Skočiť na hlavný obsah

Projekt SlovakAid

Budovanie kapacít zdravotníckych pracovníkov v regióne Kwale pre zachovanie zdravia kenskej populácie dohľadom nad výskytom infekčných ochorení

Projekt SlovakAid

Číslo projektu:   SAMRS/2017/KE/1/2

Termín realizácie projektu:  1.9.2017 – 31.8.2019

Donor:  Program oficiálnej rozvojovej pomoci SlovakAid- Program rozvojových intervencií a odovzdávania skúseností, Štátny rozpočet Slovenskej republiky

Partner:   Msambweni County Referral Hospital, Kwale County, Kenská republika

Miesto realizácie:   Kwale County, Kenská republika

Projektový tím:

Slovenská republika

Mgr. Denisa Jakubcová, PhD. - projektová manažérka, junior expert 1

PhDr. Zuzana Kráľová, PhD. – asistentka projektovej manažérky, junior expert 2

Ing. Daniela Naništová – finančná manažérka

Prof. MUDr. Adriana Ondrušová, PhD., MPH – senior expert

Mgr. Michal Rafajdus, PhD. – technický pracovník

 

Kenská republika

Mohammed Said – lokálny junior expert 1

Dorothy Malemba Mwasagua – lokálny junior expert 2

Abdallah S. Rutah – lokálny junior expert 3

Dedan Murungi – lokálny junior expert 4

Subira Kassim Gakurya - lokálny lektor

 

Charakteristika projektu:

Projekt sa zameriava na oblasť infekčných ochorení, ktoré sú hlavnou príčinou straty zdravia a sú zodpovedné za viac ako 51% prípadov všetkých úmrtí so stúpajúcim trendom do budúcnosti. Cieľom projektu je zlepšiť zdravotný stav obyvateľov Kene, predovšetkým matiek a detí do 5.roku života znížením chorobnosti a úmrtnosti na infekčné ochorenia predchádzaním epidémií včasnou realizáciou preventívnych a represívnych opatrení v miestach ohniska nákazy a zefektívnením systému dohľadu nad výskytom infekčných ochorení a stavov podmieňujúcich ich výskyt. Tieto skutočnosti sa dosiahnu posilňovaním kapacít zdravotníckeho personálu a zdravotníckych stredísk v 3 geografických krajoch: Msambweni sub-county, Lunga Lunga sub-county a Kinango sub-county na pobreží Kene. Výstupom projektu bude 190 komunitných zdravotníckych pracovníkov vyškolených na prácu s komunitou- na osvetovú činnosť preventívnych postupov na zabránenie vzniku a ďalšieho šírenia sa v komunite, na rozpoznanie príznakov infekčných ochorení v odľahlých vidieckych oblastiach a argumentačných techník prečo je nevyhnutné, aby pacient vyhľadal erudovanú zdravotnícku starostlivosť s adekvátnou liečbou. Ďalším projektovým výstupom bude 95 zdravotníckych pracovníkov pôsobiacich v zdravotníckych strediskách, ktorí budú vyškolení na potvrdenie stavu epidémie a na okamžitý zásah v miestach ohniska nákazy preventívnymi a represívnymi opatreniami. 95 zdravotníckym strediskám bude zavedený jednotný systém na okamžité, týždenné, mesačné a štvrťročné hlásenie výskytu jednotlivých diagnóz infekčných ochorení prostredníctvom tabletov, ktoré budú slúžiť zároveň na lokálnu analýzu epidemiologickej situácie.

Projekt stavia už na skúsenostiach a výsledkoch mini-grantu z roku 2016, kedy sa realizáciou aktivít rovnakého dizajnu v Matuga sub-county podarilo zastaviť začínajúcu sa epidémiu osýpok.

 

Realizované aktivity počas projektových pracovných ciest

Msambweni kraj

V termíne 12.1.2018 – 26.3.2018 bol vyslaný projektový tím v zložení dvoch odborníkov, a to verejný zdravotník Mgr. Denisa Jakubcová, PhD. a sociálny pracovník PhDr. Zuzana Kráľová, PhD. do oblasti Msambweni na kenské pobrežie do regiónu Kwale. V termíne 16.2.2018 – 6.3.2018 pracoval v Keni na projekte aj Mgr. Michal Rafajdus, PhD. na pozícii technický pracovník.

V prvej fáze projektu, sa realizoval intenzívny vzdelávací tréning pre zdravotníckych a komunitných zdravotníckych pracovníkov v geografickom kraji Msambweni. 70 komunitných zdravotníckych pracovníkov si prostredníctvom prednášok, domácich úloh, skupinových zadaní, zostavovaním pracovného plánu a prácou v teréne osvojili poznatky a zručnosti v prevencii šírenia infekčných ochorení, a to dodržiavaním osobnej hygieny, sanitácie, bezpečnosti potravín, bezpečného zaobchádzania s odpadmi, aktívnou účasťou na očkovacích kampaniach, ale aj v oblasti výživového poradenstva pre matky a deti a komunikačné zručnosti. Prvých 70 komunitných zdravotníckych pracovníkov je úspešne vytrénovaných a odchádza do svojich komunít vykonávať prácu podľa získaných vedomostí a zručností. Zo všetkých 35 vidieckych zdravotníckych stredísk bol vytrénovaný jeden zdravotnícky pracovník na stály dohľad nad výskytom infekčných ochorení, rozoznanie stavu epidémie a vykonanie preventívnych a represívnych opatrení v mieste ohniska nákazy. Na analýzu aktuálnej epidemiologickej situácie a jej hlásenie regionálnemu ministerstvu zdravotníctva boli do všetkých centier Msambweni oblasti zavedené tablety.

Po úspešnom absolvovaní prvej fázy prevencie šírenia infekčných ochorení už na projekte aktívne pracuje pod vedením Mgr. Denisy Jakubcovej, PhD. a PhDr. Zuzany Kráľovej, PhD. 70 komunitných zdravotníckych pracovníkov v komunitách regiónu Msambweni a 35 zdravotníckych pracovníkov týždenne, mesačne a štvrťročne hlási aktuálny výskyt infekčných ochorení za ich rurálne oblasti.

 

Lungalunga kraj

V termíne 1.6.2018 – 20.8.2018, Mgr. Denisa Jakubcová, PhD. a PhDr. Zuzana Kráľová, PhD. realizovali projektové aktivity v oblasti Lungalunga, čo je tretí geografický kraj regiónu Kwale na kenskom pobreží. V termíne 25.7.2018 – 11.8.2018 sa k projektovému tímu pripojil technický pracovník Mgr. Michal Rafajdus, PhD.

V druhej fáze projektu, rovnakým spôsobom ako v kraji Msambweni, sa realizoval intenzívny vzdelávací tréning pre 32 zdravotníckych a 85 komunitných zdravotníckych pracovníkov v geografickom kraji Lungalunga, Tréning bol zameraný na prevenciu šírenia infekčných ochorení ako aj výživové poradenstvo pre matky a deti. Na stály dohľad nad výskytom infekčných ochorení, rozoznanie stavu epidémie a vykonanie preventívnych a represívnych opatrení v mieste ohniska nákazy bol vytrénovaný jeden zdravotnícky pracovník zo všetkých 32 vidieckych zdravotníckych stredísk. Na analýzu aktuálnej epidemiologickej situácie a jej hlásenie regionálnemu ministerstvu zdravotníctva boli do všetkých centier Lungalunga oblasti zavedené tablety.

Po úspešnom absolvovaní aj druhej fázy prevencie šírenia infekčných ochorení už na projekte aktívne pracuje pod vedením Mgr. Denisy Jakubcovej, PhD. a PhDr. Zuzany Kráľovej, PhD. 155 komunitných zdravotníckych pracovníkov v komunitách regiónu Msambweni a Lungalunga a 67 zdravotníckych pracovníkov, týždenne, mesačne a štvrťročne hlási aktuálny výskyt infekčných ochorení za ich rurálne oblasti v dvoch krajoch regiónu Kwale.

 

Kinango kraj

V termíne 11.1.2019 – 22.3.2019, členky projektového tímu, Mgr. Denisa Jakubcová, PhD. a PhDr. Zuzana Kráľová, PhD. pôsobili v oblasti Kinango, v štvrtom geografickom kraji regiónu Kwale na kenskom pobreží. Kinango je rozlohou a počtom vidieckych zdravotníckych stredísk najväčším krajom Kwale regiónu. V termíne 18.1.2019 – 1.2.2019 sa do projektových aktivít v Keni zapojila senior expertka prof. MUDr. Adriana Ondrušová, PhD. MPH. a v termíne 8.2.2019 – 23.2.2019 pracoval v Keni ďalší člen projektového tímu, technický pracovník Mgr. Michal Rafajdus, PhD.

Rovnako ako v predchádzajúcich dvoch krajoch- Msambweni a Lungalunga, sa v tretej fáze projektu zrealizoval intenzívny vzdelávací tréning pre 43 zdravotníckych a 77 komunitných zdravotníckych pracovníkov v kraji Kinango. Účastníci tréningov sa naučili ako predchádzať infekčným ochoreniam dodržiavaním hygieny a sanitácie, správnou prípravou a skladovaním potravín, úpravou pitnej vody, príznaky jednotlivých diagnóz infekčných ochorení, očkovací kalendár, metódy práce s komunitou, najmä výživové poradenstvo pre deti a tehotné ženy pre znižovanie podvýživy, aby ženy nechali svoje deti zaočkovať, pravidelne počas tehotenstva prichádzali na preventívne prehliadky ale najmä aby obyvatelia zanechali liečbu šamanmi a prichádzali do zdravotníckych centier. Každé zo 43 zdravotníckych centier v Kinango kraji dostalo po vytrénovaní zdravotníckych pracovníkov nový hlásny nástroj-tablet na analýzu aktuálnej epidemiologickej situácie a jej týždenné, mesačné a štvrťročné hlásenie regionálnemu ministerstvu zdravotníctva.

Vo všetkých troch vytrénovaných geografických krajoch boli zriadené v priestoroch krajských nemocníc odborné knižnice pre komunitných a zdravotníckych pracovníkov s aktuálnou zdravotníckou literatúrou v oblasti infekčných ochorení, preventívnych postupov, princípov epidemiológie, zásad vakcinácie a bezpečného skladovania, životného prostredia, mikrobiológie a parazitológie, ošetrovateľstva a pôrodníctva, kožných ochorení a i. Knižnicu tiež tvoria knihy aj z oblasti práce s komunitou, komunitným rozvojom, výživy a správneho stravovania, úvodu do psychológie a porúch správania, metodológie zdravotníckych výskumov, štatistického spracovania dát, atď. Spolu bolo nakúpených a odovzdaných 398 odborných kníh  a každá knižnica má možnosť pracovať aj s elektronickými publikáciami v pdf formáte, ktorých je 108. Knižnice sme vybavili potrebným nábytkom a technikou, ako dataprojektor, multifunkčné zariadenie a notebook, a tým sme vytvorili priestor pre pracovné stretnutia a vzdelávanie lokálnych odborníkov.

Po úspešnom absolvovaní tretej fázy prevencie šírenia infekčných ochorení už na projekte aktívne pracuje pod vedením Mgr. Denisy Jakubcovej, PhD. a PhDr. Zuzany Kráľovej, PhD. 232 komunitných zdravotníckych pracovníkov v komunitách regiónu Msambweni, Lungalunga a Kinango a 110 zdravotníckych pracovníkov, týždenne, mesačne a štvrťročne hlási aktuálny výskyt infekčných ochorení za ich rurálne oblasti v troch krajoch regiónu Kwale.

 

Ukončili sme projekt ...

Dňa 30.8.2019 sme ukončili dvojročný projekt v Kwale regióne na kenskom pobreží. Po prekonaní nečakaných prekážok na začiatku spustenia projektu, hodnotíme priebeh realizácie projektu pozitívne z dvoch uhlov, a to zo strany komunity a zo strany lokálneho partnera:

Strana komunity, pre ktorú je projekt určený

Projektové aktivity sú vnímané v komunitách a u svojpomocných skupín matiek ako prínosné, naša iniciatíva organizovania vzdelávacích tréningov bola vítaná. Účastníci tréningu prostredníctvom prednášok a praktických cvičení boli vytrénovaní na rozpoznanie príznakov jednotlivých infekčných ochorení, biologickú povahu jednotlivých diagnóz a s ním súvisiacich preventívnych postupov na zabránenie ďalšieho šírenia v komunite, potrebnej liečby ale najmä argumentačných techník- prečo je potrebné vyhľadať erudovanú zdravotnícku starostlivosť a nie ľudového šamana, čo je v partnerskej krajine jednou z urgentných výziev a prekážok v boji proti infekčným ochoreniam.

Ďalšími zložkami tréningu bola sekcia osvetovej činnosti- preventívnych postupov a sekcia podvýživy detí do 5. roku života ako hlavné rizikové faktory rozvoja infekčných ochorení. Realizáciou vzdelávacieho tréningu pre zdravotnícky personál sme naplnili jednu z podmienok IDSR stratégie pre funkčný dohľad nad výskytom prenosných ochorení. Vedomosti a zručnosti personálu sú kľúčové, najmä v akútnych situáciách akými sú epidémie.

Strana lokálneho partnera

Lokálni partneri- Msambweni County Referral Hospital, Lungalunga Sub-county Hospital a Kinango Sub-county Hospital nám pomáhali v implementácii jednotlivých zrealizovaných aktivít súvisiacich hlavne s organizačnou prípravou a realizáciou vzdelávacích tréningov pre komunitných a zdravotníckych pracovníkov, supervíziou v zdravotníckych strediskách, sledovaním účinnosti tréningu a prichádzajúcich hlásení.

Významnou zložkou projektu je poskytnutie hlásneho formuláru pre komunitných zdravotníckych pracovníkov na týždenné hlásenie pre zdravotnícke strediská. Rovnako tiež poskytnutie hlásneho nástroja- tabletu do všetkých 110 zdravotníckych stredísk v 3 Sub-county. Tablet sa využíva na týždenné hlásenie 40 diagnóz a mesačné hlásenie 23 diagnóz a na lokálnu epidemiologickú analýzu.Sledovaním hlásnej služby zdravotníckych pracovníkov sú na základe pracovných povinností poverení krajskí koordinátori. Krajskí koordinátori sledujú prichádzajúce hlásenia, okamžite vyhodnocujú epidemiologickú situáciu v celej Sub-county a prijímajú v prípade potreby adekvátne opatrenia. V mesačných intervaloch sa pripravujú hodnotiace správy o kvalite prichádzajúcich hlásení a výsledky sa prezentujú na pravidelných stretnutiach- Data Review Meetings a hľadajú sa možnosti pre zlepšenie situácie. Z uvedeného vyplýva skutočnosť, že projekt bol navrhnutý s prirodzenou udržateľnosťou, ktorá vychádza z legislatívy partnerskej krajiny, implementovanej IDSR stratégie a pracovných povinností jej jednotlivých pracovníkov.