Skočiť na hlavný obsah

Zoznam schválených žiadostí

Rok 2021

V roku 2021 Etická komisia TU FZaSP  nezasadala . Etickej komisii TU FZaSP boli doručené tri žiadosti. Mgr. Denisa Jakubcová, PhD. predložila žiadosť o schválenie dvoch článkov:            „Epidemiologická analýza vybraných zoonóz na Slovensku“ a  Evaluácia národného systému surveillance infekčných ochorení na Slovensku regionálnymi epidemiológmi- prierezová štúdia“. Veronika Benková predložila žiadosť o schválenie výskumu k bakalárskej práci „Vedomosti študentov ošetrovateľstva o varicelle“. Všetky tri žiadosti boli Etickou komisiou TU FZaSP schválené. Z dôvodu pandémie COVID-19 a mimoriadneho stavu boli žiadosti schválené v korešpondenčnom hlasovaní. 

Rok 2020

Etickej komisii TU FZaSP bola doručená jedna žiadosť. Doc. PhDr. Marek Majdan, PhD. MSc. žiadal o schválenie výskumu v APVV projekte Analýza dynamiky šírenia Covid-19 v Slovenskej republike prostredníctvom kľúčových epidemiologických ukazovateľov –podklad pre strategické rozhodovanie a efektívnu kontrolu epidémie. Z dôvodu pandémie COVID-19 a mimoriadneho stavu bola žiadosť schválená v korešpondenčnom hlasovaní. 

Rok 2019

V roku 2019 Etická komisia TU FZaSP nemala riadne zasadnutie . Etickej komisii TU FZaSP

nebola doručená žiadna žiadosť.

Rok 2018

Etickej komisii TU FZaSP bola doručená jedna žiadosť. Doc. PhDr. Marek Majdan, PhD. MSc. Žiadosť sa tákala schválenia výskumu v podávanom projekte APVV - Odhad potrieb zdravotných služieb na základe poznania prevalencie a incidencie úrazov mozgu v Slovenskej republike.

Žiadosť bola jednomyseľne schválená.

Rok 2017

Etická komisia TU FZaSP bolo doručených päť žiadostí. Jedna žiadosť sa týkala výskumu k dizertačnej práci doktorandky v odbore Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, Mgr. Zuzany Bárdyovej na tému „Monitorovanie radiačnej záťaže u pacientov podstupujúcich CZ koronarografické vyšetrenie v Slovenskej republike a optimalizácia fyzikálnych parametrov vyšetrenia“.  Tri žiadosti sa týkali výskumu k diplomovým prácam. V odbore Verejné zdravotníctvo boli doručené žiadosti od Bc. Kristíny Kalusovej na tému „Epidemiológia nádorov prsníka“  a Bc. Petry Čuhaničovej na tému „Vplyv stomatologických preventívnych prehliadok na stav chrupu u mladistvých (15-18 rokov)“. V odbore Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve bola doručená žiadosť Bc. Terézie Kavcovej na tému „Kvantitatívne vyšetrenie spúta v rámci diagnostiky infekcie pľúc“. Jedna žiadosť , ktorá sa týkala bakalárskej práce,  predložila študentka Martina Živčicová na tému „Epidemiologický prehľad detí a mládeže pod vplyvom alkoholu a iných omamných drog  prijatých na Detskú kliniku FN TT v rokoch 2011-2015.“ Všetky žiadosti boli jednomyseľne schválené.

Rok 2016

Etickej komisii TU FZaSP boli predložené  4 žiadosti, z toho 1 žiadosť o schválenie realizácie výskumu k bakalárskej práci, 1 žiadosť o schválenie realizácie výskumu k diplomovej práci a 2 žiadosti  o schválenie realizácie výskumu  k dizertačnej práci. Z odboru Verejné zdravotníctvo boli 3 žiadosti a z odboru Ošetrovateľstvo bola 1 žiadosť.

Korešpondenčným hlasovaním boli schválené žiadosti:

Bakalárske práce:

  • Veronika Kovšová: „ Pohľad študentov ošetrovateľstva na praktickú výučbu a mentoring „

Magisterské práce:

  • Bc. Monika Hulínová: „Vplyv gynekologických preventívnych prehliadok na včasné odhalenie ochorenia„

Dizertačné práce:

  • Mgr. Katarína Dudáková: „Využitie klinických štandardov v manažmente pediatrických pacientov s infekciami močových ciest vo Fakultnej nemocnici Trnava „
  • MUDr. Marcela Haršányiová: „Progres Alzheimerovej a vaskulárnej demencie u ľudí žijúcich v domovoch sociálnych služieb a v domácom prostredí„