Skočiť na hlavný obsah

Telemedicínske simulačné centrum

Simulačné centrum FZaSP Trnava

Podmienkou neustáleho skvalitňovania vzdelávania v ošetrovateľstve je implementácia moderných a technicky pokročilých systémov a pomôcok, ktoré zohľadňujú pokrok v tejto oblasti. Trendom ostatnej dekády v oblasti vzdelávania vrátane lekárov a sestier je využívanie takých hardwarových a softwarových nástrojov, ktoré dokážu do veľkej miery simulovať kontakt s pacientom a rozhodovacie postupy v ich ošetrovaní a liečbe.

Prevádzka  Telemedicínskeho simulačného centra, umožní osvojenie si konceptu komplexného manažmentu zdravotného stavu pacienta. Umožní detailný zber dát zo simulovaného ošetrovania pacienta s rôznymi diagnózami. Hlavným cieľom vzdelávania pomocou tohoto systému je osvojenie si štandardizovaných diagnostických, terapeutických a ošetrovateľských postupov. Bude pozostávať zo simulačnej miestnosti, v ktorej budú umiestnené pacientské simulátory, z kontrolnej miestnosti, z ktorej bude pedagóg sledovať prácu študenta a z debriefingovej miestnosti, v rámci ktorej dostane študent od pedagóga spätnú väzbu. Systém funguje prostredníctvom audiovizuálneho kontaktu medzi študentom a pedagógom a záznamom jeho práce sprostredkovaným nahrávacou a prenosovou technikou. Súčasťou systému je komplexná sústava pre zber údajov počas samotnej simulácie ošetrovania, ktorá umožní podrobné hodnotenie zákrokov a ich efektivitu.

Postupne prebieha stavebná úprava priestorov na základe projektovej dokumentácie a inštaluje sa samotné Telemedicínske simulačné centrum. Trnavská univerzita bude jedinečná a prvá, ktorá vybuduje Telemedicínske simulačné centrum pre nelekárske zdravotnícke odbory.

  Vyhláška dekana č.1-2022 Telemedicínske simulačné centrum

Simulačné centrum FZaSP Trnava Simulačné centrum FZaSP Trnava

Tento projekt sa uskutočňuje z vlastných zdrojov fakulty a s finančnou podporou:

  • Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR - financovanie projektu : Tematická oblasť: 2020.1. Téma 5: Zlepšovanie praktických zručností študentov vysokých škôl prostredníctvom vytvárania a rozvoja simulačných centier a coworkingových centier - finančné prostriedky vo výške 199 999,80 eur.
  • Trnavského samosprávneho kraja na základe Zmluvy č. 06-N/RDGaOP/0121/2021/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti. - finančné prostriedky vo výške 10 000 eur.
  • Trnavského samosprávneho kraja v rámci programu „Podpora aktivít organizácií na území Trnavskej župy“ – finančné prostriedky vo výške 3 000 eur.

Trnavský samosprávny krajTrnavský erb