Skočiť na hlavný obsah

Výučbové základne

Katedra VZ

Študenti odboru verejného zdravotníctva vykonávajú povinnú odbornú prax (ktorá vyplýva z odporúčaného študijného plánu) v jednotlivých nemocničných zariadeniach, na regionálnych úradoch verejného zdravotníctva alebo na pracovisku niektorej pracovnej zdravotnej služby.
Študent vykonávajúci prax v zariadeniach poskytujúcich zdravotnícku, ošetrovateľskú a sociálnu starostlivosť popíše stavebné riešenie a procesy poskytovania služieb v súlade s legislatívnymi požiadavkami, ktoré sú dané zákonom 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. S niektorými RÚVZ má FZSP TU podpísanú zmluvu o spolupráci -Trnava, Bardejov, Humenné, Žilina, Trenčín, Košice. Študent  počas odbornej praxe na RÚVZ vykonáva činnosti súvisiace s prácou na oddeleniach hygieny životného prostredia, preventívneho pracovného lekárstva, hygieny detí a mládeže, hygieny výživy, epidemiológie, ochrany a podpory zdravia so zameraním na oboznámenie sa s prácou v teréne vo všetkých odboroch činnosti, na spôsob vykonávania previerok, písanie záznamu z previerky, rozhodnutí – posudkov a pokynov, ukladanie sankčných opatrení.

 

Katedra LVMvZ

Študenti odboru Zdravotnícke vedy študijného programu Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve vykonávajú povinnú odbornú prax (ktorá vyplýva z akreditovaného odporúčaného študijného plánu) na pracoviskách laboratórií Spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (SVALZ).  Študenti vykonávajú laboratórnu prax pod vedením profesorov, docentov, odborných asistentov Katedry laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve a odborníkov z praxe, ktorí ich pripravujú pre výkon povolania zdravotnícky laborant. 

Výučbové základne katedry LVMvZ:

 

Katedra OŠE

Organizácia, obsah a rozsah výučby vo výučbových základniach sa riadi akreditovaným študijným programom Ošetrovateľstvo – Bc. stupeň. Študenti študijného programu Ošetrovateľstvo poskytujú ošetrovateľskú starostlivosť pod vedením profesorov, docentov, odborných asistentov Katedry ošetrovateľstva a odborníkov z praxe, ktorí ich pripravujú pre výkon povolania sestra.

Fakultná nemocnica Trnava
ADOS (Trnava a okolie)
Neštátne ambulantné zdravotnícke zariadenia (Mestská poliklinika Trnava)

 

Katedra SP

Výučbové základe prispievajú k hlavnému cieľu praxí študentov a to spoznať sociálnu situáciu klientov v zariadení, spoznať sociálny problém, navrhnúť sociálnu terapiu a  prostredníctvom supervízie poskytnúť študentovi možnosť analyzovať svoje poznatky a zážitky z praxe.

Prispievajú tiež k schopnosti využiť systemizované vedomosti v konkrétnych situáciách, pracovať s právnymi predpismi, vzťahujúcimi sa ku konkrétnej problematike. Prispievajú tiež k schopnosti analyzovať a urobiť rozbor sociálnej situácie klienta v zariadení a interpretovať účel, zameranie zariadení.