Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Otvárané študijné programy - Doktorandské štúdium

PODMIENKY PRIJÍMACIEHO KONANIA NA AKREDITOVANÉ DOKTORANDSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

určené v zmysle § 56 a § 57 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

Možnosti doktorandského štúdia

Na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce je možné absolvovať doktorandské štúdium v nasledovných študijných odboroch:

 • Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
 • Verejné zdravotníctvo
 • Sociálna práca

Doktorandské štúdium sa vo všetkých odboroch uskutočňuje v dennej alebo externej forme. Formy doktorandského štúdia sú rovnocenné. Dennú formu štúdia charakterizuje najmä pravidelná prítomnosť doktoranda na fakulte a na jej vedeckom živote, pedagogická činnosť, konzultácie so školiteľom a systematická publikačná činnosť výsledkov vedeckej a odbornej činnosti. Externú formu štúdia charakterizuje prevažne samostatné štúdium, konzultácie so školiteľom a systematická publikačná činnosť výsledkov vedeckej a odbornej činnosti. Štandardná dĺžka doktorandského štúdia v dennej forme sú tri roky, v externej forme štyri roky.

V akademickom roku 2019/2020 plánuje fakulta prijať na každý zo študijných odborov jedného doktoranda v rámci denného štúdia a maximálne troch študentov v rámci každého odboru externého doktorandského štúdia.

Podrobné informácie o jednotlivých študijných programoch sú dostupné na Portáli vysokých škôl v sekcii doktorandské štúdium.

 

Charakteristika doktorandského štúdia

Doktorandské štúdium sa zameriava na získanie poznatkov založených na súčasnom stave vedeckého poznania v oblasti behaviorálnych a lekárskych vied a najmä na vlastnom príspevku doktoranda k nemu, ktorý je výsledkom vedeckého bádania a samostatnej tvorivej činnosti. Súčasťou doktorandského štúdia je systematické vedecké bádanie a publikovanie odborných a vedeckých prác, najmä vo vedeckých a odborných periodikách, zborníkoch, monografiách a učebných textoch doma a v zahraničí. Absolvent doktorandského štúdia je schopný samostatnej vedeckej práce, ovláda metodiku a metodológiu vedeckej práce a tvorivej činnosti v príslušnom odbore, pozná domácu a zahraničnú odbornú a vedeckú literatúru, ktorá dokumentuje vývoj a profiluje stav tohto odboru. Podstatnou stránkou profilu doktoranda a absolventa doktorandského štúdia je schopnosť aplikovať metódy a metodológiu vedeckej práce pri riešení akéhokoľvek vedeckého a odborného problému v príslušnom študijnom odbore v oblasti sociálnej práce a zdravotníctva, so zreteľom na aktuálny stav bádania a poznania doma a vo svete. Absolvent doktorandského štúdia je pripravený samostatne analyzovať zložité situácie v zdravotníckej oblasti a sociálnej oblasti a presadzovať ich riešenie do vedeckých, teoretických a praktických modelov spoločenského prostredia. Po úspešnom absolvovaní doktorandského konania získavajú absolventi akademický titul philosophiae doctor (PhD.).

 

Požiadavky na uchádzača o doktorandské štúdium

O prijatie na doktorandské štúdium sa môže uchádzať absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia študijných odborov Verejné zdravotníctvo, Sociálna práca alebo Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, ako aj absolvent príbuzných študijných odborov. Fakulta pred prijímacím konaním  na doktorandské štúdium vypíše témy dizertačných prác. Na tieto témy sa prihlasujú uchádzači o doktorandské štúdium. Pre každú z vypísaných tém je určený školiteľ, ktorý je zamestnancom fakulty na ustanovený pracovný čas a schválený vedeckou radou. V prípade potreby môže byť študentovi pridelený aj školiteľ špecialista, ktorý musí byť taktiež schválený vedeckou radou. Fakulta po dohode s príslušnými garantmi odboru môže akceptovať aj tému navrhnutú uchádzačom. K prihláške na doktorandské štúdium uchádzaš priloží:

 • Životopis,
 • overenú kópiu dokladov o absolvovaní študijného programu druhého stupňa v príslušnom odbore („Mgr.“),
 • overenú kópiu dokladu o udelení akademického titulu „doktor“ v príbuzných študijných odboroch (MUDr. PhDr., PaedDr., ThDr. ) ak mu takýto titul bol udelený,
 • zoznam výsledkov doterajšej odbornej činnosti,
 • zoznam publikovaných a nepublikovaných prác, vrátane odborných posudkov na tieto práce, ak boli vyhotovené,
 • projekt k téme dizertačnej práce,
 • pri externom štúdiu súhlas so znášaním finančných nákladov za štúdium,
 • doklad o zaplatení administratívneho poplatku za prijímacie konanie 40 €
 • prehlásenie z akého jazyka bude uchádzač robiť jazykovú skúšku

 

V prípade neúčasti uchádzača na prijímacej skúške sa poplatok nevráti.

O prijatie sa môžu uchádzať aj absolventi zahraničných vysokých škôl s adekvátnym rozsahom i obsahom štúdia, ktorí majú nostrifikované diplomy. Ak uchádzač skončil vysokoškolské štúdium v zahraničí, postupuje sa podľa zákona č. 422/2015 Z. z o uznávaní dokladov o vzdelaní a uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa postupov pri uznávaní štúdia a dokladov Trnavskej univerzity v Trnave.

Kontakty:
Mgr. Ľubica Valčuhová
- referent pre doktorandské štúdium
lubica.valcuhova@truni.sk
tel. +421 33 5939 450 

Doc. PhDr. Silvia Puteková, PhD.
prodekan pre študijné záležitosti a rigorózne konania
E-mail: silvia.putekova@truni.sk

 


Dokumenty

Doctoral study
Principles for doctoral studies
Fundamentals

 

Doktorandi externého štúdia hradia školné podľa platnej vyhlášky rektora na príslušný akademický rok na toto číslo účtu: 

Názov a sídlo banky: Štátna pokladnica, Radlinského 32 , 810 05 Bratislava
IBAN: SK33 8180 0000 0070 0006 5500
Swiftový kód: SPSRSKBA
Špecifický symbol:
39014 (pri platbe za externé štúdium)
39011 (pri platbe za nadštandardné štúdium)
Suma: podľa platnej výhlášky rektora o školnom
 

Úradné hodiny:

Pondelok: 09.00 - 11.00  13.00 - 15.00
Utorok: 09.00 - 11.00  13.00 - 15.00
Štvrtok: 09.00 - 11.00  13.00 - 15.00