Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Prijímacie konanie

INFORMÁCIE O PRIJÍMACOM KONANÍ

Termín podania prihlášok na štúdium študijných programov Verejné zdravotníctvo, Socilána práca, Sociálna práca v zdravotníctve, Riadenie a organizácia sociálnych služieb, Ošetrovateľstvo, Laboratórne vyšetrovacie metódy je do 31.3.2019. Výberové konanie pre Bc stupeň sa uskutoční v mesiacoch máj, jún pre Mgr. stupeň, v mesiaci júl. Platba za prijímacie konanie je 40,- eur.

Prihláška na vysokoškolské štúdium - 1 stupeň - Bakalárske štúdium
Prihláška na vysokoškolské štúdium - 2 stupeň - Magisterské štúdium
Zápis na štúdium - splnomocnenie

 

 

K VŠ prihláške uchádzač doloží:

Záujemca o dennú formu štúdia Bc. stupeň – životopis, ústrižok o zaplatení poplatku, ak uchádzač nekončí v šk.r. 2018/19 dokladuje overené fotokópie všetkých vysvedčení, lekárske potvrdenie „o spôsobilosti študovať na VŠ“

Záujemca o dennú formu štúdia Mgr. stupeň - životopis, ústrižok o zaplatení poplatku, overené fotokópie dokladov výsledkov Bc. štúdia (diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu), lekárske potvrdenie o spôsobilosti študovať na VŠ, pri študijnom programe Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve dokladovať1-ročnaú prax v oblasti laboratórnej medicíny,

Záujemca o externú formu štúdia Bc. stupeň – životopis, ústrižok o zaplatení poplatku, overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia, lekárske potvrdenie „ o spôsobilosti študovať na VŠ“


Záujemca o externú formu štúdia Mgr. stupeň - životopis, ústrižok o zaplatení manipulačného poplatku, overené fotokópie výsledkov Bc. štúdia (diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu), lekárske potvrdenie „ o spôsobilosti študovať na VŠ“

Príspevok na úhradu nákladov spojených so zabezpečením prijímacieho konania na VŠ štúdium uchádzač zaplatí na bankový účet FZSP TU, Univerzitné nám. č.1, Trnava, č.ú.: Štátna pokladnica SK85 8180 0000 0070 0024 1201, SWIFT SPSRSKBA, variabilný symbol vygenerovaný cez elektronickú prihlášku ako evidenčné číslo prihlášky, kde pre platbu treba „R“ vynechať, resp. bez v.s. ak uchádzač zasiela prihlášku poštou, špecifický symbol: 30002, doplňujúce údaje: (pri platbách cez banku): Priezvisko a meno. Elektronickú prihlášku je potrebné po nahratí vytlačiť, priložiť všetky prílohy (napr.: životopis, potvrdenie o úhrade poplatku, lekárske potvrdenie, potvrdenie o praxi, overené vysvedčenia...) a poslať na SŠtudijné oddelenie FZaSP TU, inak nebude elektronická prihláška akceptovaná.

Vysvetlivky:
Bc. – bakalárske štúdium
Mgr. - magisterské štúdium
D - denné štúdium
E - štúdium popri zamestnaní

 

CHARAKTERISTIKA A PODMIENKY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK PRE JEDNOTLIVÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY V AKADEMICKOM ROKU 2019/2020

 

ŠTÚDIUM V AKADEMICKOM ROKU 2019/20:

Študijný odbor/Študijný program: Verejné zdravotníctvo

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., Forma štúdia: denná, externá

Dĺžka štúdia v semestroch: denná forma: 6 (Bc.), 4 (Mgr.) externá forma: 8 (Bc.),  5 (Mgr.)

Študijný odbor/Študijný program: Sociálna práca

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., Forma štúdia: denná, externá

Dĺžka štúdia v semestroch: denná forma: 6 (Bc.), 4 (Mgr.) externá forma: 8 (Bc.), 5 (Mgr.)  

Študijný odbor/Študijný program: Sociálna práca v zdravotníctve

Stupeň štúdia: Bc., Forma štúdia: denná, externá

Dĺžka štúdia v semestroch: denná forma: 6 (Bc.), externá forma: 8 (Bc.)

Študijný odbor/Študijný program: Riadenie a organizácia sociálnych služieb

Stupeň štúdia: Mgr., Forma štúdia: denná, externá

Dĺžka štúdia v semestroch: denná forma: 4 (Mgr.), externá forma: 5 (Mgr.)

Študijný odbor/Študijný program: Ošetrovateľstvo

Stupeň štúdia: Bc.  Forma štúdia: denná, externá

Dĺžka štúdia v semestroch: denná forma: 6 (Bc.), externá forma: 8 (Bc.)

Študijný odbor/Študijný program: Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., Forma štúdia: denná, externá

Dĺžka štúdia v semestroch: denná forma: 6 (Bc.), 4 (Mgr.), externá forma: 8 (Bc.), 5 (Mgr.).

Všetkým uvedeným študijným programom boli priznané práva uskutočňovať študijné programy Akreditačnou komisiou.