Skočiť na hlavný obsah

Pavilón klinických a laboratórnych disciplín

Dňa 5. októbra 2017 FZaSP TU v Trnave slávnostne otvorila nový Pavilón klinických a laboratórnych disciplín v areáli Fakultnej nemocnice Trnava. Dlhodobým cieľom fakulty je skvalitňovanie výučby a prehĺbenie rozvoja spolupráce medzi Fakultnou nemocnicou Trnava a FZaSP TU v oblasti praktickej výučby a vedecko - výskumných aktivít. V unikátnom novovybudovanom pavilóne sa nachádza zázemie pre výučbu aj výskumné aktivity v rámci všetkých nelekárskych študijných programov, v ktorých FZaSP TU poskytuje pregraduálne aj postgraduálne vzdelávanie.

V priestoroch sa nachádzajú tri moderne vybavené odborné učebne ošetrovateľských techník, kde budúce sestry majú možnosť realizovať  nácvik praktických zručností pre budúcu ošetrovateľskú prax. Učebne sú vybavené pomôckami a modelmi pre nácvik praktických výkonov a katedra do výučbového procesu aktívne zapája sestry z praxe. Pre študentov laboratórnych vyšetrovacích metód a verejného zdravotníctva sú k dispozícii mikrobiologické, biologické a mikroskopické laboratórium, ktoré budú slúžia pre výučbu predmetov biológia, histológia, genetika a mikrobiológia. V suteréne sa nachádzajú priestranné šatne pre študentov, ktorí realizujú vo FN Trnava svoju prax. Niekoľko miestností je vyčlenených pre akademických pracovníkov a doktorandov ako administratívne zázemie.

V pavilóne sú dve prednáškové miestnosti a svoje pôsobisko tu má aj Výskumné centrum mikrobiológie a prevencie infekcií (CEMIP). Toto výskumné centrum vzniklo ako samostatné špecializované pracovisko 1.1.2019, kedy sa oficiálne začlenilo do organizačnej štruktúry FZaSP TU. Pracovisko vykonáva koncentrovaný výskum v oblasti prevencie a kontroly infekcii a to prierezovo, vo viacerých vedných oblastiach, vo väzbe na akreditované doktorandské študijné programy  FZaSP TU t.j. Verejné zdravotníctvo a Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve. Zameriava sa najmä na výskum v oblasti aplikovanej mikrobiológie, epidemiológie a hygieny. Taktiež sa venuje hodnoteniu a posudzovaniu nových metód a postupov v prevencii a kontrole infekčných ochorení v aplikačnej praxi. Najvýznamnejšími oblasťami výskumu je prevencia nozokomiálnych infekcií a šírenia antibiotickej rezistencie. 

Centrum vlastní unikátnu zbierku enviromentálnych izolátov baktérií pochádzajúcich z lôžkových zdravotníckych zariadení v SR, ktoré zbierkuje v spolupráci s Národným referenčným centrom pre mikrobiológiu životného prostredia (viac tu: https://www.ta3.com/clanok/203049/najvacsia-zbierka-bakterii-na-slovensku-trnavsky-unikat-je-zamrazeny-a-strazeny). Organizačne pozostáva z mikrobiologického laboratória, laboratória molekulárnej mikrobiológie, kancelárskych priestorov a seminárnej miestnosti. Laboratóriá disponujú komplexným vybavením na klasickú aj molekulárnu diagnostiku mikroorganizmov a na analýzu rezistencie na antibiotiká. CEMIP združuje pomerne diverzifikovanú skupinu výskumníkov, ktorí majú skúsenosti jednak s klinickou a výskumnou prácou v laboratóriu v oblasti mikrobiológie a molekulárnej biológie, jednak s terénnou prácou nemocničných hygienikov a epidemiológov a taktiež  klinickým výskumom v medicíne. Pracovníci centra svoje bohaté skúsenosti využili počas vypuknutia pandémie COVID-19 a podieľali sa na implemnetovaní diagnostiky ochorenia v trnavskom a trenčianskom kraji.

  Zo života Pavilónu klinických a laboratórnych disciplín TU