• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Dizertačná skúška

OZNAM

Interní a externí doktorandi, ktorí končia 3. ročné, resp.  4. ročné štúdium v riadnom termíne, teda do 31. augusta príslušného akademického roka, musia odovzdať záverečnú prácu a všetky materiály k obhajobe najneskôr do 30. apríla. Pri odovzdaní materiálov v neskoršom termíne Referát doktorandského štúdia nemôže garantovať konanie obhajob do 31. augusta. Doktorandi v tomto prípade ukončia štúdium v neskoršom termíne, v tzv. v nadštandardnej forme štúdia, ktorá je spoplatnená podľa vyhlášky rektora TU 

doc.PhDr.Silvia Puteková,PhD.
prodekan pre študijné záležitosti a rigorózne konania


Dizertačná skúška v študijnom programe verejné zdravotníctvo 24.3.2021 o 14.00 hod. - Mgr. A. Plšková - Link pre sledovanie.

Dizertačná skúška v študijnom programe sociálna práca 26. 3.2021 o 9.00 hod. - Mgr. B. Kolková - Link pre sledovanie.


  Žiadosť o vykonanie dizertačnej skúšky - nová akreditácia
  Žiadosť o vykonanie dizertačnej skúšky
  Žiadosť o vykonanie obhajoby dizertačnej práce
  Application for Dissertation Thesis Defence
  Vzor autoreferátu

Otázky - Dizertačné skúšky

  Otázky ku dizertačnej skúške, odbor laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
  Otázky ku dizertačnej skúške, odbor Verejné zdravotníctvo
  Otázky ku dizertačnej skúške, odbor Sociálna práca

 

  Smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave č.20/2011 o bibliografickej registrácii, kontrole originality, sprístupňovaní, uchovávaní a základných náležitostiach záverečných, rigoróznych a habilitačných prác

  Directive of Rector of Trnava University no. 10/2009 on the bibliographic registration, control of originality, producing, maintenance and basic particulars and final qualifying works