Skočiť na hlavný obsah

Veda na katedre

Habilitačno-inauguračné konanie

  Odborová rada HIK – ustanovujúci zápis  

  Zápis z prerokovania priebežného hodnotenia  HIK SP

  Priebežná hodnotiaca správa HIK SP 2021/22

  Relevantné dokumenty k HIK

  Kritériá

 

Odborová komisia PhD

  Členovia odborovej komisie PhD

  Zápis zo zasadnutia odborovej komisie PhD 13.3.2024

  Priebežná periodická hodnotiaca správa  2021/22

 

Doktorandské štúdium

  Zoznam dokumentov k PhD štúdiu

  Školitelia a členovia štátnicovej komisie PhD

  Odporúčaný študijný plán

  Témy dizertačných prác AR 2024-2025

  Podmienky prijatia AR 2023/24 a profil absolventa

  Call for Application for 2023/2024 Ph.D. and Graduate profile

  Rozvrh hodín

  Okruhy na minimovú dizertačnú skúšku

  The dissertation exam topics

  Posudok oponenta dizertačnej práce

  Posudok školiteľa dizertačnej práce

 

Rigorózne konanie

  Proces rigorózneho konania

  Tematické okruhy na záverečnú skúšku

  Posudok oponenta

  Posudok školiteľa

 

Publikačná činnosť členov katedry (výber)

  Najvýznamnejšie publikačné výstupy členov katedry

 

Ocenenia členov katedry

  Najvýznamnejšie ocenenia členov katedry

 

ŠVOUČ

  Témy ŠVOUČ 2022-2023

  Podmienky písania ŠVOUČ

  Záväzná prihláška

  Posudok oponenta/školiteľa

  Správa z Celoslovenského kola ŠVOUČ 2023

  Správa z celoslovenského kola ŠVOUČ 2021

  Zborník príspevkov študentských prác 2021