Skočiť na hlavný obsah

Ciele pracoviska

ZAHRANIČNÉ PRACOVISKO TU FZaSP v Keni, v regióne Kwale plní dva ciele:

  • vedecko-pedagogickú činnosť v oblasti verejného zdravotníctva, tropickej medicíny, sociálnej práce, ošetrovateľstva a laboratórnych vyšetrovacích metód;
  •  rozvojovú činnosť v oblasti vzdelávania, ľudských práv, zdravia a budovania kapacít.

Aktivity, ktoré TU FZaSP realizuje na pracovisku v regióne Kwale, sa zameriavajú na:

  • znižovanie detskej úmrtnosti prostredníctvom zlepšovania zdravotného stavu podvyživených detí do 5.roku života realizáciou anti-malnutričných programov v nutričných centrách v Kwale regióne
  • zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva Kwale regiónu prostredníctvom zlepšenia dostupnosti sociálnej a zdravotnej starostlivosti a edukáciou v oblasti výživy a starostlivosti o dieťa a rodinu
  • prenos expertízy prostredníctvom vzdelávania zdravotníckeho personálu a komunitných zdravotníckych pracovníkov v oblasti výživy a starostlivosti o dieťa a rodinu, v oblasti hlásenia prenosných ochorení a aktualizácie systému Integrated Disease Surveillance and Response (IDSR), v oblasti šírenia zanedbávaných tropických ochorení (NTD)
  • budovanie kapacít v oblasti počítačovej gramotnosti prostredníctvom E-learningovej výučby MS Office 2010/Windows 7 v nutričných centrách Kwale regiónu
  • zefektívnenie zberu, spracovávania a analýzy dát prostredníctvom mobilnej IT technológie – dáta z výživových centier posielané na server do vytvorených online databáz;   
  • implementáciu tréningových aktivít na regionálnej úrovni s cieľom zlepšiť zber, analýzu a interpretáciu dát výskytu infekčných ochorení v regióne Kwale - prostredníctvom tréningu pre zdravotníckych pracovníkov zameraného na prácu s tabletom s operačným systémom Androids cieľom naučiť sa používať Gmail účet, Google Disk a Google Sheet pre hlásenie prenosných ochorení, Základným analytickým funkciám pre kontinuálne premenné (miery centrálnej tendencie) a kategorické premenné (percentuálne prepočty, stĺpcový graf, koláčový graf), Analýze epidemiologických údajov podľa osoby, času a miesta, Epidemiologickým indikátorom (morbidita, mortalita, case-fatality rate a attack-rate)
  • vertebrogénne ochorenia, ktoré sa v súčasnej dobe zaraďujú medzi civilizačné ochorenia a majú vzostupnú tendenciu i medzi deťmi a dorastom na africkom kontinente.