Skočiť na hlavný obsah

Centrum mikrobiológie a prevencie infekcií  FZaSP TU (CEMIP)

Centrum mikrobiológie a prevencie infekcií  FZaSP TU (CEMIP)

Charakteristika pracoviska

Výskumné centrum CEMIP ako samostatné špecializované pracovisko FZaSP TU vzniklo 1.1.2019, kedy sa oficiálne začlenilo do jej organizačnej štruktúry. Pracovisko vykonáva koncentrovaný výskum v oblasti prevencie a kontroly infekcii a to prierezovo, vo viacerých vedných oblastiach, vo väzbe na akreditované doktorandské študijné programy  FZaSP TU t.j. Verejné zdravotníctvo a Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve.

CEMIP sa zameriava najmä na výskum v oblasti aplikovanej mikrobiológie, epidemiológie, a hygieny. Taktiež sa venuje hodnoteniu a posudzovaniu nových metód a postupov v prevencii a kontrole infekčných ochorení v aplikačnej praxi. Najvýznamnejšími oblasťami výskumu sú prevencia nozokomiálnych infekcií a šírenia antibiotickej rezistencie.  Zameranie výskumu na túto vedenú oblasť sa na FZaSP TU traduje už od jej založenia v roku 1994.

Mnohé vedecké práce a štúdie publikované kolektívom autorov pracovníkov FZaSP TU z tejto vednej oblasti patria dodnes k medzinárodne frekventovane citovaným publikáciám.

Pracovisko je lokalizované v samostatnom Pavilóne klinických a laboratórnych disciplín FZaSP TU v areáli Fakultnej nemocnice Trnava.  Je tu sústredené a zabezpečené komplexné administratívne a vedecké zázemie pre prácu výskumných pracovníkov a doktorandov.

Organizačne pozostáva z mikrobiologického laboratória, laboratória molekulárnej mikrobiológie, kancelárskych priestorov, prednáškovej a seminárnej miestnosti. CEMIP disponuje komplexným vybavením na klasickú aj molekulárnu diagnostiku mikroorganizmov. Centrum vlastní unikátnu zbierku enviromentálnych izolátov baktérií pochádzajúcich z lôžkových zdravotníckych zariadení v SR, ktoré v spolupráci s Národným referenčným centrom pre mikrobiológiu životného prostredia zbierkuje od roku 2015.

Tieto bakteriálne kmene sa používajú na výskumné účely. V rámci podpornej výskumno-vývojovej infraštruktúry TRUNI využíva v prípade potreby súbor interných laboratórií, ale taktiež spolupracuje s externými inštitúciami v rámci SR, ale aj v zahraničí.

Personálne obsadenie

CEMIP združuje pomerne diverzifikovanú skupinu výskumníkov a doktorandov, ktorí majú skúsenosti jednak s výskumnou prácou v laboratóriu v oblasti mikrobiológie a molekulárnej biológie, jednak s terénnou prácou nemocničných hygienikov a epidemiológov a taktiež  klinickým výskumom v medicíne. V centre pôsobí aj expertka na oblasť výskumu mikrobiálnych biofilmov, ktorá sa po 10 rokoch pôsobenia vo výskume v zahraničí vrátila na Slovensko cez podpornú schému Návraty MŠVVS SR.

 

Vedúci pracovník centra: RNDr. Mgr. Jaroslava Sokolová PhD., MPH, univ. doc.

Interní pracovníci:

RNDr. Karolína Tomčíková PhD.
Mgr. Lenka Reizigová, PhD., MPH
Mgr. Martina Havriško PhD.
MUDr. Rastislav Husťák

Doktorandi:

Mgr. Vanesa Chebenová

Externí spolupracovníci

prof. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH
prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc., Dr.h.c., mult.
prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.
prof. MUDr. Anna Líšková, PhD.
prof. MUDr. Jozef Šuvada PhD., MPH
doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FFTM RCPS (Glasg).
doc. MUDr. Anna Strehárová,PhD.
MUDr. Ján Ušák PhD, MSc.
Ing. Mgr. Zuzana Sirotná MPH, MHA
RNDr. Naďa Kulková,, PhD.
Mgr. Soňa Hnilicová, PhD.
PhDr. Mária Garabášová, PhD.
Mgr. Zuzana Škvarková PhD.
Mgr. Lukáš Pazderka PhD.
Mgr. Veronika Bučková PhD.

 

Publikačná činnosť

Zoznam publikačnej činnosti k 31.12.2019

Projektová činnosť

 • Molekulárno-epidemiologická charakteristika baktérií izolovaných z lôžkových zdravotníckych zariadení na Slovensku a jej využitie pre  optimalizáciu diagnostiky a preventívnych opatrení v nemocničnej hygiene
  Hlavný riešiteľ: RNDr. Mgr. Jaroslava Brňová, PhD.
  Financovanie: Grantová schéma Návraty, MŠVVS SR
   
 • Zvýšenie a rozvoj kľúčových kompetencií pre osoby zúčastnené na aktivitách v rámci celoživotného vzdelávania pôsobiace na trhu práce pre špecializovaný zdravotnícky personál
  Hlavný riešiteľ: RNDr. Mgr. Jaroslava Brňová, PhD. v spolupráci s ENDOCORP s.r.o.,
  Financovanie: OPĽZ-MSVVS SR
   
 • Projekt Fekálnej mikrobiálnej transplantácie
  Hlavný riešiteľ: RNDr. Mgr. Jaroslava Brňová, PhD.
  Financovanie: Nadácia Blato, Holandsko pre doc. MUDr. Annu Strehárovú, PhD
   
 • Analýza trendu šírenia vankomycín rezistentných enterokokov vo Fakultnej nemocnici Trnava
  Hlavný riešiteľ: Mgr. Lenka Micháliková, PhD.
  Financovanie: Grantová schéma TU
   
 • Multimodálna stratégia založená na dôkazoch pri znižovaní výskytu nozokomiálnych  infekcií s etiológiou Pseudomonas aeruginosa u pacientov v intenzívnej starostlivosti
  Hlavný riešiteľ: Mgr. Janka Prnová
  Financovanie: Grantová schéma TU
   
 • Využitie metód molekulárnej epidemiológie pri detekcii outbreakov nozokomiálnych infekcií
  Hlavný riešiteľ: Mgr. Lukáš Pazderka
  Financovanie: Grantová schéma TU

 

Linky

Sledujete nás na Facebooku:
https://www.facebook.com/cemipfzasptu

Kontakt: jaroslava.brnova [at] truni.sk