• SK vlajka
 • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Prijímacie konanie

INFORMÁCIE O PRIJÍMACOM KONANÍ

2. kolo prijímacieho konania

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavská Univerzita v Trnave vyhlasuje 2. kolo výberového konania pre akademický rok 2020/2021 na:

 • bakalárske študijné programy:
  Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
  Ošetrovateľstvo
  Rozvoj dieťaťa a štúdium rodiny
  Sociálna práca
  Verejné zdravotníctvo

 

 • magisterské študijné programy:
  Sociálna práca
  Riadenie a organizácia sociálnych služieb
  Verejné zdravotníctvo
  v dennej aj externej forme.

Termín podávania prihlášok je od 1.8.2020 do 21.8.2020

Výberové konanie pre Bc. a Mgr stupeň sa uskutoční v mesiaci august 2020.
Platba za prijímacie konanie je 40,- eur.

 

Prihláška na vysokoškolské štúdium - 1 stupeň - Bakalárske štúdium
Prihláška na vysokoškolské štúdium - 2 stupeň - Magisterské štúdium
Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti - zdravotnícke odbory
Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti - sociálna práca
Zápis na štúdium - splnomocnenie
Uchádzač zo zahraničia - uznanie dokladov

 

K VŠ prihláške uchádzač doloží:

Záujemca o dennú formu štúdia Bc. stupeň – životopis, ústrižok o zaplatení poplatku, ak uchádzač nekončí v šk.r. 2019/20 dokladuje overené fotokópie všetkých vysvedčení, čestné prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti študovať na VŠ k 30.4.2020, prijatí uchádzači pri zápise doložia lekárske potvrdenie „o spôsobilosti študovať na VŠ“

Záujemca o dennú formu štúdia Mgr. stupeň - životopis, ústrižok o zaplatení poplatku, overené fotokópie dokladov výsledkov Bc. štúdia (diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu), čestné prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti študovať na VŠ k 30.4.2020, prijatí uchádzači pri zápise doložia lekárske potvrdenie „o spôsobilosti študovať na VŠ“

Záujemca o externú formu štúdia Bc. stupeň – životopis, ústrižok o zaplatení poplatku, overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia, čestné prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti študovať na VŠ k 30.4.2020, prijatí uchádzači pri zápise doložia lekárske potvrdenie „o spôsobilosti študovať na VŠ“

Záujemca o externú formu štúdia Mgr. stupeň - životopis, ústrižok o zaplatení manipulačného poplatku, overené fotokópie výsledkov Bc. štúdia (diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu), čestné prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti študovať na VŠ k 30.4.2020, prijatí uchádzači pri zápise doložia lekárske potvrdenie „o spôsobilosti študovať na VŠ“

Príspevok na úhradu nákladov spojených so zabezpečením prijímacieho konania na VŠ štúdium uchádzač zaplatí na bankový účet FZSP TU, Univerzitné nám. č.1, Trnava, č.ú.: Štátna pokladnica SK85 8180 0000 0070 0024 1201, SWIFT SPSRSKBA, variabilný symbol vygenerovaný cez elektronickú prihlášku ako evidenčné číslo prihlášky, kde pre platbu treba „R“ vynechať, resp. bez v.s. ak uchádzač zasiela prihlášku poštou, špecifický symbol: 30002, doplňujúce údaje: (pri platbách cez banku): Priezvisko a meno. Elektronickú prihlášku je potrebné po nahratí vytlačiť, priložiť všetky prílohy (napr.: životopis, potvrdenie o úhrade poplatku, lekárske potvrdenie, potvrdenie o praxi, overené vysvedčenia...) a poslať na Študijné oddelenie FZaSP TU, inak nebude elektronická prihláška akceptovaná.

Vysvetlivky:
Bc. – bakalárske štúdium
Mgr. - magisterské štúdium
D - denné štúdium
E - štúdium popri zamestnaní

 

CHARAKTERISTIKA A PODMIENKY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK PRE JEDNOTLIVÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY V AKADEMICKOM ROKU 2020/2021

 

ŠTÚDIUM V AKADEMICKOM ROKU 2020/21:

Študijný odbor/Študijný program: Verejné zdravotníctvo

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., Forma štúdia: denná, externá
Dĺžka štúdia v semestroch: denná forma: 6 (Bc.), 4 (Mgr.) externá forma: 8 (Bc.),  5 (Mgr.)


Študijný odbor/Študijný program: Sociálna práca

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., Forma štúdia: denná, externá
Dĺžka štúdia v semestroch: denná forma: 6 (Bc.), 4 (Mgr.) externá forma: 8 (Bc.), 5 (Mgr.)  


Študijný odbor/Študijný program: Riadenie a organizácia sociálnych služieb

Stupeň štúdia: Mgr., Forma štúdia: denná, externá
Dĺžka štúdia v semestroch: denná forma: 4 (Mgr.), externá forma: 5 (Mgr.)


Študijný odbor/Študijný program: Ošetrovateľstvo

Stupeň štúdia: Bc.  Forma štúdia: denná, externá
Dĺžka štúdia v semestroch: denná forma: 6 (Bc.), externá forma: 8 (Bc.)


Študijný odbor/Študijný program: Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., Forma štúdia: denná, externá
Dĺžka štúdia v semestroch: denná forma: 6 (Bc.), 4 (Mgr.), externá forma: 8 (Bc.), 5 (Mgr.).


Študijný odbor/Študijný program: Rozvoj dieťaťa a štúdium rodiny

Stupeň štúdia: Bc.,  Forma štúdia: denná, externá
Dĺžka štúdia v semestroch: denná forma: 6 (Bc.),  externá forma: 8 (Bc.),


Všetkým uvedeným študijným programom boli priznané práva uskutočňovať študijné programy Akreditačnou komisiou.