Skočiť na hlavný obsah

Otvorenie

Telemedicínske simulačné centrum TU v Trnave

V stredu 1. júna 2022 Trnavská univerzita slávnostne otvorila Telemedicínske simulačné centrum - TSC TU.

Ako uviedla doc. PhDr. Silvia Puteková, PhD., MPH - prodekanka našej fakulty pre študijné záležitosti, rigorózne konania a mobility, zároveň vedúca TSC, „podmienkou neustáleho skvalitňovania vzdelávania v ošetrovateľstve je implementácia moderných a technicky pokročilých systémov a pomôcok, ktoré zohľadňujú pokrok v tejto oblasti. Trendom ostatnej dekády v oblasti vzdelávania vrátane lekárov a sestier je využívanie takých hardwarových a softwarových nástrojov, ktoré dokážu do veľkej miery simulovať kontakt s pacientom a rozhodovacie postupy v ich ošetrovaní a liečbe.“

Toto centrum v rámci Slovenska je unikátne tým, že vzniká ako prvé pre nelekárske zdravotnícke odbory - odbor ošetrovateľstvo. Za projektom je množstvo odborníkov, medzi nimi ako hlavný riešiteľ stojí prof. PhDr. Marek Majdan, Msc., PhD.

„Prevádzka Telemedicínskeho simulačného centra umožní osvojenie si konceptu komplexného manažmentu zdravotného stavu pacienta. Umožní detailný zber dát zo simulovaného ošetrovania pacienta s rôznymi diagnózami. Hlavným cieľom vzdelávania pomocou tohoto systému je osvojenie si štandardizovaných diagnostických, terapeutických a ošetrovateľských postupov. Pozostáva zo simulačnej miestnosti, v ktorej sú umiestnené pacientské simulátory, z kontrolnej miestnosti, z ktorej bude pedagóg sledovať prácu študenta a z debriefingovej miestnosti, v rámci ktorej dostane študent od pedagóga spätnú väzbu. Systém funguje prostredníctvom audiovizuálneho kontaktu medzi študentom a pedagógom a záznamom jeho práce sprostredkovaným nahrávacou a prenosovou technikou. Súčasťou systému je komplexná sústava pre zber údajov počas samotnej simulácie ošetrovania, ktorá umožní podrobné hodnotenie zákrokov a ich efektivitu“, vysvetlil náš pán dekan prof. MUDr. Jaroslav Slaný, Csc.

TSC okrem iného vybavenia disponuje virtuálnym pacientom –

ošetrovateľským pacientským simulátorom SUSIE, simulátorom staroby, robotom NAO. Ďalej disponuje telemedicínskym systémom, ktorý umožňuje sledovanie vybraných fyziologických funkcií za účelom podpory vzdelávacieho procesu týkajúceho sa zlepšenia dostupnosti zdravotnej starostlivosti u pacientov v domácom prostredí akoi v DSS, ZPS, DOSSystém bude umožňovať zaznamenávanie a spracovanie fyziologických funkcií napr: EKG, glykémia, SpO2, krvný tlak. Zároveň systém umožňuje rozširovať množinu monitorovaných funkcií podľa potreby vzdelávacieho procesu a dostupných senzorov. Všetky hodnoty fyziologických funkcií bude možné prenášať bezdrôtovo do kompatibilných prijímacích zariadení (mobilný telefón, PC). V rámci prípravy a realizácie centra prebiehala taktiež spolupráca s odborníkmi z oblasti zdravotníckej informatiky z Fakulty informatiky a informačných technológií, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Výučba študentov začne prebiehať v centre v novom akademickom roku 2022-23.

Zámerom univerzity je centrum aj naďalej rozširovať a vylepšovať.

Telemedicínske simulačné centrum sa vybudovalo z vlastných zdrojov fakulty a s finančnou podporou:

• Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR - financovanie projektu : Tematická oblasť: 2020.1. Téma 5: Zlepšovanie praktických zručností študentov vysokých škôl prostredníctvom vytvárania a rozvoja simulačných centier a coworkingových centier - finančné prostriedky vo výške 199 999,80 eur.

• Trnavského samosprávneho kraja na základe Zmluvy č. 06-N/RDGaOP/0121/2021/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti. - finančné prostriedky vo výške 10 000 eur.

• Trnavského samosprávneho kraja v rámci programu „Podpora aktivít organizácií na území Trnavskej župy“ – finančné prostriedky vo výške 3 000 eur.

 

Poďakovanie študentom

Telemedicínske simulačné centrum vedie doc. PhDr. Silvia Puteková, PhD., MPH, ktorá v súvislosti s jeho slávnostným otvoreniím posiela veľké ĎAKUJEM študentom odboru ošetrovateľstva 2. ročníka bakalárskeho štúdia: „Patrí vám veľké poďakovanie za super prípravu, krásnu reprezentáciu a teším sa na ďalšiu spoluprácu“.

 

Telemedicínske simulačné centrum očami študentov

​Je nám veľkou cťou, že sme sa mohli zapojiť do takéhoto projektu, ktorý naberá až celoslovenské rozmery. Keď sme prekročili prah dverí ešte nepoznaného, čakala nás tam veľká výzva. Mali sme strach, obavy a báli sme sa čohokoľvek chytiť, aby sme to nepokazili. Pani prodekanka sršala obrovským nadšením, ktoré preniesla aj na nás a zrazu už sme necítili strach, ale začali sme zažívať najlepšie dni za naše štúdium. Pamätáme si ako keby to bolo včera, keď nám pani prodekanka začala vysvetľovať čo ako funguje. Oči sme mali doširoka a len sťažka predýchavali. Nakoniec sme si rozdelili úlohy, do ktorých sme sa na 100% vžili a začali sme spoznávať nepoznané a na Slovensku unikátne. Ani jeden z nás sa predtým s ničím tak moderným a pokrokovým nestretol. 

​Za tieto dni sme sa spoznali nie len my medzi sebou, ale spoznali sme aj ďalších super ľudí ako napríklad Romana (IT FZaSP) a Maroša (študent FIIT STU). Už sa nevieme dočkať, kedy si aj naši spolužiaci a kolegovia budú môcť vyskúšať na Suzie reálne cievkovanie, odber krvi alebo aj zavedenie nazogastrickej sondy. Taktiež aj virtuálneho pacienta a boj o život a v neposlednom rade  aj zvýšiť empatickú stránku ku seniorom. Na odľahčenie napätia a zlepšenia nálady máme malého robotického kamaráta NAO. 

​Radi by sme sa ešte raz srdečne poďakovali pani prodekanke, pani docentke Martinkovej a Romanovi (IT FZaSP) za to, že nám dali šancu, za ranné kávy a výborný „ Parižák“.

Taktiež ďakujeme naším spolužiakom za kopec srandy a zážitkov do budúcnosti. 

Treba sa len spoznať!

Spracovali: za kolektív zúčastnených: Karvaš A.,  Bíziková K.

Telemedicínske simulačné centrum: Na celom procese sa podieľalo veľa osôb a toto je jeho príbeh

Príbeh sa začal  v roku 2018- mali sme myšlienku, nápad. Vedeli sme čo, no nemali sme kde a za čo.

Snažili sme sa viackrát, no zohnať taký obnos peňazí nebolo vôbec jednoduché.

A zrazu prišla správna výzva – ďakujeme Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Ako už bolo spomenuté, bolo nám dopriate ju využiť celú pre nás v rámci univerzity... ďakujem ešte raz dekanom a pánovi rektorovi za ich gesto i súhlas.

Pán prorektor všetko potrebné spracoval a odoslal... ďakujeme pán prorektor.

Keď prišla informácia, že projekt bol podporený neverili sme... zrazu sme vedeli čo a mali aj za čo, no zistili sme , že nemáme kde.. začal kolobeh ďalších vyjednávaní... Vedenie TU nám postúpilo tento priestor na užívanie... aj keď na začiatku bol hrôzostrašný... ale držala som sa ho, že ja sa ho už nevzdám... a centrum tu bude... ďakujeme pán rektor, pani kvestorka.

Už sme mali aj kde, ale nevedeli ako a tým sa začali asi najťažšie diskusie ako prehovoriť pani architektku, že to môže byť len tu a sme šťastní, že aspoň tu... ale podarilo sa a patrí jej veľká vďaka!!!

Po jej naplánovaní a požehnaní nastúpil pán Ing. Krišica s dodávateľskou firmou RD PROFI s.r.o., ktorým ďakujeme... no dodávateľ objavoval neobjavené a zase chýbalo, že za čo. Oslovili sme pána predsedu TTSK, predstavili sme mu náš projekt a on nám prisľúbil podporu so slovami, že rád podporí dobrú vec, ktorej chýba na dokončenie a vidí v nej zmysel. Reagovali sme aj na projektovú výzvu TTSK, kde sme tiež získali podporu. Ďakujeme.

Keď už bolo teda aj kde, začalo sa zariaďovať a vybavovať... tu patrí vďaka pani tajomníčke Mgr. Oľge Štekláčovej a Romanovi Hvizdošovi za vytrvalosť, trpezlivosť a za spoluprácu s firmou Hellago, prostredníctvom ktorej sme obstarali vybavenie centra a následne nás zaškolili. Ďakujeme za odbornú podporu, pomoc a spoluprácu kolegom z Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave.

Verím, že toto je iba prvá kapitola nášho príbehu, ktorú plánujeme naďalej rozvíjať.

Dovoľte mi popriať centru veľa dobrých nápadov, správnych výziev a úspešných realizácií.

doc. PhDr. Silvia Puteková, PhD., MPH