Skočiť na hlavný obsah

Výučbové základne

Katedra VZ

Študenti odboru verejného zdravotníctva vykonávajú povinnú odbornú prax (ktorá vyplýva z odporúčaného študijného plánu) v jednotlivých nemocničných zariadeniach, na regionálnych úradoch verejného zdravotníctva alebo na pracovisku niektorej pracovnej zdravotnej služby.
Študent vykonávajúci prax v zariadeniach poskytujúcich zdravotnícku, ošetrovateľskú a sociálnu starostlivosť popíše stavebné riešenie a procesy poskytovania služieb v súlade s legislatívnymi požiadavkami, ktoré sú dané zákonom 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. S niektorými RÚVZ má FZSP TU podpísanú zmluvu o spolupráci -Trnava, Bardejov, Humenné, Žilina, Trenčín, Košice. Študent  počas odbornej praxe na RÚVZ vykonáva činnosti súvisiace s prácou na oddeleniach hygieny životného prostredia, preventívneho pracovného lekárstva, hygieny detí a mládeže, hygieny výživy, epidemiológie, ochrany a podpory zdravia so zameraním na oboznámenie sa s prácou v teréne vo všetkých odboroch činnosti, na spôsob vykonávania previerok, písanie záznamu z previerky, rozhodnutí – posudkov a pokynov, ukladanie sankčných opatrení.

 

Katedra LVM

Fakultná nemocnica Trnava, A. Žarnova 11, 917 75  Trnava

https://www.crz.gov.sk/data/att/1398320_dokument1.pdf

Patologicko-anatomické oddelenie FN Trnava patrí k spoločným vyšetrovacím diagnostickým zložkám nemocnice. Patológia predstavuje špecializovaný odbor zaoberajúci sa všetkými aspektami choroby. Nevyhnutne sa ale odvoláva na podstatu, príčinu a vznik abnormálneho stavu a tiež na štruktúrne a funkčné zmeny, ktoré vyplývajú z chorobného procesu. Náplňou odboru je diagnostická činnosť, založená na histomorfologickom zhodnotení zmien orgánov, tkanív a buniek. V spolupráci s ostatnými medicínskymi odbormi je činnosť zameraná na určenie diagnózy, štádia, liečby a prognózy ochorenia.

Hematologické oddelenie FN Trnava je členené na laboratórnu časť, ambulantnú časť a krvnú banku. Laboratórna časť – realizuje základné a špeciálne hematologické a hemokoagulačné vyšetrenia, vyšetrenia bunkovej imunity, imunohematologické vyšetrenia. Krvná banka pozostáva z krvného skladu a imunohematologického laboratória. V krvnom sklade sa realizuje nákup, skladovanie a expedovanie transfúznych liekov na jednotlivé oddelenia a kliniky, eviduje a zabezpečuje riešenie transfúznych reakcií. V imunohematologickom laboratóriusa  realizuje vyšetrenie krvnej skupiny, skríning antierytrocytových protilátok a predtransfúzne vyšetrenia, kde môžu študenti vidieť kompletné transfúziologické vyšetrenia.

Národná transfúzna služba SR,  Ďumbierska 3/L, 831 01  Bratislava (pracovisko Trnava, Andreja Žarnova 11, 917 02 Trnava)

https://www.crz.gov.sk/data/att/1410365_dokument1.pdf

Národná transfúzna služba SR bola zriadená za základným účelom plnenia úloh súvisiacich s komplexnou produkciou krvných prípravkov v podmienkach maximálnej efektívnosti, zabezpečením hemoterapie najvyššej možnej kvality a bezpečnosti v požadovanom objeme dosiahnutia národnej sebestačnosti v jej produkcii.

Laboratóriá  s.r.o. Piešťany, Sad Andreja Kmeťa 22, 921 01  Piešťany

https://www.crz.gov.sk/data/att/3346459_dokument1.pdf

Laboratóriá Piešťany, s r.o. vykonávajú diagnostickú  a poradenskú činnosť v oblasti klinickej mikrobiológie, imunológie a alergológie, klinickej biochémie a klinickej hematológie. Laboratóriá sú akreditované podľa normy ISO 15189: 2012, takže študenti zúčastňujúci sa praxe, môžu vidieť  manažment systému kvality v praxi.

Národné referenčné centrum pre tropické choroby,  Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Námestie 1. mája č.1, 810 00  Bratislava

Národné referenčné centrum pre tropické choroby je špecializované pracovisko Ministerstva zdravotníctva SR s pôsobnosťou pre územie SR, s miestom výkonu Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety.Pracovisko slúži ako výučbová základňa pre študentov bakalárskych a diplomových ročníkov, ktorých záverečná práca je orientovaná na výskum a diagnostiku v oblasti tropickej medicíny. Zároveň slúži ako doplňujúce výskumné pracovisko v oblasti testovania antibiotickej rezistencie a jej transferability. Oblasť laboratórnej diagnostiky je upriamená na metodiky fenotypového testovania transferabilnej antibiotickej rezistencie.

AnalytX, s. r. o., Kazanská 46, 821 06  Bratislava https://www.crz.gov.sk/data/att/688960_dokument1.pdf

AnalytX, s. r. o. je neštátne zdravotnícke zariadenie, ktoré prevádzkuje oddelenie laboratórnej medicíny v odboroch: klinická biochémia, klinická mikrobiológia, klinická imunológia a alergológia a klinická hematológia. Spoločnosť AnalytX s.r.o. je akreditovaná podľa normy ISO 15189:2012.  Na každom z jednotlivých oddelení pracujú odborníci – lekári, vysokoškolsky vzdelaní pracovníci a zdravotnícki laboranti atestovaní v príslušnom programe. Zdravotnícki laboranti erudovane spracujú vzorky biologického materiálu, lekári a vysokoškolsky vzdelaní pracovníci ich následne kvalifikovane posúdia a v prípade potreby poskytnú ordinujúcim lekárom konzultácie.

Alpha medical s. r. o., Záborského 2, 036 01  Martin

https://www.crz.gov.sk/data/att/2591082_dokument1.pdf

Alpha medical, s. r. o. poskytuje prostredníctvom siete viac než 40 laboratórií na území celého Slovenska v  odboroch klinická biochémia, hematológia a transfuziológia, klinická imunológia a alergológia, klinická mikrobiológia, lekárska genetika a patologická anatómia. Laboratóriám Alpha medical a.s. v Ružomberku sú  akreditovane podľa medzinárodnej normy kvality pre medicínske laboratóriá EN ISO 15:189.

Medirex, a.s., Holubyho 35, 902 01 Pezinok

https://www.crz.gov.sk/data/att/3738178_dokument1.pdf

Medirex, a.s.,  predstavuje komplex diagnostických laboratórií v odboroch klinická biochémia, hematológia, klinická imunológia, toxikológia, lekárska genetika, bakteriológia, mykológia, parazitológia, sérológia, virológia, molekulárna biológia a mikrobiológia životného prostredia. Zabezpečuje komplexnú laboratórnu diagnostiku pre najdôležitejšie zdravotnícke zariadenia v Bratislave, Košiciach a ich okolí, pre veľký počet polikliník či zdravotníckych zariadení a rovnako pre veľký počet všeobecných a špecializovaných ambulancií. Medirex prevádzkuje technologicky najmodernejšie a najväčšie centrálne laboratóriá nie len na Slovensku, ale aj v strednej Európe a nadväzujúcu sieť nemocničných a poliklinických diagnostických laboratórií.  Okrem automatických analyzátorov svetových značiek disponuje aj plne automatizovaným robotizovaným systémom na analýzu vzoriek, zamestnáva špičkových slovenských odborníkov, pod vedením ktorých pracuje celý rad erudovaných pracovníkov, čím je zabezpečená vysoká kvalita a profesionalita hodnotenia výsledkov.

Národný ústav reumatických chorôb, Nábrežie I. Krasku 4, 921 12  Piešťany

https://www.crz.gov.sk/data/att/1454603_dokument1.pdf

Klinické laboratóriá NÚRCH sú lídrom medzi poskytovateľmi laboratórnej diagnostiky reumatických chorôb na Slovensku. Laboratórne vyšetrenia sú zamerané na diferenciálno-diagnostické a prognostické doriešenie problematiky reumatických ochorení. Laboratórnu diagnostiku realizuje erudovaný personál na modernom prístrojovom vybavení a v najvyššej kvalite. Kvalita práce je zabezpečená interným a externým systémom kontroly kvality (SEKK s.r.o.- Pardubice, ČR a RIQAS - Crumlin, UK ). Oddelenie klinických laboratórií poskytuje biochemické, hematologické, imunologické, imunogenetické vyšetrenia pre ambulancie a lôžkové oddelenia NÚRCH.

Fakultná nemocnica Trnava, A. Žarnova 11, 917 75  Trnava

https://www.crz.gov.sk/data/att/3124317.pdf

 

Katedra OŠE

Organizácia, obsah a rozsah výučby vo výučbových základniach sa riadi akreditovaným študijným programom Ošetrovateľstvo – Bc. stupeň. Študenti študijného programu Ošetrovateľstvo poskytujú ošetrovateľskú starostlivosť pod vedením profesorov, docentov, odborných asistentov Katedry ošetrovateľstva a odborníkov z praxe, ktorí ich pripravujú pre výkon povolania sestra.

Fakultná nemocnica Trnava
ADOS (Trnava a okolie)
Neštátne ambulantné zdravotnícke zariadenia (Mestská poliklinika Trnava)

 

Katedra SP

Výučbové základe prispievajú k hlavnému cieľu praxí študentov a to spoznať sociálnu situáciu klientov v zariadení, spoznať sociálny problém, navrhnúť sociálnu terapiu a  prostredníctvom supervízie poskytnúť študentovi možnosť analyzovať svoje poznatky a zážitky z praxe.

Prispievajú tiež k schopnosti využiť systemizované vedomosti v konkrétnych situáciách, pracovať s právnymi predpismi, vzťahujúcimi sa ku konkrétnej problematike. Prispievajú tiež k schopnosti analyzovať a urobiť rozbor sociálnej situácie klienta v zariadení a interpretovať účel, zameranie zariadení.