznatkov alebo know-how a získať praktické skúsenosti. Výsledkom by mal byť odborný rast pracovníka. Aktivity môžu byť rôzne: školenie, študijná návšteva, spoločná práca, pracovné skupiny, praktická príprava, „job 24 shadowing“ a pod. Účasť na konferenciách nie je povolená!

Trvanie mobilitnej aktivity je 2 - 60 dní, okrem dní na cestu

 1. Kombinovaná mobilita zamestnancov VŠ (1+2) - jedná sa o kombináciu mobilitných aktivít 1+2 uvedených v časti: Typy mobilitných aktivít, ktorá by sa ideálne mala uskutočniť na rovnakej prijímajúcej inštitúcii. Záujemca o takúto kombinovanú mobilitu predkladá organizácii jednu prihlášku, podpisuje jednu zmluvu o poskytnutí grant a jeden program mobility (na tieto účely sa použije vzor programu mobility na výučbu, do ktorého sa pridajú informácie o školení).

Trvanie mobilitnej aktivity je 2 - 60 dní, okrem dní na cestu, odučenie minimálne 4 hodín za týždeň (alebo kratšiu dobu)

Prioritou by mala byť mobilita zamestnanca VŠ za účelom získania pedagogických zručností alebo zručností k tvorbe kurikula.

Kto sa môže zúčastniť zamestnaneckých mobilít

 • pedagogickí zamestnanci VŠ
 • nepedagogickí zamestnanci VŠ
 • študenti PhD. štúdia

 ktorí sú zamestnaní na danej VŠ (plný alebo čiastočný úväzok, dohoda o vykonaní práce). Pedagogickí zamestnanci sa môžu zúčastniť výučby (1) a školenia (2), nepedagogickí zamestnanci sa môžu zúčastniť školenia (2).

Výber účastníkov

Výber a postup udeľovania grantov pre účastníkov mobility musí prebiehať transparentne, spravodlivo, koherentne a musí byť zdokumentovaný. Výsledky výberového konania musia byť zverejnené vysielajúcou inštitúciou (aj zamietnuté žiadosti).

Pri výbere zamestnancov by mala vysoká škola prihliadať na predložený program mobility. Medzi kritériá výberu, ktoré sú hodnotené pri výberovom konaní patria:

 • efekt a prínos pre kandidáta ako aj pre TU FZaSP
 • medzinárodné vzťahy – udržateľnosť, uplatňovanie kontaktov pre študentov
 • predchádzajúce čerpanie grantu príslušnej katedry v rámci programu ERASMUS+
 • prípadne predchádzajúca účasť na programe ERASMUS+ (zachovanie parity v prístupe ku grantovej podpore)

Všetky požiadavky a priority týkajúce sa výberu musia byť jasne stanovené, zdokumentované a dostupné všetkým záujemcom o mobilitu.

Výsledky výberového konania musia obsahovať jasné dôvody schválenia, zamietnutia, ako aj výšku prideleného grantu (Grant je finančným príspevkom k výdavkom na pobyt v zahraničí. Tvorí ho príspevok na individuálnu podporu[1] a príspevok na cestovné náklady[2]).

Z každého výberového konania je potrebné urobiť zápis, ktorý musí byť k dispozícii k nahliadnutiu pri kontrolách.

Formuláre zmluvných dokumentov používané medzi príjemcom a účastníkmi

Pred odchodom na mobilitu zamestnancom VŠ je potrebné predložiť nasledovné dokumenty:

 • Zmluva o poskytnutí finančnej podpory
 • Program mobility Grant pridelený účastníkovi a uvedený v zmluve o poskytnutí finančnej podpory je príspevkom na náklady súvisiace s mobilitou, pričom je potrebné si uvedomiť, že nemusí pokryť všetky vzniknuté náklady (v prípade ak grant nepokryje všetky finančné náklady je možné získať finančné zdroje potrebné na dofinancovanie cesty z Fondu na dofinancovanie ERASMUS+ mobilít VŠ pracovníkov)

Záverečné správy účastníkov

Po príchode z mobility musí zamestnanec predložiť nasledujúce dokumenty:

 • Certifikát, ktorým sa potvrdzuje začiatok a koniec mobility, v prípade STA aj počet odučených hodín
 • Správu z mobility – túto správu vypĺňa on-line po zaslaní linku na svoju mailovú adresu

Okrem odovzdania uvedených dokumentov po návrate z mobility sú všetci účastníci povinní vyplniť aj tzv. EU survey – záverečnú správu účastníka z mobility do 30 dní po doručení výzvy na jej vyplnenie. Táto on-line záverečná správa je automaticky generovaná prostredníctvom Mobility Tool+. Účastníkovi príde link k správe na email zadaný v MT+. Link je aktívny len obmedzenú dobu, a to jeden týždeň.

Doplňujúce informácie a podmienky k programu ERASMUS+ nájdete na stránke Oddelenia pre vonkajšie vzťahy a spoluprácu TU v Trnave https://www.truni.sk/zakladne-informacie

Tento manuál bol vypracovaný na základe dostupných informácií na oficiálnej stránke programu ERASMU+https://www.erasmusplus.sk/index.php?sw=53&typ_prj=103&rok_prj=2019, dostupné online 22.3.2021


[1] Individuálna podpora - Výška príspevku na individuálnu podporu závisí od počtu dní mobility a cieľovej krajiny. Do výpočtu príspevku na individuálnu podporu môžu byť zahrnuté 1- 2 dní na cestu (závisí od rozhodnutia VŠ, či dni cesty zahrnie do výpočtu príspevku na individuálnu podporu. Ak áno, táto skutočnosť musí byť uvedená v Zmluve o poskytnutí finančného príspevku). Upozornenie: Sumy uvedené v tabuľke nižšie platia pre dĺžku mobility do 14 dní. Medzi 15. a 60. dňom aktivity sa počíta so 70% z čiastky na deň na účastníka, ako je uvedené v tabuľke 1 uvedenej v prílohe

[2] Cestovné náklady - Výška príspevku na cestovné náklady závisí od vzdialenosti medzi vysielajúcou a prijímajúcou inštitúciou. Na jej stanovenie slúži kalkulačka zverejnená na stránkach Európskej komisie. Upozornenie: Čiastka uvedená v tabuľke 2 (viď príloha) je určená pre účastníka mobility na obojsmernú cestu. Nenásobí sa dvomi! Ak je miesto odchodu iné ako miesto vysielajúcej inštitúcie a nameraná vzdialenosť by viedla k zmene vzdialenostného pásma, táto skutočnosť musí byť odôvodnená


 

Prílohy:

Tabuľka 1: Denné sadzby zamestnancov VŠ – individuálna podpora

Mobility zamestnancov VŠ

Skupiny prijímajúcich krajín

Krajiny

Grant na deň

Skupina 1

Dánsko, Fínsko, Írsko, Island, Lichtenštajnsko, Luxembursko, Nórsko, Švédsko, Spojené kráľovstvo

135 EUR

Skupina 2

Rakúsko, Belgicko, Cyprus, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Malta, Nemecko, Taliansko, Portugalsko, Španielsko,

120 EUR

Skupina 3

Bulharsko, Česká republika, Estónsko, Chorvátsko, FYROM- Macedónsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Poľsko, Slovensko, Slovinsko, Rumunsko, Turecko

105 EUR

 

Tabuľka 2: Stanovené výšky príspevku na cestu – cestovné náklady

Vzdialenostné pásma

Čiastka

medzi 10 a 99 km

20 EUR na účastníka

medzi 100 a 499 km

180 EUR na účastníka

medzi 500 a 1999 km

275 EUR na účastníka

medzi 2000 a 2999 km

360 EUR na účastníka

medzi 3000 a 3999 km

530 EUR na účastníka

medzi 4000 a 7999 km

820 EUR na účastníka

8000 km alebo viac

1500 EUR na účastníka

 

Usmernenie k Erasmus+ mobilitám učiteľov/zamestnancov

Ak sa chce zamestnanec / vyučujúci zúčastniť školenia na niektorej z európskych univerzít, nie je potrebné v prípade školenia mať uzavretú bilaterálnu zmluvu s univerzitou. Daná univerzita však musí byť držiteľom ECHE (Erasmus Charter for Higher Education). 

Školenie alebo stáž zamestnanca sa tiež môže uskutočniť inde než na univerzitnej pôde, ale účel stáže by mal korešpondovať s tým, čomu sa zamestnanec venuje. Zmluva nemusí byť uzavretá, stačí len vopred odsúhlasená Zmluva o školení / Agreement for training.

Všetky stáže, ktoré prinesú zlepšenie zručností v  krajinách EU sú vítané. Ak si zamestnanec nájde školenie organizované nejakou školiacou firmou zameranou na poskytovanie školení cez Erasmus+ a bude v súlade s plánovaným rozvojom zručností zamestnanca, môže sa zúčastniť aj takéhoto školenia. 

Bilaterálne zmluvy

Ak sa chce niektorý zamestnanec zúčastniť pracovnej cesty za účelom uzavretia bilaterálnej zmluvy, táto cesta môže byť hradená z prostriedkov organizácie mobility – v našom prípade TU v Trnave. Je vhodné spoluprácu vopred dohodnúť korešpondenčne a potom vycestovať za účelom podpisu.