Skočiť na hlavný obsah

Odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve - Master of Public Health - MPH

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU v Trnave ponúka špecializačný program „Odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve - Master of Public Health – MPH“ pre zdravotnícke povolanie verejný zdravotník, sestra a zdravotnícky laborant.

Garantujúce pracovisko: Katedra verejného zdravotníctva FZaSP TU
Bližšie informácie:          PhDr. Kristína Grendová, PhD. MPH,
Mail: kristina.grendova@truni.sk
Tel: 033/5939424, 0904/205989

Termín podávanie prihlášok do: 31. 7. 2021

  MPH infolist

  Prihláška na špecializačné štúdium – MPH

  Vyhláška dekana č.5/2019 - MPH špecializačné vzdelávanie
  Vyhláška dekana č.5/2017 - MPH špecializačné vzdelávanie - ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov
 Vyhláška dekana č.1/2020 - Úhrady za špecializačné štúdiá
  Dodatok č. 1 k Vyhláške dekana č.1/2020 - Úhrady za špecializačné štúdiá
  Vyhláška dekana č.1/2021 - MPH špecializačné vzdelávanie

 

Harmonogram štúdia pre akademický rok 2020/2021:

výučba v zimnom semestri:                           7.9. - 11.9.2020
výučba v letnom semestri:                             1.2. -  5.2. 2021
predloženie témy špecializačnej práce:         30.9.2020

(PhDr. Kristína Grendová, PhD. MPH alebo na email: kristina.grendova@truni.sk )
termín odovzdania špecializačnej práce:       30.4.2021
obhajoby špecializačných prác:                     15.6.-17.6.2021

  Rozvrh hodín

Dokumenty: