Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Otvárané študijné programy - Doktorandské štúdium

Vážená uchádzačka, Vážený uchádzač

na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce je možné absolvovať doktorandské štúdium v nasledovných študijných odboroch:
 • Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve,
 • Verejné zdravotníctvo a
 • Sociálna práca.

Doktorandské štúdium je tretím stupňom vysokoškolského zákona, ktoré je legislatívne upravené Zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).  

Doktorandské štúdium sa zameriava na získanie poznatkov založených na súčasnom stave vedeckého poznania v oblasti behaviorálnych a lekárskych a farmaceutických vied a najmä na vlastnom príspevku doktoranda k nemu, ktorý je výsledkom vedeckého bádania a samostatnej tvorivej činnosti. Súčasťou doktorandského štúdia je aj vedecké bádanie a systematické publikovanie odborných a vedeckých prác, najmä v odborných a vedeckých periodikách, zborníkoch, monografiách a učebných textoch doma a v zahraničí.

Absolvent doktorandského štúdia je schopný samostatnej vedeckej práce, ovláda metodiku a metodológiu vedeckej práce a tvorivej činnosti v príslušnom odbore, pozná domácu a zahraničnú odbornú a vedeckú literatúru, ktorá dokumentuje vývoj a profiluje stav tohto odboru. Podstatnou stránkou profilu doktoranda a absolventa doktorandského štúdia je schopnosť aplikovať metódy a metodológiu vedeckej práce pri riešení akéhokoľvek vedeckého a odborného problému v príslušnom študijnom odbore v oblasti sociálnej práce a zdravotníctva, so zreteľom na aktuálny stav bádania a poznania doma a vo svete. Absolvent doktorandského štúdia je pripravený samostatne analyzovať zložité situácie v zdravotníckej oblasti a aj v oblasti sociálnej práce a presadzovať ich riešenie do vedeckých, teoretických a praktických modelov spoločenského prostredia.

Po úspešnom absolvovaní doktorandského konania získavajú absolventi akademický titul philosophiae doctor (PhD.).

O prijatie na doktorandské štúdium sa môže uchádzať absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia študijných odborov verejné zdravotníctvo, sociálna práca alebo laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve ako aj absolvent príbuzných študijných odborov. O prijatie sa môžu uchádzať aj absolventi zahraničných vysokých škôl s adekvátnym rozsahom i obsahom štúdia, ktorí majú nostrifikované diplomy.

Pred začatím prijímacieho konania na doktorandské štúdium vypíše fakulta témy dizertačných prác. Na tieto témy sa prihlasujú uchádzači o doktorandské štúdium. Pre každú z vypísaných tém je určený školiteľ, ktorý je zamestnancom fakulty na ustanovený pracovný čas. Uchádzač sa prihlási na jednu z vypísaných tém. Fakulta po dohode s príslušnou katedrou môže akceptovať aj tému navrhnutú uchádzačom.

K prihláške na doktorandské štúdium uchádzaš priloží:

 1. životopis,
 2. overenú kópiu dokladov o absolvovaní študijného programu druhého stupňa v príslušnom odbore („Mgr.“),
 3. overenú kópiu dokladu o udelení akademického titulu „doktor“ v príbuzných študijných odboroch (MUDr. PhDr., PaedDr., ThDr. ) ak mu takýto titul bol udelený,
 4. zoznam výsledkov doterajšej odbornej činnosti,
 5. zoznam publikovaných a nepublikovaných prác, vrátane odborných posudkov na tieto práce, ak boli vyhotovené,
 6. projekt k téme dizertačnej práce,
 7. pri externom štúdiu súhlas so znášaním finančných nákladov za štúdium,
 8. doklad o zaplatení administratívneho poplatku za prijímacie konanie,

Doktorandské štúdium sa uskutočňuje v dennej alebo externej forme. Formy doktorandského štúdia sú rovnocenné. Dennú formu štúdia charakterizuje najmä pravidelná prítomnosť doktoranda na fakulte a na jej vedeckom živote, pedagogická činnosť, konzultácie so školiteľom a systematická publikačná činnosť výsledkov vedeckej a odbornej činnosti. Externú formu štúdia charakterizuje prevažne samostatné štúdium, konzultácie so školiteľom a systematická publikačná činnosť výsledkov vedeckej a odbornej činnosti.

Štandardná dĺžka doktorandského štúdia v dennej forme sú tri alebo štyri roky, v externej forme štyri alebo päť rokov.

Kontakty:
Mgr. Ľubica Valčuhová
- referent pre doktorandské štúdium
lubica.valcuhova@truni.sk
tel. +421 33 5939 450 

RNDr. Mgr. Jaroslava Brňová, PhD. - prodekanka pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium
jaroslava.brnova@truni.sk
tel. +421 33 5939 421


Dokumenty

Doctoral study
Principles for doctoral studies
Fundamentals

 

Doktorandi externého štúdia hradia školné podľa platnej vyhlášky rektora na príslušný akademický rok na toto číslo účtu: 

Číslo účtu: 7000065500

Kód banky:  8180
Variabilný symbol:  nový jedinečný vygenerovaný symbol z MAISu
Doplňujúce údaje:  (pri platbách cez banku) Priezvisko a meno
Špecifický symbol:  
39014 (pri platbe za externé štúdium)  
39011 (pri platbe za nadštandardné štúdium)
Platí sa výhradne bezhotovostným platobným stykom!
 
Pre platby školného zo zahraničia:
Názov a sídlo banky: Štátna pokladnica, Radlinského 32 , 810 05 Bratislava
IBAN: SK33 8180 0000 0070 0006 5500
Swiftový kód: SPSRSKBA
Špecifický symbol:
39014 (pri platbe za externé štúdium)
39011 (pri platbe za nadštandardné štúdium)
Suma: podľa platnej výhlášky rektora o školnom
 

Úradné hodiny:

Pondelok: 09.00 - 11.00  13.00 - 15.00
Utorok: 09.00 - 11.00  13.00 - 15.00
Štvrtok: 09.00 - 11.00  13.00 - 15.00