• SK vlajka
 • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Poplatky

Poplatok za rigorózne konanie

poplatok za rigorózne konanie treba zaplatiť vo výške  450,- €:

 • na účet č.: 7000241201/8180
 • číslo účtu v podobe IBAN: SK8581800000007000241201
 • SWIFT kód: SPSRSKBA
 • variabilný symbol: bez symbolu
 • špecifický symbol: 30003
 • doplňujúce údaje: priezvisko a meno

 

Poplatok za opakovanie rigoróznej skúšky

poplatok za opakovanie rigoróznej skúšky treba zaplatiť vo výške  100,- €:

 • na účet č.: 7000241201/8180
 • číslo účtu v podobe IBAN: SK8581800000007000241201
 • SWIFT kód: SPSRSKBA
 • variabilný symbol: bez symbolu
 • špecifický symbol: 30003
 • doplňujúce údaje: priezvisko a meno

 

Poplatok za vydanie diplomu

dovoľujeme si Vás upozorniť, že v súvislosti s Vyhláškou rektora TU č. 9/2016 o výške školného a poplatkov spojených so štúdium na Trnavskej univerzite v Trnave na akademický rok 2017/18 je poplatok za vydanie diplomu o priznaní akademického titulu absolventom magisterského štúdia, ktorí vykonali rigoróznu skúšku – nasledovne:

 

a) vydanie diplomu o priznaní akademického titulu absolventom magisterského štúdia, ktorí vykonali rigoróznu skúšku – 85 €

Účet: 7000065500/8180
IBAN:
SK33 8180 0000 0070 0006 5500

Rektorát:
variabilný symbol: bez symbolu (nemá číselnú identifikáciu na univerzite)
špecifický symbol: 99903
Doplňujúce údaje: (pri platbách cez banku): Priezvisko a meno

 

b) vydanie diplomu o priznaní akademického titulu absolventom magisterského štúdia, ktorí vykonali rigoróznu skúšku a sú v hlavnom pracovnom pomere, resp. na čiastočný úväzok na fakultách univerzity - 25 €

Účet: 7000065500/8180
IBAN: SK33 8180 0000 0070 0006 5500

Rektorát:
variabilný symbol: čipové číslo zamestnanca, resp. bez symbolu (ak nemá číselnú identifikáciu na univerzite)
špecifický symbol: 99903
Doplňujúce údaje: (pri platbách cez banku): Priezvisko a meno

Poplatok je splatný do desiatich dní po úspešnom vykonaní rigoróznej skúšky a obhajoby rigoróznej práce. Kópiu ústrižku zašlite Daniele Kusej na oddelenie pre vzdelávanie a starostlivosť pre študentov TU, Hornopotočná 23, 918 43  Trnava.

Telefonický kontakt:
Ing. Gabriela Sekerešová, PhD. 
Daniela Kusá
oddelenie pre vzdelávanie a starostlivosť pre študentov
033/59 39 340

Vydanie diplomu a osvedčenia trvá 3 – 4 týždne od dodania protokolu o vykonaní rigoróznej skúšky z fakulty na oddelenie pre vzdelávanie a starostlivosť pre študentov TU. Po uhradení poplatku za vydanie diplomu bude absolventovi rigoróznej skúšky zaslané osvedčenie s oznamom kedy a kde si môže vyzdvihnúť diplom.

 

Ivana Nováková, v. r.
referent  pre rigorózne konanie
FZaSP TU